Hotărârea nr. 258/2012

Hotărârea.nr.258 - privind aprobarea majorării capitalului social al S.C.CONSILPREST SRL Brașov, cu suma de 99.000 lei, pentru achiziționarea unuiautoturism


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 258 din data de 22.05.2012 a Adunării Generale S.C. CONSILPREST SRL Brașov

- privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. CONSILPREST SRL Brașov, cu suma de 99.000 lei, pentru achiziționarea unui autoturism

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22 mai 2012, având și calitatea de Adunare Generală a S.C. CONSILPREST SRL Brașov

Analizând referatul nr.5268/11.05.2012 întocmit de către Direcția Investiții. Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Investiții prin care se propune aprobarea majorării capitalului social, cu suma de 99.000 lei, pentru achiziționarea unui autoturism, ce va deservi Direcția de Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Având în vedere dispozițiile art.8, Cap.III, art.13, Cap.V din Statutul actualizat al S.C. Consilprest SRL, aprobat prin HCJ nr.43/30.03.2009, art 221 din Legea nr.31/1990 privind societățile comericale cu modificările și completările ulterioare, și art.35 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și dispozițiile art.91 alin.l lit. a și alin.2 lit. d din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.94 alin.(4), art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. CONSILPREST S.R.L. Brașov, cu suma de 99.000 lei, pentru achiziționarea unui autoturism.

Art.2. - Suma de 99.000 lei, va fi alocată din bugetul Județului Brașov, aprobat pe anul 2012, prin diminuarea de la Cap.61.02 - Ordine publică și siguranță națională, A- Lucrări în continuare C.J. Brașov 71.01.01 - reabilitare Centru Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Țara Bârsei” Brașov și suplimentarea cu aceeași sumă la Cap.70.02 - “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”.

Art.3. - Președintele Consilii Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică șiyS'.C. CONSILPREST SRL Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu