Hotărârea nr. 263/2012

Hotărârea.nr.263 - privind aprobarea extinderii asocierii Judeţului Braşov cu S.C. AroPalace S.A. pentru reabilitarea parțială a imobilului monument istoric “Cetățuia”, princonstrucţia unui lift pe plan înclinat cu cremalieră care va face legătura între zonacentrală a orașului Brașov și monumentul istoric, precum și aprobarea demarăriiprocedurilor legale în vederea realizării acestui obiectiv


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: Office (aHudbrasov.ro Website: vtwN.judbrasov.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.263

din data de 22.05.2012


- privind aprobarea extinderii asocierii Județului Brașov cu S.C. Aro Palace S.A. pentru reabilitarea parțială a imobilului monument istoric "Cetățuia”. prin construcția unui lift pe plan înclinat cu cremalieră care va face legătura între zona centrală a orașului Brașov și monumentul istoric, precum și aprobarea demarării procedurilor legale în vederea realizării acestui obiectiv

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22 mai 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 5572/17.05.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu S.C. Aro Palace S.A. pentru reabilitarea parțială a imobilului monument istoric ‘Cetățuia”, prin construcția unui lift pe plan înclinat cu cremalieră, care va face legătura între zona centrală a orașului Brașov și monumentul istoric, precum și aprobarea demarării procedurilor legale în vederea realizării acestui obiectiv;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1), lit. .,e și alin. (6), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 2, alin. (2) și alin. (3), ari. 7, alin. (4), art. 10, alin. (1) și alin. (2), art. 23, art. 24, art. 37, art. 38, art. 45, lit. “d” și lit. „e” și art. 49 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 78/9.03.2012 privind aprobarea asociaerii Județului Brașov S.C. Aro Palace S.A. în vederea reabilitării parțiale a imobilului monument istoric "Cetățuia”. din Municipiul Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (4), art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă extinderea asocierii Județului Brașov cu S.C. Aro Palace S.A. pentru reabilitarea parțială a imobilului monument istoric “Cetățuia”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 78/9.03.2012, cu construcția unui lift pe plan înclinat cu cremalieră care va face legătura între zona centrală a orașului Brașov și monumentul istoric, precum și aprobarea demarării procedurilor legale în vederea realizării acestui obiectiv.

Art.2. Se aprobă contractul de asociere a Județului Brașov cu S.C. Aro Palace S.A., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDINȚI Aristotel Cânte!Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

HAL.