Hotărârea nr. 23/2012

Hotărârea.nr.23 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Muzeulde Etnografie Braşov pe anul 2012


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.23

din data de 3.02.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Muzeul de Etnografie Brașov pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3.02.2012;

Analizând raportul nr .1204/2.02.2012 privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012, prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Muzeul de Etnografie Brașov pe anul 2012, conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Muzeul de Etnografie Brașov.

PREȘEDINTE

Aristotel Căni»


Contrasemenează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional An


MUZEUL DE ETNOGRAFIE

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII 67.03.03 - MUZEE

MII LEI


2012

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

MUZEUL DE ETNOGRAFIE

CHELTUIELI

B

1.129.52

232.34

313,17

306.86

277,15

CHELTUIELI CURENTE

01

1.014,52

232,34

248,17

256,86

277,15

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

614,23

159,00

151,75

151,74

151,74

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

502,63

131,10

123,85

123,84

123,84

SALARII DE BAZA

10.01.01

412,00

103,00

103,00

103,00

103,00

INDEMNIZAȚII PLĂTITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNIT ATU

10.01.12

87,63

27,60

19,85

19,84

20,34

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

3,00

0,50

1,00

1,00

0,50

CONTRIBUȚII

10.03

111,60

27,90

27,90

27,90

27,90

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DF. STAT

10.03.01

85,00

21,25

21,25

21,25

21,25

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

2,00

0,50

0.50

0,50

0,50

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

21,00

5,25

5,25

5,25

5,25

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

0,60

0,15

0.15

0,15

0,15

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

3,00

0,75

0,75

0,75

0,75

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

400,29

73,34

96,42

105,12

125,41

BUNURI SI SERVICII

20.01

344,53

69,34

79,66

88,12

107,41

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

6,54

1,84

1,50

1,50

1,70

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

87,00

27,00

20,00

10,00

30,00

APA. CANAL SI SALUBRIT ATE

20.01.04

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTl

20.01.05

8,00

2,00

2,50

2,50

1,00

Denumirea indic< ilor

A

PIESE DE SCHIMB

TRANSPORT

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNC ȚIONAL ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE REPARAȚII CURENTE

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

DEPLASĂRI IN STRĂINĂTATE

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

ALTE CHELTUIELI

CHIRII

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

CONSTRUCȚII

MOBILIER. APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

Total

i indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

B

1

2

3

4

5

20.01.06

4,50

1,00

1,00

1,00

1,50

20.01.07

0,50

0,00

0,20

0,20

0,10

20.01 08

15,00

3,00

4,00

4,00

4,00

20.01.09

112,00

10,00

36,00

46,00

20,00

20.01.30

94,99

20,50

10,46

18,92

45,11

20.02

34,76

0,00

9,76

10,00

15,00

20.06

8,00

0,50

3,50

3,50

0,50

20.06.01

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50

20.06.02

6,00

0,00

3,00

3,00

0,00

20.11

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00

20.30

10,00

2,50

2,50

2,50

2,50

20.30.04

10,00

2.50

2,50

2,50

2.50

70

115,00

0,00

65,00

50,00

0,00

71

115,00

0,00

65,00

50,00

0,00

71.01

115,00

0,00

65,00

50,00

0,00

71.01.01

40,00

0,00

15,00

25,00

0,00

71.01.03

75,00

0,00

50,00

25,00

0,00

1.129,52

23244

313,17

306,86

277,15

SEF SERVICIUJ3UGET

$


Președinte,

Aristotel Căncescu


Aprobat

Consiliul Județean Brașov

Director economic,        Președinte Comisia 4,

Aurelia Popescu            Ștefan Aranyosi

Proiectul acțiunilor culturale pe anul 2012

Nr. ctr.

Denumirea acțiunilor

Perioada

Locul

Organizatori, colaboratori

Mijloace de popularizare

Fonduri necesare

1.

Continuare expoziție temporară Miracolul tehnic, colecția de audio vizual /aparate de epoca / dr. ing. Aristotel Căncescu

14dec.2011-

31 mar. 2012

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului mansarda

Muzeul de Etnografie Brașov

Dr. Ligia Fulga (coord.) Ioan George Andron Udvardi Arpad,colectiv Colaborare cu: TOM Touch, MIX Tv, Imatech, Alchimik, Radio Romania, Muzeul Casa Mureșenilor, Editura Tipotex Brașov

Afiș Pliant Filme documentare Animații

3000 lei

2.

Expoziției temporara

Scheieni și albumul lor de familie (VI)

februarie - mai

Muzeul de Etnografie Brașov Galeria de Artă Populară

Muzeul de Etnografie Brașov Coord. Paliuc Mihaela Alina Mandai Gîmeț Anca Barbu Delia

afiș invitații film documentar

1.000 lei

3.

Expoziție temporară

Mărțișor la muzeu. Ediția a IV-a

Trim.I februarie-martie

Muzeu Etnografic „Gh. Cernea” Rupea

Muzeu Etnografic „Gh. Cernea,, Rupea coord. Tohănean Melania Colab. cu Centrul de Plasament Casa Ioana din Rupea Șc. Gen. Rupea: cl I; cl a ni-a; cl.a IV-a Liceul “Șt. 0. Iosif’: cl a IX-a, a X-a, a XHI-a

afiș diplome

4.

Maratonul basmelor populare ceangăiesti

aprilie

Muzeul Etnografic Săcele

Muzeul Etnografic Săcele Liceul Zajzoni Rab Istvan Asociația Culturală Maghiară din cele Șapte sate prof. Hochbauer G.

Afiș Diplome

2.000 lei

5.

Expoziției temporară de artă fotografică

aprilie - mai

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului mansarda

Muzeul de Etnografie Brașov Fotoclub Exdeco Brașov Arpad Udvardi

afiș invitații

6.

Expoziției temporară Transilvania. Orașe de altădată

10 mai-

20 iunie

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului mansarda

Muzeul de Etnografie Brașov coord. Frâtean Lucia colectivul de muzeografi Colaborare cu Muzeul Național Brukenthal Sibiu

pliant

1.000 lei

c

7.

Continuarea cercetărilor privind patrimoniul etnologic în localitățile multietnice din județul Brașov în cadrul programului „Proetnicultura”.

iunie- iulie

Cercetări de teren în localitățile: Lupșa, Comăna de Jos, Comăna de Sus, Veneția de Jos, Veneția de Sus

Ministerul Culturii si Patrimoniului Cultural Muzeul de Etnografie Brașov Dr. Fulga Ligia (coord.) I. G. Andron

7.000 lei

8.

Continuarea cercetării și documentării în cartierul Dârste și Săcele privind tradițiile locale

Trim. I-IV

Demararea realizării repertoriului de arhitectură Fazal

Muzeul de Etnografie Brașov

Dr. Fulga Ligia (coord.) Colectivul de muzeografi

1.000 lei

9.

Cercetări arheologice și de arhivă privind descoperirea glăjăriei de la Dopca

Trim. DI - IV

Săpături arheologice și finalizarea primelor rezultate

Muzeul de Etnografie Brașov Dr. Fulga Ligia Firma Anonymus Brașov

5.000 lei

10.

Expoziție temporară cu tema Copiii învață meșteșuguri tradiționale

(finalizarea programului pedagogic, ediția alX-a)

iunie - iulie

Muzeul de Etnografie Brașov Galeria de Artă Populară Muzeu Etnografic Săcele Muzeu Etnografic „Gh. Cernea” Rupea

Muzeu Etnografic Săcele Muzeu Etnografic „Gh. Cernea” Rupea Școli Generale din Brașov, Săcele, Rupea Găitan Petronela - coord. Paliuc Mihaela Delia Barbu Frătean Lucia Meiu Andreea Buga Tristan Tohănean Melania

afiș invitații diplome de participare

4.000 lei

11.

Participare la organizarea expoziției v internaționale FITE - Festival International des Textiles Extraordinaire

Trirnm

12.

Expoziției temporară

Mănăstirea Sf Martin din Brașov -mărturii inedite (valorificarea cercetărilor arheologice)

iulie -septembrie

13.

Expoziției temporară

Comanda, un vechi obicei al școlilor din Brașov

octombrie -decembrie

14.

Expoziției temporară

Scheieni și albumul lor de familie (VII)

august -octombrie

15.

Expoziție temporară

Vecinătăți românești din Ungra

Trim. n-HJ

Franța

Viile de Clermont-Ferrand

Muzeui de Etnografie Brașov Dr. Ligia Fulga Muzee și asociații de cercetare a textilelor din Europa

6.000 lei

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului mansarda

Muzeul de Etnografie Brașov coord. Gămălie Georgiana colectivul de muzeografi Colaborare cu firma Hieronymus

afiș invitații

1.000 lei

Muzeul Civilizației

Urbane a Brașovului

mansarda

Muzeul de Etnografie Brașov Coord. Gabriela Chiru Frătean Lucia Găitan Petronela

afiș invitații

2.000 lei

Muzeul de Etnografie Brașov Galeria de Artă Populară

Muzeul de Etnografie Brașov Coord. Barbu Delia Paliuc Mihaela Mandai Alina

afiș invitații film documentar

1.000 lei

Muzeu Etnografic „Gh. Cernea” Rupea

Muzeu Etnografic „Gh. Cernea” Rupea Tohănean Melania

afiș invitații

500 lei

16.

Expoziție temporară Vecinătăți săsești din Rupea

Trim. ri-ni

Muzeu Etnografic „Gh. Cernea” Rupea

Muzeu Etnografic „Gh. Cernea” Rupea Tohănean Melania

afiș invitații

500 lei

17.

Expoziției temporară

Prezența mocanilor săceleni în Bărăgan

Trim.IH

Muzeul Etnografic Săcele

Muzeul Etnografic Săcele coord. I.G. Andron Meiu Andreea Buga Tristan Colaborare cu Primăria Săcele

afiș invitații

1.500 lei

18.

Expoziție temporară si simpozion Aniversarea a 45 de ani de activitate etnografică a muzeului brașovean Prezentarea realizărilor muzeului în intervalul menționat

Trim. m - IV

Muzeul de Etnografie Brașov

Muzeul de Etnografie Brașov Dr.Fulga Ligia - coord. Chiru Gabriela Personalul de specialitate: muzeografi, conservatori, restauratori

afiș invitații mapă participare

26.000 lei

19.

Editare si lansarea volumul

„Sașii despre ei înșiși” voiU

Localitățile: Cristian, Râșnov Valorificarea cercetărilor de teren

Trim. IV

Muzeul de Etnografie Brașov Dr.Fulga Ligia - coord. Gabriela Chiru Centrul de Studii Gundelsheim Germania

Editare si lansare

50.000 lei

20.

Editarea si lansarea periodicului de specialitate

etno. brașov, ro. nr. 6/2012

cu lucrări de specialitate ale colectivului și colaboratori

Trim. IV

Muzeul de Etnografie Brașov Galeria de Artă Populară

Muzeul de Etnografie Brașov Dr.Fulga Ligia - coord.

editare

3.500 lei

21.

Expoziției temporară

120 de ani de la prima atestare documentară a tramvaiului pe ruta Săcele- Brașov

Trim. IV

Muzeul Etnografic Săcele

Muzeul Etnografic Săcele coord. Meiu Andreea Colab. arh. șef Hilohi

afiș invitații

1.000 lei

Total: 117.000 lei


Contabil sef,

Lucia Urdea