Hotărârea nr. 27/2012

Hotărârea.nr.27 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al UnitățiiMedico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru pe anul 2012CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 27

din data de 3.02.2012

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 februarie 2012;

Analizând raportul înregistrat sub nr. 1204/2.02.2012, privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, precum și ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru pe anul 2012, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică și Unitatea Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate     UNIT ASIS MED SOC SANPETRU

Tip Buget 10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII Funcțional 68.12 - UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5


UNIT ASIS MED SOC SANPETRU


CHELTUIELI

B

1.277,12

272,35

354,19

284,97

365,61

CHELTUIELI CURENTE

Oi

1.197,12

272,35

314,19

244,97

365,61

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

591,74

150,50

147,08

147,08

147.08

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

466,45

118,15

116,10

116,10

116,10

SALARII DE BAZA

10.01.01

438,43

111,13

109,10

109,10

109,10

ALTE SPORURI

10.01.06

28,02

7,02

7,00

7,00

7,00

CONTRIBUȚII

10.03

125,29

32,35

30,98

30,98

30,98

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

93,29

24,17

23,04

23,04

23,04

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

2,34

0,60

0,58

0,58

0,58

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

24,25

6,22

6,01

6,01

6,01

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

1,33

0,34

0,33

0,33

0,33

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

4,08

1,02

1,02

1,02

1,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

605,38

121,85

167,11

97,89

218,53

BUNURI SI SERVICII

20.01

274,34

53,32

23,38

32,63

165,01

FURNITURI DE BIROU

20.0 i.01

10,00

2,50

2,50

2,50

2,50

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

18,00

4,50

4,50

4,50

4,50

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

130,00

23,26

7,00

15,13

84,61

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

20.01.05

10,00

2,50

2,50

2,50

2,50

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea îr

orilor

'    Jod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

6,50

0,50

0,50

3,00

2,50

materiale si prestați de SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

96,34

16,56

6,38

5,00

68,40

REPARAȚII CURENTE

20.02

100,94

15,00

85,94

0,00

0,00

HRANA

20.03

212,10

52,03

51,29

55,76

53,02

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

212,10

52,03

51,29

55,76

53,02

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

10,00

0,00

4,00

6,00

0,00

LENJERIE SI ACCESORII DE PAT

20.05.03

5,00

0,00

2,00

3,00

0,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

5,00

0,00

2,00

3,00

0,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

DEPLASĂRI IN STRĂINĂTATE

20.06.02

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

PRO I ECȚIA MUNCII

20.14

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

80,00

0,00

40,00

40,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

80,00

0,00

40,00

40,00

0,00

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

80,00

0,00

40,00

40,00

0,00

Total

1.277,12

27235

354,19

284,97

365,61

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate     UNIT ASIS MED SOC SANPETRU

Tip Buget    10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

Funcțional 66.06.03 - UNITATI MEDICO-SOCIALE

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

UNIT ASIS MED SOC SANPETRU

CHELTUIELI

B

589,00

150.87

145,58

148,66

143,89

CHELTUIELI CURENTE

01

589,00

150,87

145,58

148,66

143,89

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

554,16

139,90

139,90

139,91

134,45

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

426,44

107,97

107,97

107,98

102,52

SALARII DE BAZA

10.01.01

396,57

100,50

100,50

100,51

95,06

ALTE SPORURI

10.01.06

29,87

7,47

7,47

7,47

, 7,46

CONTRIBUȚII

10.03

127,72

31,93

31,93

31,93

31,93

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

96,08

24,02

24,02

24,02

24,02

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

2,32

0,58

0,58

0,58

0,58

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

24,04

6,01

6,01

6,01

6,01

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

1,32

0,33

0,33

0,33

0,33

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

3,96

0,99

0,99

0,99

0,99

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

34,84

10,97

5,68

8,75

9,44

MAED1CAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

34,84

10,97

5,68

8,75

9.44

MEDICAMENTE

20.04.01

28,84

10,00

5,68

8,39

4,77

MATERIALE SANITARE

20.04.02

6,00

0,97

0,00

0,36

4,67

Total

589,00

150,87

145,58

148,66

143,89~r


ORDONATOR DE CREDITE
SEF SERVICIl^UGET