Hotărârea nr. 264/2012

Hotărârea.nr.264 - privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă bugetarăla dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov, pentru unele unităţi administrativ-teritorialedin judeţul Braşov


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: offîce(â)iudbrasov.ro

Website: www.judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.264

din data de 22.05.2012


privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Brașov, pentru unele unități administrativ-teritoriale din județul Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată la data de 22 mai 2012;


Analizând referatul nr. 5503/16.05.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Brașov, pentru unele unități administrativ-teritoriale din județul Brașov, precum și solicitările de sprijin financiar, formulate de către unele localități din județ, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare pentru situații de extremă dificultate; văzând propunerea domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, domnul Kovacs Attila, privind suplimentarea anexei cuprinzând lista unităților administrativ-teritoriale din județul Brașov, cu o poziție, respectiv aprobarea utilizării sumei de 50 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Brașov, pentru localitatea Tărlungeni;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.8/3.02.2012, dispozițiile art. 36 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 91 alin. (1), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 94, alin. (4), art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă utilizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Brașov, pentru unele unități administrativ-teritoriale din județ, cuprinse în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin diminuarea fondului de rezervă al județului Brașov, constituit la Cap. 54.02 - „Alte servicii publice generale”, titlul 50.04 -„Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, cu sumele cuprinse în anexă și majorarea cu aceeași sumă, la Cap.54.02 - „Alte servicii publice generale”, titlul 51.01.24 - „Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate”.

Art2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția


Economică și Direcția Investiții, Urpan                   Teritoriului.Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu