Hotărârea nr. 26/2012

Hotărârea.nr.26 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru CentrulCultural “Reduta” Braşov pe anul 2012


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.26

din data de 3.02.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Centrul Cultural “Reduta” Brașov pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3.02.2012;

Analizând raportul nr .1204/2.02.2012 privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Centrul Cultural “Reduta” Brașov pe anul 2012, conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Centrul Cultural “Reduta” Brașov.


Contrasemenează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate     CENTRU CULTURAL REDUTA

Tip Buget    10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

Funcțional 67.03.30 - ALTE SERVICII CULTURALE

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CENTRU CULTURAL REDUTA

CHELTUIELI

B

1.266,65

237,37

309,52

386,57

333,19

CHELTUIELI CURENTE

01

1.197,81

237,37

309,52

317,73

333,19

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

733,53

183,39

183,38

183,38

183,38

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

573,53

142,89

142,88

143,38

144,38

SALARII DE BAZA

10.01.01

570,03

141,59

141,88

142,18

144,38

ALTE SPORURI

10.01.06

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

0,50

0,30

0,00

0,20

0,00

CONTRIBUȚII

10.03

160,00

40,50

40,50

40,00

39,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

120,00

30,00

30,00

30,00

30,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

31,00

8,00

8,00

7,00

8,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

1,50

1,00

0,00

0,50

0,00

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

4,50

0,50

1,50

1,50

1,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

464,28

53,98

126,14

134,35

149,81

BUNURI SI SERVICII

20.01

430,28

49,98

106,14

129,35

144,81

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

5,00

0,00

1,00

2,00

2,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

8,00

0,50

2,50

2,00

3,00

ÎNCĂLZIT. ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

85,58

19,00

18,00

20,00

28,58

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

7,00

2,00

2,00

1,00

2,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

20.01.05

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Denumirea indicai

□r

1 indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

11,00

2,00

4,00

2,00

3,00

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

293,70

25,50

75,64

98,35

94,21

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

10,00

0,98

3,00

4,00

2,02

REPARAȚII CURENTE

20.02

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

5,00

0,00

1,00

1,00

3,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

5,00

0,00

1,00

1,00

3,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI JUDICIARE SI EX TRAJUDICIARE DERIVATE DIN ACȚIUNI IN REPREZENTAREA INTERESELOR STATULUI . POTRIVIT DIPOZITIILOR

20.25

5,00

0,00

3,00

2,00

0,00

LEGALE

ALTE CHELTUIELI

20.30

5,00

0,00

1,00

2,00

2,00

PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA

20.30.03

5,00

0,00

1,00

2,00

2,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

68,84

0,00

0,00

68,84

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

68,84

0,00

0,00

68,84

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

68,84

0,00

0,00

68,84

0,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

68,84

0,00

0,00

68,84

0,00

Total

1.266,65

23737

309,52

38637

333,19

iti’îb       CONS,LIUL JUDETEAN BRAȘOV

JSSssS      CENTRUL CULTURAL “REDUTA”


REDUTA     Adresa

Telefon Fax E-mail


Str. Apollonia Hirscher, nr. 8, BRAȘOV +40.268.419.706


Avizat Președinte Consiliul Județean Brașov Aristotel CĂNCESCU


Director executiv Aurelia Popescu


+40.268.475.239


office@centrulculturalreduta.ro centrulcultural_reduta@yahoo.com www.centrulculturalreduta.ro


Avizat Comisia 4 Cultură


CENTRUL A/L .UfiAL „REDUTA"


INTRAM.

ZiuaczS-L. l


?-RAȘOV^

., ' 63

uns 0/ Anulat)/


Avizat Comisia Buget


PROGRAM ACȚIUNI CULTURALE 2012

w

NR. CRT

PROGRAM

PROIECT

DESCRIERE

PERIOADA

BUGET

COLABORATORI

1.

Aniversări,

Universitatea

comemorări,

Transilvania Brașov

1. “Portrete de autor”

simpozioane,

Permanent

medalioane muzicale si

Facultatea de Litere

a) Memorial 175 de ani Ion Creangă

literare.

Martie

Facultatea de muzică

Conferințe,

acțiuni

b)) Comemorare 185 de ani

Martie

educative cu tematică

Ludwig Van Beethoven

5.000 lei

specifică,

c) "Ștefan cel Mare în medalistică românească” - 555

Aprilie

aniversări, comemorări,

de ani de la urcarea pe tronul Moldovei

simpozioane

d) “I.L.Caragiale în dramaturgia românească” - centenarul morții dramaturgului

Iunie

e) Memorial 230 de ani Niccolo Paganini- violonist și compozitor italian

Octombrie

NR. CRT

PROGRAM

PROIECT

DESCRIERE

PERIOADA

BUGET

COLABORATORI

2. Revista murală “Aisberg”

Reincluderea în spiritul valorilor autohtone, în maniera avangardistă a creației contemporane, deschiderea în maniera sincronă spre creația literară europeană

Permanent

5.000 lei

3. “Talciocul cu artă”

Tabere si expoziții de artă meșteșugărească, artă plastică, artă fotografică

Permanent

1.000 lei

Asociația Creatorilor de Artă Tradițională și Contemporană

4. Congres Internațional de Numismatică

Conferințe, dezbateri, mese rotunde pe teme de numismatică

Octombrie

20.000 lei

Societatea Numismatică Română

2.

Festivaluri și concursuri

1. Festivalul Internațional de folclor “Garofița Pietrei Craiului”,ediția a Vl-a

Conservarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor popoarelor din balcani, crearea unei punți spirituale între culturi.

Iulie

70.000 lei

NR. CRT

PROGRAM

PROIECT

DESCRIERE

PERIOADA

BUGET

COLABORATORI

2. Caravana Filmului

Festivalul Filmului European TIFF Caravana filmului Festivalul Internațional “Tres Courts”

Martie -Septembrie

0 lei

institutul Cultural Român Centrul Cultural German Alianța Franceză

3. “Meridian - Reduta”

Participări ale formațiilor artistice ale Redutei la concursuri și festivaluri naționale și internaționale

50.000 lei

4. Festivalul Național de Teatru pentru Tineri “Euroart”

Festival - concurs de teatru pentru elevii de liceu în limbile română, maghiară, germană, engleză, franceză

Noiembrie

Olei

Alianța Franceză Centrul Cultural German

5. “Carmen Patriae”

Concurs național de poezie

Decembrie

1.000 lei

6. Festivalul de muzică corală sacră “Cantate Domino!”

Concerte de colinde ale corurilor Redutei și invitații lor

Decembrie

2.700 lei

7. “GALA T.”

Microrecitaluri ale elevilor și studenților

Permanent

0 lei

Facultatea de Muzică Liceul de Muzică“Tudor Ciortea” Brașov

NR. CRT

PROGRAM

PROIECT

DESCRIERE

PERIOADA

BUGET

COLABORATORI

3.

“Cultură și tradiție”

Minorități brașovene

Simpozioane, spectacole, festivaluri, expoziții, concursuri

Martie -Decembrie

9.000 lei

Asociația Culturală “Apăczai Csere Janos” Comunitatea Elenă

4.

Educație Permanentă

1. “Academia Seniorilor”

Programe de formare continuă și divertisment pentru vârsta a lll-a

Permanent

10.000 lei

2. Cursuri educative pentru copii și adulți

Cursuri de balet, dans sportiv, gimnastică ritmică, bricolaj, artă dramatică, fotografie

Permanent

Taxe de frecventare

5.

Producții de spectacol

“STUDIO ART”

Producții de spectacole de teatru, muzicale, concerte, balet, dans contemporan, spectacole caritabile

Permanent

20.000 lei

Facultăți de teatru, Centrul Național al Dansului, Hospice “Casa Speranței” Asociația Scut, Asociația Colors

TOTAL BUGET: 193.700 lei


SEF SERVICIU BUGET

0


Director Marius Cristian CISA


Contabil șef Aurica TANĂSESCUȘef Serviciu Cultural Artistic Andreea BUCUR