Hotărârea nr. 232/2012

Hotărârea.nr.232 - privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 1 m.p. din incintaCentrului Cultural „Reduta” Braşov, în vederea amplasării unui aparat automat desucuri și ciocolatăCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.232

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 1 m.p. din incinta Centrului Cultural „Reduta” Brașov, în vederea amplasării unui aparat automat de sucuri și ciocolată

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22 mai 2012;

Analizând referatul nr. 3303/25.04.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea închirierii unei suprafețe de 1 m.p., cu o chirie de 150 lei/lună, din incinta Centrului Cultural „Reduta” Brașov, în vederea amplasării unui aparat automat de sucuri și ciocolată;

Având în vedere dispozițiile art.15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”c” și alin.(4) lit.”a”, precum și dispozițiile art. 123, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 94, alin. (4), art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă închirierea unei suprafețe de 1 m.p., cu o chirie de 150 lei/lună, din incinta Centrului Cultural „Reduta” Brașov, în vederea amplasării unui aparat automat de sucuri și ciocolată.

Art 2 . - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartiment Patrimoniu, Direcția Economică și Centrul Cultural „Reduta” Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu