Hotărârea nr. 262/2012

Hotărârea.nr.262 - privind alocarea sumei de 977.000 lei Spitalului Clinic de CopiiBraşov şi modificarea listei de investiţii, pentru: SF+Audit energetic+PT+Reabilitaretermică (execuţie centrală termică cu instalaţie aferentă, termosistem)


România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.262 din data de 22.05.2012


- privind alocarea sumei de 977.000 lei Spitalului Clinic de Copii Brașov și modificarea listei de investiții, pentru: SF+Audit energetic+PT+Reabilitare termică (execuție centrală termică cu instalație aferentă, termosistem)

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012;

Analizând referatul nr.ad231/08.05.2012, întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobării alocarea sumei de 977.000 lei din bugetul județului Brașov pe anul 2012, prin virare de credite începând cu trimestrul III -2012, Spitalului Cline de Copii Brașov și modificarea listei de imnvestiții cu poz. SF +Audit energetic+PT+Reabilitare termică (execuție centrală termică cu instalație aferentă, termosistem), lucrare ce se va realiza într-un program de 2 ani;

Având în vedere dispozițiile art.4, art.19 alin.l lit.b, art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, art.190 6 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, art.91 alin.l lit.d și alin.5 pct.3 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.94 alin.(4), art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă derularea finanțării obiectivului SF +Audit energetic+PT+Reabilitare termică (execuție centrală termică cu instalație aferentă, termosistem) pe o perioadă de doi ani.

Art.2. - Pentru anul 2012, se alocă suma de 977.000 lei din bugetul Județului Brașov, prin virare de credite bugetare, începând cu trimestrul III- 2012, prin diminuarea prevederilor bugetare de la următoarele capitole:

  • 1. Cap.51.02- Autorități publice și acțiuni externe - V. Reparații Capitale, alte cheltuieli de investiții (lit.e)

- Modul informatic arhivare email și criptare documente interne -130.000 lei

  • 2. Cap.60.02- Apărare națională -V. Reparații capitale, alte cheltuieli de investiții (lit.e) Centrul Militar Zonal, poziția :

-Realizare poarta acces auto și dezvoltarea sistemului de supraveghere auto și acces auto -65.000 lei