Hotărârea nr. 244/2012

Hotărârea.nr.244 - privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2011, acontului de profit şi pierdere pe anul 2011, precum şi a distribuirii profitului netaferent anului 2011 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA BraşovConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.244

din data de 22.05.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2011, a contului de profit și pierdere pe anul 2011, precum și a distribuirii profitului net aferent anului 2011 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr.4301/18.04.2012 a SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1922 / 2003 și având CIF: ROI5786047, prin care se supune aprobării bilanțul contabil la data de 31.12.2011, contul de profit și pierdere pe anul 2011 și distribuirea profitului net aferent anului 2011, precum și referatul de opinie nr.4690/26.04.2012, întocmit de către Compartimentul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.lll alin.(l) lit.”a” și „d” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.94 alin.(4), art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă bilanțul contabil la data de 31.12.2011, contul de profit și pierdere pe anul 2011 și distribuirea profitului net aferent anului 2011 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


al SC METROM INDUSTRIAL