Hotărârea nr. 267/2012

Hotărârea.nr.267 - privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile în valoare de 20.000.000 lei pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile judeţene”

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.267

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea contractării și garantării unei finanțării rambursabile în valoare de 20.000.000 lei pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), art.94 alin.(4), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr, 215/2001. republicată cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile art. 1270 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții.

Luând act de:

 • a) referatul de aprobare prezentat de președintele Consiliului Județean Brașov, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. Ad 5509/16.05.2012

 • b) raportul compartimentului de resort din cadrul Direcției de Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului a Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. 5509/16.05.2012;

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene” a cărei documentație tehnico -economică a fost aprobată prin Hotărârea nr.59/2012 a Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene”, prevăzută în anexa la prezenta

Consiliul Județean Brașov adoptă prezenta hotărâre

Art.l. Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile în valoare de 20.000.000 lei, cu o maturitate de 17 ani, pentru Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene”.

Art. 2. - Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. I se face pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare sistem rutier pe drumurile județene”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Din bugetul Județului Brașov se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art,4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Județului Brașov următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate;

 • c) gradul de îndatorare a Județului Brașov;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean Brașov.

Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege și prefectului județului Brașov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Brașov, precum și pe pagina de internet www.judbrasov.ro.

PREȘEDINTE Aristotel Cântiastu

Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

„3K