Hotărârea nr. 269/2012

Hotărârea.nr.269 - privind aprobarea modificării Listei Indicatorilor Tehnico-Economici, la obiectivul “Lucrări de intervenție în regim de urgență la CetateaRâșnov și reabilitare turn Bathory”, prin diminuarea sumei de participare a JudeţuluiBraşov, de la Cap. 3 – “sursa de finanțare”, de la 3.500.000 lei la 2.000.0000 lei,precum și încheierea unui act adițional la Contractul de Asociere între Judeţul Braşovși Orașul Râșnov, cu diminuarea corespunzătoare a cotei de participare a JudeţuluiBrașov


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: offîce&iudbrasov, ro Website: WNW.judbrasov.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.269

din data de 22.05.2012


- privind aprobarea modificării Listei Indicatorilor Tehnico-Economici, Ia obiectivul “Lucrări de intervenție în regim de urgență la Cetatea Râșnov și reabilitare turn Bathory”, prin diminuarea sumei de participare a Județului Brașov, de la Cap. 3 -“sursa de finanțare”, de Ia 3.500.000 lei la 2.000.0000 lei, precum și încheierea unui act adițional la Contractul de Asociere între Județul Brașov și Orașul Râșnov, cu diminuarea corespunzătoare a cotei de participare a Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 22 mai 2012;

Analizând Referatul întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului, înregistrat sub nr. 5300/11.05.2012, prin care se propune aprobarea modificării Listei Indicatorilor Tehnico-Economici, la obiectivul “Lucrări de intervenție în regim de urgență la Cetatea Râșnov și reabilitare turn Bathory”, prin diminuarea sumei de participare a Județului Brașov, de la Cap. 3 - “sursa de finanțare”, de la 3.500.000 lei la 2.000.0000 lei, precum și încheierea unui act adițional la Contractul de Asociere între Județul Brașov și Orașul Râșnov, cu diminuarea corespunzătoare a cotei de participare a Județului Brașov, de la 3.500.000 lei, la 2.000.0000 lei;

Obiectivul de investiții “Lucrări de intervenție în regim de urgență la Cetatea Râșnov și reabilitare turn Bathory” a fost promovat de către Consiliul Local al Orașului Râșnov, prin Hotărârea nr. 14 din data de 27.01.2011;

Prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Râșnov nr. 251/14.12.2011 și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 567/16.12.2011 s-a aprobat asocierea Orașului Râșnov cu Județul Brașov, în vederea realizării obiectivului, cu valoarea de 4.693.014,96 lei, cu o participare de 1.193.014,96 lei din partea Orașului Râșnov și, respectiv, de 3.500.000,00 lei din partea Județului Brașov;


Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 63/03.02.2012 privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean “Lucrări de intervenție în regim de urgență la Cetatea Râșnov și reabilitare turn Bathory”, precum și includerea în lista de investiții a Consiliului Județean Brașov, a acestui obiectiv de investiții;

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. 1, și art. 45, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „b” și alin.(3), lit.”f’ din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.94, alin. (4), art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă modificarea Listei Indicatorilor Tehnico-Economici, la obiectivul “Lucrări de intervenție în regim de urgență la Cetatea Râșnov și reabilitare turn Bathory”, prin diminuarea sumei de participare a Județului Brașov, de la Cap. 3 -“sursa de finanțare”, de la 3.500.000 lei la 2.000.0000 lei.

Art.2, - Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de Asociere între Județul Brașov și Orașul Râșnov, cu diminuarea corespunzătoare a cotei de participare a Județului Brașov, de la 3.500.000 lei, la 2.000.0000 lei, pentru execuția obiectivului “Lucrări de intervenție în regim de urgență la Cetatea Râșnov și reabilitare turn Bathory”.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDINTE Aristotel CăncesdContrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu