Hotărârea nr. 245/2012

Hotărârea.nr.245 - privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilorprivind activitatea desfăşurată în anul 2011, descărcarea de gestiune, precum şiraportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2011 ale SC METROMINDUSTRIAL PARC SA BraşovConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.245

din data de 22.05.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2011, descărcarea de gestiune, precum și raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2011 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr.4301/18.04.2012 a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1922 / 2003 și având CIF: ROI5786047, prin care se supune aprobării raportul de gestiune al administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2011, descărcarea de gestiune, precum și raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2011 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, precum și referatul de opinie nr.4690/26.04.2012 întocmit de către Compartimentul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.111 lit.”d” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,;

în temeiul art.94 alin.(4), art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, privind activitatea desfășurată în anul 2011, precum și descărcarea de gestiune, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă raportul cenzorilor cu privire la situațiile financiare pe anul 2011 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se mandatează președintele director general al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu