Hotărârea nr. 233/2012

Hotărârea.nr.233 - privind aprobarea încheierii contractului de concesiune întreJudețul Brașov și S.C. Dental Insert S.R.L. Șercaia, pentru spatiul situat la mansardaimobilului cu destinația de Policlinică Stomatologică “Diaconu Coresi”, cu sediul înMunicipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, în vederea amenajării, pe cont propriu,a unor cabinete medicale stomatologice


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: ofTice&iudbrasov.ro Website: wwN.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.233

din dala de 22.05.2012

- privind aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Brașov și S.C. Dental Insert S.R.L. Șercaia, pentru spațiul situat la mansarda imobilului cu destinația de Policlinică Stomatologică “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, în vederea amenajării, pe cont propriu, a unor cabinete medicale stomatologice

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată la data de 22 mai 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 3562/08.05.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Brașov și S.C. Dental Insert S.R.L. Șercaia, până la data de 31.12.2012, pentru spațiul situat la mansarda imobilului cu destinația de Policlinică Stomatologică “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, în vederea amenajării, pe cont propriu, a unor cabinete medicale stomatologice, cu redevența calculată conform Raportului de Evaluare nr. 16/2010;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 196/2012 privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale stomatologice situate în imobilul - Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi” cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, concesionate în baza HG nr.884/2004, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.407/2.10.2007 privind aprobarea schimbării destinației unor spații din imobilul - policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi”, situate în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 1, în vederea închirierii;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 235/2011 prin care a fost aprobat Regulamentul-cadru referitor la organizarea și desfășurarea licitațiilor publice privind vânzarea, concesionarea sau închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile (teren și construcții) aparținând domeniului privat al Județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit. “c” și alin. (1) și alin. (4), lit. “b”, art. 123, alin. (1) și alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul, art. 94, alin. (4), art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea, până la data de 31.12.2012, a contractului de concesiune între Județul Brașov și S.C.

Dental Insert S.R.L. Șercaia, pentru spațiul situat la mansarda imobilului, cu destinația de Policlinică Stomatologică “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, în vederea amenajării, pe cont propriu, de către S.C. Dental Insert S.R.L. Șercaia, a unor cabinete medicale stomatologice, cu redevența calculată conform Raportului de Evaluare nr.

16/2010.


- Președintele Consiliqlâi Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția  Investiții, Urbanism și Amenajarea T^itoriului - Compartimentul Patrimoniu.


Art.2.PREȘEDI Aristotel Că îceVcuContrasemnează,

SECRETAR

Șl)

Maria Dumbrăveanu