Hotărârea nr. 259/2012

Hotărârea.nr.259 -privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei, în vedereadecontării directe a unor cheltuieli necesare organizării de către Academia ForțelorAeriene “Henri Coandă”, a evenimentelor prilejuite de aniversarea a 100 de ani deînvățământ militar de aviație


România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 259

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei, în vederea decontării directe a unor cheltuieli necesare organizării de către Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă”, a evenimentelor prilejuite de aniversarea a 100 de ani de învățământ militar de aviație

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată la data de 22 mai 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 4722/27.04.2012, întocmit de către Direcția Investiții, Urbabism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea alocării sumei de 10.000 lei, în vederea decontării directe a unor cheltuieli necesare organizării de către Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă”, a evenimentelor prilejuite de aniversarea a 100 de ani de învățământ militar de aviație;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit.”a”, pct. 4 și alin. (6), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 94, alin. (4), art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2012, în vederea decontării directe a unor cheltuieli necesare organizării de către Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă”, a evenimentelor prilejuite de aniversarea a 100 de ani de învățământ militar de aviație.

Art,2. - Președintele Consiliului Județean prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea


Teritoriului și Direcția Economică asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu