Hotărârea nr. 236/2012

Hotărârea.nr.236 - privind aprobarea modificării art.3 din Hotărârea ConsiliuluiJudețean Brașov nr. 195/03.042012 - privind recalcularea cuantumului redevenţeipentru cabinetele medicale situate în imobilul din str. Gospodarilor, nr.9, municipiulBraşov, concesionate în baza HG nr.884/2004


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.236

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea modificării art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 195/03.042012 -privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale situate în imobilul din str. Gospodarilor, nr.9, municipiul Brașov, concesionate în baza HG nr.884/2004

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012

Analizând referatul nr.5164/09.05.2012 întocmit de Direcția Economică - Compartimentul Venituri, prin care se propune aprobarea modificării art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nrl95/03.04.2012 - privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale situate în imobilul din str. Gospodarilor, nr.9, municipiul Brașov, concesionate în baza HG nr.884/2004;

Având în vedere dispozițiile art.4 alin.(3) din HG. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale și art.91 alin.(l) lit.c și alin.(4) lit.a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.59 -62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.94 alin.(4), art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.195/03.04.2012 -privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale situate în imobilul din str. Gospodarilor, nr.9, municipiul Brașov, concesionate în baza HG nr.884/2004 care va avea următorul conținut:

Art.3. - Plata redevenței se va face de către concesionar semestrial:

  • •  până în data de 31 martie, pentru semestrul I;

  • •  până în data de 30 septembrie, pentru semestrul II;

Art.3.1 - Plata redevenței se va face în baza facturii emise de concedent cu cel puțin 15 zile anterior datei scadenței, în lei, la cursul de schimb euro al BNR din data facturării;

Art.3.2. Pentru semestrul I al anul 2012, plata redevenței se va face până în data de 29.06.2012

Art.II. - Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 195/03.04.2012 , rămân

neschimbate.PREȘEDI Aristotel CăAcettcu

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu