Hotărârea nr. 231/2012

Hotărârea.nr.231 - privind aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spaţiile aflate înadministrarea Centrului Cultural „Reduta” Braşov


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.231

din data 22.05.2012

- privind aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spațiile aflate în administrarea Centrului Cultural „Reduta” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22 mai 2012;

Analizând referatul nr. 1757/23.04.2012 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spațiile aflate în administrarea Centrului Cultural „Reduta” Brașov; în referat se face precizarea că tarifele de închiriere a spațiilor, propuse spre aprobare, cresc, în medie cu 10,07 % față de tarifele de închiriere practicate conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 143/18.02.2011, cu unele modificări; indicele de creștere aferent perioadei 01.03.2011 - 29.02.2012 este de 102,58%;


Având în vedere dispozițiile art.4, alin.(3) și art.16, alin. (1) din O.U.G.nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 67, alin. (2) și art. 68, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 4, alin.(3), precum și art.16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”c” și alin.(4) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.94, alin.(4), art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă tarifele de închiriere, pentru spațiile aflate în administrarea Centrului Cultural „Reduta” Brașov, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului Județului Brașov, din veniturile rezultate din închirierea spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural „Reduta” Brașov, în procent de 50%.

Art 3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică șiiCentruLCultural „Reduta” Brașov.

PREȘEDIN1 Aristotel CânceContrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Anexa 1 la Hotărârea


CJBv nr.___________


TARIFE DE ÎNCHIRIERE A SPAȚIILOR DEȚINUTE CU DREPT DE ADMINIST

DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA”

Nr. crt.

Spațiu

Tarif de închiriere

1.

Sala de Spectacole, pentru:

al) - spectacole (valoare bilet acces > 50 lei)

1.500 lei / oră

a2) - spectacole (valoare bilet acces < 50 lei)

800 Iei / oră

b) - conferințe, ședințe

700 lei / oră

c) - serbări școlare

250 lei / oră

d) - repetiții, amenajare scenă

100 lei / oră

2.

Sala de Conferințe și Sala de Cursuri, pentru:

a) - ședințe, conferințe

150 lei / oră

b) - cursuri

50 lei / oră

3.

Sala de Muzică, pentru:

a) - repetiții

50 lei / oră

b) - târguri, expoziții cu vânzare

450 lei / zi

c) - conferințe, activități cu caracter educativ, științific, artistic

200 lei / oră

d) - expoziții

70 lei / zi

e) - cursuri

60 lei / oră

4.

Sala de Balet, pentru:

a) - repetiții

70 lei / oră

b) - cursuri

80 lei / oră

5.

Sala „Arcadia”, pentru:

a) - conferințe, activități cu caracter educativ, științific, artistic

250 lei / oră

b) - expoziții

70 lei / zi

c) - târguri, expoziții cu vânzare

450 lei / zi

d) - protocol

100 lei / oră

6.

Foaier, pentru:

a) - spațiu expozițional

70 lei / zi

b) - târguri, expoziții cu vânzare

500 lei / zi

c) - protocol

100 lei / oră

*) Nu se vor supune procedeului de închiriere manifestările organizate la solicitarea Centrului Cultural „Reduta” - conform Programului de acțiuni anual.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu

Anexa 2 la Hotărârea

CJBv nr.____________


TARIFE DE ÎNCHIRIERE A SPAȚIILOR DEȚINUTE CU DREPT DE ADMINISTRARE

DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA” CĂTRE TEATRUL PENTRU COPII

„ARLECHINO” ȘI FILARMONICA BRAȘOV

Nr. crt.

Spațiu

Tarif de închiriere

1.

Sala de Muzică, pentru:

- Filarmonica Brașov (repetiții)

40 lei / oră

2.

Sala „Arlechino” cu dependințele aferente, pentru:

- Teatrul pentru Copii „Arlechino”

1.200 lei / lună

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu