Hotărârea nr. 24/2012

Hotărârea.nr.24 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Muzeul“Casa Mureşenilor” Braşov pe anul 2012


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.24

din data de 3.02.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Muzeul “Casa Mureșenilor” Brașov pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3.02.2012;

Analizând raportul nr .1204/2.02.2012 privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012 , prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Muzeul “Casa Mureșenilor” Brașov pe anul 2012, conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri prin Direcția Economică și Muzeul “Casa Mureșenilor” Brașov.Contrasemenează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional An


MUZEUL CASA MUREȘENILOR

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII 67.03.03 - MUZEE

MII LEI


2012

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

MUZEUL CASA MUREȘENILOR

CHELTUIELI

B

474,50

102,99

147,61

97,62

126,28

CI IELTU1ELI CURENTE

01

461,50

102,99

134,61

97,62

126,28

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

304,76

79,37

75,13

75,13

75,13

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

239,01

62,15

58,95

58,95

58,96

SALARII DE BAZA

10.01.01

238,31

62,00

58,75

58,75

58,81

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

0,70

0,15

0,20

0,20

0,15

CONTRIBUȚII

10.03

65,75

17,22

16,18

16,18

16,17

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

49,69

13,00

12,23

12,23

12,23

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

1,22

0,32

0,30

0,30

0,30

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

12,43

3,25

3,06

3,06

3,06

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

0,36

0,10

0,09

0,09

0,08

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

2,05

0,55

0,50

0,50

0,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

156,74

23,62

59,48

22,49

51,15

BUNURI SI SERVICn

20.01

115,61

21,92

28,99

20,10

44,60

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

2,70

0,42

0,39

0,50

1,39

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

2,40

0,00

0,50

0,70

1,20

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTR1CA

20.01.03

27,00

9,00

7,00

4,00

7,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

4,40

1,10

1,10

1,10

1.10

CARBURANȚI SI LIJBRIFIANT1

20.01.05

1,10

0,20

0,20

0,30

0,40

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

1,20

0,00

0,00

0,00

1.20

Denumirea in<


rilor


________________________________A

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRE TINERE SI FUNCȚIONARE REPARAȚII CURENTE

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

PREGĂTIRE PROFESIONALA

PROTECȚIA MUNCII

ALTE CHELTUIELI

PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71 *72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

CONSTRUCȚII

MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

Total

ORDONATOR DE CREDITE

( jd indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

B

1

2

3

4

5

20.01.08

9,70

2,20

2,50

2,50

2,50

20.01.09

47,40

4,50

13,30

6,50

23,10

20.01.30

19,71

4,50

4,00

4,50

6,71

20.02

29,99

0,00

29,99

0,00

0,00

20.06

3,00

0,50

0,50

0,75

1,25

20.06.01

3,00

0,50

0,50

0,75

1,25

20.11

3,30

0,00

0,00

0,00

3,30

20.13

2,80

0,70

0,00

0,60

1,50

20.14

1,20

0,50

0,00

0,20

0,50

20.30

0,84

0,00

0,00

0,84

0,00

20.30.03

0,84

0,00

0,00

0,84

0,00

70

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

71

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

71.01

13,00

0,00

13,00

0,00

0,00

71.01.01

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

71.01.03

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

47430

102,99

147,61

97,62

126,28

SEF SERVICIU BUGET
Piața Sfatului nr. 25 Brașov 500025 Tel./Fax 0268-477.864 CF 9948055 www.muzeulmuresenilor.ro casa mureseniloiurvahoo.com

Coordonator. Consiliul Județean Brașov, Tel. 0268-410777 www.iudbrasov.ro

Nr.

Proiect de acțiuni culturale pe anul 2012

Aprobat Director EconomicAprobat

Președintele Consiliului Județean Brașov

Aprobat

Președintele Comisiei de Cultură

Nr.

Denumire acțiune/Tipuri de cheltuieli

Perioadă

Responsabil

Suma lei

1.

Program de pedagogie muzeală „Joc, comunicare, învățare” - rechizite, consumabile, servicii, convenții civile, materiale audio-video

lanuarie-Decembrie

Ovidiu Savu

600

2.

Program de pedagogie muzeală „Protejarea patrimoniului imobil” - rechizite, consumabile

Ianuarie-Decembrie

Ovidiu Savu

200

3.

Program de educație muzeală „Să citim ziarul străbunicilor” - rechizite, consumabile

Ianuarie-Decembrie

Marinela Barna

200

4.

Program de educație muzeală „Ziar, jurnalist”

- rechizite, consumabile

lanuarie-Decembrie

Marinela Barna

0

5.

Program de educație muzeală „Istoria costumului” - rechizite, consumabile

lanuarie-Decembrie

Marinela Barna

200

6.

Program de pedagogie muzeală „Comunicare și creativitate” - rechizite, consumabile, servicii, convenții civile, materiale audio-video

lanuarie-Mai

Ramona lonescu

200

7.

Program de educație muzeală „Copiii restauratori” - rechizite, consumabile

lanuarie-Decembrie

Lorena Domocoș

200

8.

„Muzeul vine la tine” -proiect de educație muzeală în mediul rural - rechizite, consumabile, transport

Ianuarie-Decembrie

Ovidiu Savu, Marinela Barna, Lorena Domocoș

500

9.

Programul metamuzeal „Recitalul de la ora 5”, în parteneriat cu Opera Brașov - rechizite, consumabile, tipărituri, prestări servicii, alte servicii și materiale

Ianuarie-Decembrie

Lorena Domocoș

4800

10.

Programul metamuzeal „Salonul muzical”, în parteneriat cu Filarmonica Brașov - rechizite, consumabile, alte servicii și materiale

Ianuarie-Decembrie

Lorena Domocoș

100

11.

Programul metamuzeal „Matineul muzical la Mureșeni”, în parteneriat cu Liceul de Muzică Brașov

- rechizite, consumabile, alte servicii și materiale

Iulie-August

Lorena Domocoș

100

12.

Concurs interactiv „24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Române”

- rechizite, consumabile, alte servicii

24 ianuarie

0vid iu Savu

500

13

Expoziție „Remember - Muzeul de Mineralogie Baia-Mare”

Muzeul de Mineralogie Baia-Mare

- transport, tipărituri, servicii

Martie-Mai

Marinela Barna

1000

14.

Expoziție „Versuri pictate. Din operele lui Ștefan Baciu”

- rechizite, consumabile, servicii, printuri

Martie

Ramona lonescu

2000

15.

Itinerare expoziție "Auziți, vedeți, mirați-vă! Expoziție de publicitate” Muzeul de Mineralogie Baia-Mare - transport

Martie-Mai

Marinela Barna

1000

16.

Sesiunea Științifică de comunicări - „Țara Bârsei”, ediția a Xl-a, ”Iacob Mureșianu și epoca sa” - cazare circa 30 de invitați, diurne, convenții civile, servicii, rechizite, consumabile

17-18 Mai

Ovidiu Savu, Marinela Barna

8000

17.

„Noaptea muzeelor”

- rechizite, consumabile, convenții civile

19/20 Mai

Ovidiu Savu, Lorena Domocoș

1000

18.

Concursul de poezie „Andrei Mureșanu”

- rechizite, consumabile

1 Iunie

Ovidiu Savu

500

19.

Completare expoziție de bază

- servicii, printuri, convenții civile

Iunie-

August

Vaier Rus, Ovidiu Savu Marinela Barna, Cristina Seitz, Lorena Domocoș

5000

20.

Itinerare expoziție "Sigiliul, garanția originalității” Muzeul de Mineralogie Baia-Mare - transport

Iunie-Iulie

Marinela Barna

1000

21.

Program de educație muzeală „Vacanța artelor la muzeu” -rechizite, consumabile, convenții civile

lulie-August, Decembrie

Ovidiu Savu

500

22.

Restaurare mobilier expoziția de bază (măsuță)

Iunie-Decembrie

Lorena Domocoș

5000

23.

Expoziție „Serviciile poștale în trecut” - rechizite, consumabile, servicii, printuri, convenții civile

Octombrie-Decembrie

Marinela Barna

9800

24.

Conferință „Mari geografi brașoveni”, ediția VII, "Gheorghe Munteanu Murgoci” - convenții civile, consumabile, transport

Octombrie

Marinela Barna

1000

25.

Lansarea anuarului „Țara Bârsei”, numărul 11 - consumabile, tipărituri

Decembrie

Vaier Rus, Cristina Seitz

4000

Total

47400

Director,        'Sa

(3''

Dr. Vaier Ru^\

i (i'A

„vA-

•x *

______•<<


I ';;A


- ><■