CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.261

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov și finanțarea cu suma de 146.160 lei, pentru lucrări de reparații executate la Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară “Țara Bârsei” Prejmer

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22 mai 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. Ad. 5727/09.05.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea asocierii Județului Brașov cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov și finanțarea cu suma de 146.160 lei, pentru lucrări de reparații executate la Corpul A și Corpul B al Colegiului pentru Agricultură și Industrie Alimentară “Țâra Bârsei” Prejmer;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit.”a”, pct. 1 și alin. (6), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 94, alin. (4), art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov și finanțarea cu suma de 146.160 lei, prin virare de la Cap. 66.02 - “Sănătate” - Cheltuieli materiale, începând cu trim. III, bugetul propriu, pentru lucrări de reparații executate la Corpul A și Corpul B al Colegiului pentru Agricultură și Industrie Alimentară “Țâra Bârsei” Prejmer.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu