Hotărârea nr. 240/2012

Hotărârea.nr.240 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuielial judeţului Braşov aprobat pe anul 2012, cu suma de 911,84 mii lei, reprezentândredevență pentru trimestrele I –II 2012, virată de S.C.Compania Apa Brașov,Consiliului Județean Brașov


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.240

din data de 22.05.2012


- privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov aprobat pe


anul 2012, cu suma de 911,84 mii lei, reprezentând redevență pentru trimestrele I -II 2012, virată de S.C.Compania Apa Brașov, Consiliului Județean Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012;


Analizând referatul nr.4928/05.05.2012 întocmit de către Direcția Economic - Compartimentul


Venituri prin care se propune aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov aprobat pe anul 2012, cu suma de 911,84 mii lei, reprezentând redevență pentru trimestrele I -II 2012, virată de S.C.Compania Apa Brașov, Consiliului Județean Brașov;


Ținând cont de Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia


Europeană, privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin 1SPA pentru măsura “Tratarea apei potabile și a apei uzate din municipiul Brașov și localitățile învecinate situate în județul Brașov, România”, ale OUG nr. 198/2005 precum și clauzele contractului de delegare de a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Compania Apa Brașov S.A., reglementează obligativitatea Județului Brașov de a vira către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare sumele încasate cu titlu de impozit pe profit și redevență;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.a și alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și art.91 alin.l lit.”d” și alin 5, lit „a" pct.13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.94 alin.(4), art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. - Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov aprobat pe anul 2012, cu suma de 911,84 mii lei, reprezentând redevență pentru trimestrele 1 -II 2012, virată de S.C.Compania Apa Brașov, Consiliului Județean Brașov, după cum urmează:

la Venituri,

a. Subcapitolul 30.02.05 “Venituri din concesiuni și închirieri” cu suma de 911,84 mii lei

la Cheltuieli,

a. Capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică” cu suma de 911,84 mii lei

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică. y


PREȘEDINTE/

Aristotei CăncescuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu