Hotărârea nr. 243/2012

Hotărârea.nr.243 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planuluide investiţii pe anul 2012 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA BraşovConsiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.243

din data de 22.05.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2012 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012, având și calitatea de adunare generală ordinară a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Analizând adresa nr.4614/25.05.2012 a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului nr. 119, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08 / 1923 / 2003 și având CIF: ROI5786394, prin care se supune aprobării bugetul de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2012, precum și referatul de opinie nr.4748/27.05.2012 întocmit de către Biroul de Audit Intern al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.lll alin.(l) lit.”e” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.94 alin.(4), art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pe anul 2012, pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se mandatează președintele director general al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu