Hotărârea nr. 230/2012

Hotărârea.nr.230 - privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate deCentrul Cultural „REDUTA”, în anul şcolar 2012-2013
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR 230

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea taxelor de frecvență la cursurile organizate de Centrul Cultural „REDUTA”, în anul școlar 2012-2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată din data de 22 mai 2012;

Analizând referatul nr. 1759/20.04.2012 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea taxelor de frecvență la cursurile organizate de Centrul Cultural „REDUTA”, în anul școlar 2012-2013, conform adresei nr. 147/15.02.2012 a Centrului Cultural „REDUTA”, care solicită aprobarea acestor taxe; din referat rezultă că s-a constatat că taxele de frecvență propuse pentru anul 2012-2013 sunt menținute la nivelul taxelor de frecvență practicate în anul 2010-2011;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin.(3), art. 15 și art.16 din O.U.G.nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 68, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit.”b” și alin.(3) lit. ”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.94, alin.(4), art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă taxele de frecvență la cursurile organizate de Centrul Cultural „REDUTA” în anul școlar 2012-2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin

Direcția Economică și Centrul Cultural „REDUTA”.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Anexa la Hotărârea

PREȘEDINTE

CJBv nr.

Aristotel Canflrescu

TAXE DE FRECVENȚĂ LA CURSURILE ORGANIZATE DE CENTRUL CULTURAL

„REDUTA” PENTRU ANUL 2012 - 2013

Nr. crt.

Denumire curs

Durată curs

Taxă de frecvență

1.

Limbi străine:

 • - engleză - nivel:

 • •  începători

 • •  mediu

 • •  avansați

 • - germană - nivel:

 • •  începători

 • •  mediu

 • •  avansați

 • - franceză - nivel:

 • •  începători

 • •  mediu

 • •  avansați

 • - spaniolă - nivel:

 • •  începători

 • •  mediu

 • •  avansați

 • - italiană - nivel:

 • •  începători

 • •  mediu

 • •  avansați

4 luni

300 lei

2.

Gimnastică pentru copii (artistică, ritmică):

 • -  începători

 • -  intermediari

 • -  avansați

9 luni

450 lei

450 lei

300 lei

3.

Gimnastică de întreținere pentru femei

1 lună

30 lei

4.

Balet:

 • -  începători

 • -  intermediari

 • -  avansați

9 luni

450 lei

450 lei

300 lei

5.

Dans sportiv:

 • •   adulți

 • •   copii, elevi, studenți

2 '/? luni

200 lei

150 lei

6.

Curs de artă dramatică pentru copii (cu vârste între 8-14 ani)

4 luni

200 lei

 • Se acordă o reducere de 10% / persoană, pentru doi sau mai mulți frați înscriși la același curs;

 • Copiii instituționalizați (case de copii, centre de plasament) beneficiază de gratuitate.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Aurelia Popescu