Hotărârea nr. 249/2012

Hotărârea.nr.249 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului desarcini pentru serviciul public de persoane prin curse regulate speciale judeţeneoperatorului S.C. R-LOGIC S.R.L. FeldioaraConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 249

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul public de persoane prin curse regulate speciale județene operatorului S.C. R-LOGIC S.R.L. Feldioara

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012;

Analizând Referatul nr. 3773/26.04.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport de Persoane prin care se propune spre aprobare atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul public de persoane prin curse regulate speciale județene operatorului S.C. R-LOGIC S.R.L. Feldioara pentru traseul Codlea (Centru, Primărie, Colorom) - Ghimbav (S.C. Metro Cash&Carry România S.R.L. - incintă-parcare);

Având în vedere dispozițiile art.5, alin.3, art.17, lit.”p” din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, modificată și completată prin Legea nr. 163/2011 și art.31, alin.lA 1 din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.353/2007, modificat prin Ordinul nr.182/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art.91, alin. 1 lit.”d” și alin. 5, lit.”a” pct. 13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art.94 alin.(4), art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru serviciul public de persoane prin curse regulate speciale județene operatorului S.C. R-LOGIC S.R.L. Feldioara pentru traseul Codlea (Centru, Primărie, Colorom) - Ghimbav (S.C. Metro Cash&Carry România S.R.L. - incintă-parcare).

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport de

Persoane.


PREȘED 5 Aristotel C ăiContrasemnează, SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu