Hotărârea nr. 238/2012

Hotărârea.nr.238 - privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentrubeneficiarii adulţi din Complexul de Servicii Timiş, în sumă de 2.008 lei/persoanăCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 238

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii adulți din Complexul de Servicii Timiș, în sumă de 2.008 lei/persoană

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată din data de 22.05.2012;

Analizând Referatul nr. 1760/27.04.2012 întocmit de către Direcția Economică -Compartimentul Venituri prin care se propune spre aprobare costul mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii adulți din Complexul de Servicii Timiș ;

Având în vedere dispozițiile art. 54 alin.l din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și art. 91, alin 1, lit.”d” și alin.5 lit. “a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97, art. 103, alin.(2) și art.94 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii adulți din Complexul de Servicii Timiș, în sumă de 2.008 lei/persoană.

Art,2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu