Hotărârea nr. 268/2012

Hotărârea.nr.268 - privind rectificarea bugetului judeţului Braşov pe anul 2012 şimodificarea listei de investiţii la Cap.84.07 „Transporturi”


România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.268

din data de 22.05.2012

- privind rectificarea bugetului județului Brașov pe anul 2012 și modificarea listei de investiții la Cap.84.07 „Transporturi”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012;

Analizând referatul nr.5490/16.05.2012 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune spre aprobare rectificarea bugetului Județului Brașov pe anul 2012, având în vedere necesarul de finanțare pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri județene după iama 2011-2012 și suplimentarea bugetului creditelor interne și externe pe anul 2012 la Cap.84.07 - Transporturi cu suma de 20.000 mii lei și introducerea în lista de investiții a obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene";

Ținând cont de Hotărârea nr.59/2012 a Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene” și de Hotărârea nr.267/2012 a Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea contractării și garantării unei finanțării rambursabile în valoare de 20.000.000 lei pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene”;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(l) lit.a și alin.(2), art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificările și completările ulterioare și art.91 alin.(l) lit.”b” și alin.(3) lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.94 alin.(4), art. 97 și art. 103 alin (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului Județului Brașov pe anul 2012 după cum urmează:

Majorarea cu suma de 2.000 mii lei la Cap.84.02- « Transporturi » ;

Diminuarea cu suma de 1.200 mii lei de la Cap.66.02 - « Sănătate »      '

Diminuarea cu suma de 800 mii lei de la Cap.54.02 - « Alte Servicii Publice Generale ».

Art.2. - Se aprobă modificarea listei de investiții la Cap.84.07 „Transporturi” prin introducerea poziției „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene” cu valoare de 20.000 mii lei și suplimentarea bugetului creditelor interne și externe pe anul 2012 cu aceeași sumă. :        "

Art.3. - Preșecțifitele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a'prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu