Hotărârea nr. 228/2012

Hotărârea.nr.228 - privind aprobarea alocării sumei de 1.000.000 lei orașuluiRUPEA, pentru susţinerea cofinanţării proiectului european privind “Reabilitarea șiextinderea infrastructurii turistice în orașul Rupea – Cetatea Rupea”


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.ro
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.228

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea alocării sumei de 1.000.000 lei orașului RUPEA, pentru susținerea cofinanțării proiectului european privind “Reabilitarea și extinderea infrastructurii turistice în orașul Rupea - Cetatea Rupea”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22 mai 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 4725/26.04.2012, întocmit de către Direcția Investiții, Urbabism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune alocarea sumei de 1.000.000 lei orașului RUPEA, pentru susținerea cofinanțării proiectului european privind “Reabilitarea și extinderea infrastructurii turistice în orașul Rupea -Cetatea Rupea”, din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov, Cap. 67.02 - “Cultură, recreere și religie”, poziția 71.01.01, pentru cofinanțarea proiectului;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 568/16.12.2011 privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Orașul Rupea în vederea cofinanțării proiectului european “Reabilitarea și extinderea infrastructurii turistice în orașul Rupea - Cetatea Rupea”;

Având în vedere dispozițiile art. 10, din Legea nr.422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.91, alin.(l), lit. “b” , alin. (3), iit. “d” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 94, alin. (4), art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea sumei de 1.000.000 lei, Orașului Rupea, din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Brașov, Cap. 67.02 - “Cultură, recreere și religie”, poziția 71.01.01, pentru susținerea cofinanțării proiectului european privind “Reabilitarea și extinderea infrastructurii turistice în orașul Rupea - Cetatea Rupea” .

Art.2. - Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 561/2011.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘED1 Aristotel CăiContrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu