Hotărârea nr. 265/2012

Hotărârea.nr.265 - privind aprobarea alocării sumei de 400 mii lei, în bugetuljudețului Brașov aprobat pe anul 2012 pentru acordarea unui sprijin financiarunităților de cult din județul Brașov


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.265

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea alocării sumei de 400 mii lei, în bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2012 pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată la data de 22.05.2012

Analizând referatul nr.5304/11.05.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune alocarea sumei de 400 mii lei, în bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2012, în cadrul Cap. 67.02. -Cultură Recreere și religie, prin virare de credite începând cu trim.III 2012, de la subcap.67.02.50 - Acțiuni culturale - Brașovul Medieval, la subcap.67.02.06 - Servicii religioase, pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.49 alin.5 și alin.7 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și art.91 alin.l lit.”b” și alin 3 lit „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 94 alin.4, art.97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se alocă suma de 400 mii lei, în bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2012, în


cadrul Cap. 67.02. -Cultură Recreere și religie, prin virare de credite începând cu trim.III 2012, de la subcap.67.02.50 - Acțiuni culturale - Brașovul Medieval, la subcap.67.02.06 - Servicii religioase, pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR

Maria Dumbrăveanu