Hotărârea nr. 227/2012

Hotărârea.nr.227 - privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilorprevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru indicatoriiNO2 ,SO2 și PM10 în Aglomerarea Brașov


România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 227

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru indicatorii NO2 ,SO2 și PMt0 în Aglomerarea Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată din data de 22.05.2012;

Analizând Referatul nr.2580/06.03.2012 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Protecția Mediului prin care se propune spre aprobare Raportul privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru indicatorii NO2 ,SO2 și PM10 în Aglomerarea Brașov;

Având în vedere dispozițiile pct. 7.2 din Ordinul Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 35/2007, privind aprobarea metodologiei de elaborare și punere în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului înconjurător și art. 91, alin.(l) și alin.(3) lit.”d“' din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97, art. 103, alin.(2) și art.94 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Raportul privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru indicatorii NO2 ,SO2 și PM10 în Aglomerarea Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

PREȘEDINTE, Aristotel CănpescuContrasemenează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Ml-


Agenția pentru Protecția Mediului Brașov Director Executiv, Ciprian BÂNCIL

Aprobat, Consiliul Județșan Brașov Preșe Aristotel CĂillCESCU

/


ite,RAPORT

PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR PREVĂZUTE ÎN PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITĂȚII AERULUI PENTRU INDICATORII N02, PM10 Șl SOÎN AGLOMERAREA BRAȘOV

Elaborat de Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

Februarie 2012

 • 1. INTRODUCERE

Programul integrat de gestionare a fost inițiat pe baza datelor despre calitatea aerului înconjurător provenite din Sistemul Național de Evaluare și Gestionare a Calității Aerului (SNEGICA) combinate cu rezultatele din modelarea dispersiei poluanților și a fost elaborat de Comisia Tehnică numită prin Ordin de prefect, și care are în componență reprezenzentanți ai autorităților/operatoriilor care au responsabilități în domeniu Rezultatele acestora au pus în evidență depășiri ale valorilor limită pentru indicatorii PM10 (pulberi în suspensie, fracția cu diametrul mai mic de 10pm), NO2 (dioxid de azot) și SO2 (dioxid de sulf).

Pentru indicatorii mai sus menționați, s-au analizat cauzele acestor depășiri precum și posibilitățile existente în prezent pentru atingerea valorilor limită prevăzute de legislația în vigoare.

Programul integrat de gestionare, este întocmit conform prevederilor OM nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare și punere în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului și HG nr.543/2004 privind Elaborarea și punerea în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului.

Conform prevederilor OM 35/2007, cap VII, art. 7.2., responsabilii acțiunilor din Programul integrat de gestionare sunt obligați să respecte termenele din program și să raporteze stadiul acțiunilor și realizarea măsurilor, iar Agenția pentru Protecția Mediului Brașov împreună cu Comisariatul Județean Brașov al Gărzii Naționale de Mediu, monitorizează stadiul realizării acestora.

Agenția pentru Protecția Mediului Brașov elaborează anual raportul privind stadiul realizării măsurilor Programul integrat de gestionare, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul administrației publice locale. Raportul anual se supune aprobării Consiliului Județean Brașov, nu mai târziu de primul trimestru al anului următor.

Pentru a pune evidență eficiența măsurilor din Programul integrat de gestionare, în anul 2010 și 2011 Agenția pentru Protecția Mediului Brașov a monitorizat în continuare calitatea aerului în aglomerarea Brașov cu ajutorul celor 5 stații automate de monitorizare a calității aerului. Datele obținute sunt prezentate în cap. 2.2, în continuarea datelor obținute în anii 2008 și 2009.

 • 2. PREZENTAREA DATELOR DE MONITORIZARE

2.1. Informații generale cu privire ia stațiile automate de monitorizare

Informațiile generale cu privire la amplasarea stațiilor de monitorizare a calității aerului din aglomerarea Brașov sunt prezentate în Tabelul 2.1.1.

Tabel 2.1.1.

la statii

cu

e de monitorizare a calității aerului

Codul stației

Localizare

Tipul stației

Coordonate geografice

Raza ariei de reprezen-tativitate

Mediul înconjurător local /morfologia peisajului

Alte informații relevante

Latitudine

Longitudine

Tipul zonei

Caracterizarea zonei

BV1

B-dul Calea București / Str. Soarelui

trafic

45° 38’ 16" 459975.000

25° 37' 50"

549270.902

593

10 -100 m

urbană

Rezidențială, comercială

Stația este amplasată lângă trotuar la cca 5 m de B-du Calea București și ia cca 1 knr de intersecția cu B-dul Saturn. Cele mai apropiate obstacole sunt blocurile de locuințe de pe B-dul Calea București (cca 100m).

AGENȚIA PENTRU

PROTEC1

HA MEDIULUI BRAȘOV

r

Codul stației

Localizare

Tipul stației

Coordonate geografice

Altitudine

(m)

Raza ariei de reprezen-tativitate

Mediul înconjurător local /morfologia peisajului

Alte informații relevante

Latitudine

Lcrargi-tucfine

Tipul zonei

Caracterizarea zonei

BV2

Str. Castanilor, f.n.

fond urban

45° 38' 59”

461286.032

25° 36' 13”

547160.622

593

1 - 5 km

urbană

Rezidențială

Stația este amplasată lângă trotuar la peste 25 m de intersecția Str. 13 Decembrie-str. luliu Maniu - str. Castanilor. în zonă sunt amplasate clădiri administrative și rezidențiale, cea mai apropiată este situată la cca. 20 m.

Direcția predominantă a vântului este NE și N

BV3

B-dul Gării /Str. Lăcrămioarelor

trafic

45° 39' 34”

462373.779

25° 36' 58”

548126.440

593

10-100 m

urbană

Rezidențială comercială

Stația este amplasată lângă trotuar la peste 100 m de intersecția B-dul Gării - B-dul Victoriei. în zonă sunt amplasate clădiri comerciale și rezidențiale, cea mai apropiată este situată la cca. 10 m. Direcția predominantă a vântului este NV

BV4

Comuna Sânpetru, str. Morii f.n.

fond suburb an

45° 43' 05”

468891.447

25° 37' 27"

548703.227

560

25-150km

Suburbană

Agricolă

Stația este amplasată la ieșirea din corn. Sânpetru. în zonă sunt amplasate clădiri rezidențiale (case cu un nivel), cea mai apropiată este situată la cca.50 m.

Direcția predominantă a vântului este VNV și ENE

BV5

B-dul Al. Vlahuță / Str. Parcul Mic

ndustri al

45° 39’06"

461515.243

25° 37' 32"

548869.091

593

100m-1 km

urbană

Rezidențială

Stația este amplasată lângă trotuar la cca 5 m de B-dul Al. Vlahuță. Cele mai apropiate obstacole sunt blocurile de locuințe înalte de pe B-dul Al. Vlahuță (cca 100m). Direcția predominantă a vântului este NE.

în tabelul Tabelul 2.1.2. este prezentată lista poluanților și a parametrilor meteo măsurați la stațiile automate de monitorizare.

Tabelul 2.1.2. Lista poluanți și parametrii meteo

Stația de monitorizare

Poluanții monitorizați

Parametri meteo

BV1

SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 automat și gravimetric, metale grele (Pb, Ni, Cd din PM10), benzen, toluen, etilbenzen, m.p.o.xilen

Nu sunt măsurați parametrii meteo

BV2

SO2, NO, NO2, NOx, O3, CO, PM2 5 automat și gravimetric, benzen, toluen, etilbenzen, m.p.o.xilen

direcția și viteza vântului, presiunea atmosferică, umiditatea relativă, temperatura aerului, intensitatea radiației solare și cantitatea de precipitații

BV3, BV4

SO2, NO, NO2, NOx, O3 CO, PM10 automat și gravimetric, metale grele (Pb, Ni, Cd din PM10), benzen, toluen, etilbenzen, m.p.o.xilen

BV5

SO2, NO, NO2, NOx, O3 CO, PM10 automat, benzen, toluen, etilbenzen, m.p.o.xilen

 • 2.2. Date provenite din măsurări în puncte fixe

2.2.1. Indicatorul NO2

Valorile înregistrate prin măsurări în puncte fixe, în stațiile din aglomerarea Brașov pentru concentrația medie anuală de NO2 sunt prezentate în tabelul următor

Tabelul 2.2.1.1 Valori e concentrației medii anuale de NO2

Stația de monitorizare

Locația

Captura de date valide

Media anuală (pg/m3)

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

BV1

Cal. București

79%

74%

40,7%

0,9%

42,99

40,78

38,02

-

BV2

Str.Castanilor

82%

87%

88,5%

22,4%

58,07

54,37

47,50

47,26

BV3

B-dul Gării

47%

80%

88,2%

75,3%

64,02

63,16

42,24

56.71

BV4

Sânpetru

39%

56%

82,4%

67,3%

10,87

13,12

11,92

17,73

BV5

B-dul Vlahuță

27%

61%

61,7%

44,3

57,58

44,45

27,91

20,96

Valoare limită anuală (VLA) + marja de toleranță (MT), pg/m3

Valoare limită orară (VLO) + marja de toleranță (MT), pg/m3

Număr de depășiri permise ale VLO+MT / an: 18

46,6

233,3

43,3

216,7

40,0

200,0

40,0

200,0

Observații:

 • 1. depășirile identificate cu caractere bold italic nu sunt luate în considerare având în vedere captura mică de date

 • 2. pentru capturi de date mai mici de 10%, media anuală nu este luată în considerare

Trebuie menționat faptul că, având în vedere disponibilitatea datelor, distribuția pe anotimpuri și captura de date, este posibil ca valorile estimate să nu fie reprezentative pentru perioadele de mediere indicate.

în ceea ce privește evoluția mediilor orare s-au înregistrat:

 • -  în anul 2008:11 valori medii orare mai mari decât VLO+MT la stația BV2;

 • -  în anul 2009: 1 valoare, respectiv 4 valori mai mari decât VLO+MT la stația BV2, respectiv la stația BV3

 • -  în anul 2010: 8 valori mai mari decât VLO la stația BV2

 • -  în anul 2011 (în curs de certificare). 5 valori mai mari decât VLO la stația BV3

De menționat că:

 • -   pentru toate stațiile de monitorizare a fost respectat numărul de 18 depășiri ale valorii limită orare permise într-un an calendaristic pentru anii 2008 + 2011;

 • -  având în vedere obiectivele de calitate a datelor și metodele statistice de determinare a depășirilor, pentru aglomerarea Brașov:

 • •  în anul 2008 a fost înregistrată, validată și certificată depășirea valorii medii anuale pentru stația BV2

 • •  în anul 2009 a fost înregistrată, validată și certificată depășirea valorii medii anuale pentru stațiile BV2 și BV3.

 • •  în anul 2010 a fost înregistrată și validată și certificată depășirea valorii medii anuale pentru stațiile BV2 și BV3.

 • •   în anul 2011 a fost înregistrată și validată local (este în curs de certificare) depășirea valorii medii anuale pentru stația BV3.

2.2.2. Indicatorul PM10

Valorile înregistrate prin măsurări în puncte fixe, în stațiile din aglomerarea Brașov pentru concentrația medie anuală de PM10 sunt prezentate în tabelul următor

Tabelul 2.2.2.1. Valorile concentrației medii anuale de PM10

Stația de monitorizare

Locația

Captura de date valide

Media anuală, pg/m3

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Stația BV1

Calea București

12%

55%

94,7%

93,2%

32 (5 dep)

22 (8 dep)

23 (14 dep)

26 (27 dep)

Stația BV2

Str Castanilor

26%

-

-

-

41 (25 dep

-

-

-

Stația BV3

B-dul Gării

32%

83%

92,0%

96,4%

40

(28 dep)

40

(72 dep)

30 (35 dep)

36 (60 dep)

Stația BV4

Sânpetru

22%

62%

93,9%

88,8%

20 (1 dep)

21 (11 dep)

17 (12 dep)

20 (19 dep)

Valoare limită zilnică (VLZ). pg/m3

50

Valoare limită anuală (VLA), pg/m3

40

Număr permis de depășiri ale VLZ / an

35

Observație: Depășirea valorii limită pentru stația BV2, identificată cu caractere bold italic, nu este luată în


considerare având în vedere captura mică de date (26%)

Având în vedere obiectivele de calitate a datelor și metodele statistice de determinare a depășirilor, pentru aglomerarea Brașov în anii 2008, 2009 și 2010 nu a fost certificată depășirea valorii medii anuale prin măsurări în puncte fixe.

în ceea ce privește valoarea limită zilnică a fost certificată depășirea numărului permis de depășiri la stația BV3 pentru anul 2009 și 2011.

De menționat că la stația BV3:

 • -  în anul 2010, media anuală a concentrației de PM10 a scăzut de la 40 pg/m3 la 30 pg/m(scădere de 25%) iar numărul de depășiri ale valorii limită zilnice deasemenea a scăzut de la 72 depășiri la 35 depășiri (scădere de 51%).

 • -  în anul 2011 valoarea medie anuală a crescut dar fără să depășească VLA, în schimb a crescut semnificativ numărul de depășiri ale VLZ

Datele aferente anului 2011 au fost validate local și sunt în curs de certificare.

2.2.3. Indicatorul SO2

Valorile înregistrate prin măsurări în puncte fixe, în stațiile din aglomerarea Brașov pentru concentrația medie anuală a valorilor orare de SO2 sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 2.2.3.1. Valorile concentrației medii anuale a valorilor orare de SO2

Stația de monitorizare

Locația

Captura de date valide

Media anuală, pg/m3

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Stația BV1

Calea București

85.7%

46.3%

95,5%

93,6

5,31

6,63

6,35

5,72

Stația BV2

Str Castanilor

88.5%

91.5%

90,6%

7,7

4,99 (1 dep VLO)

6,09

5,35

-

Stația BV3

B-dul Gării

72.9%

56.5%

75,7%

90,2

5,70

6,52

4,52

5,65

Stația BV4

Sânpetru

68.7%

50.9%

25,7%

7,8

4,26

5,37

7,07

-

Stația BV5

B-dul Vlahuță

82.0%

68.2%

6,4%

5,6

5,97

4,81

5,25

-

Valoare limită orară (VLO), pg/nT

350

Număr permis de depășiri ale VLO / an

24

Valoare limită zilnică (VLZ), pg/m3

125

Număr permis de depășiri ale VLZ / an

3

Observație: pentru capturi de date mai mici de 10%, media anuală nu este luată în considerare

Conform datelor din tabelul anterior se observă ca valorile concentrațiilor medii anuale înregistrate la cele 5 stații de monitorizare din aglomerarea Brașov sunt mici, situându-se sub valoarea limită pentru protecția ecosistemelor de 20 pg/m3.

Având în vedere disponibilitatea datelor, distribuția pe anotimpuri și captura de date este posibil ca valorile estimate să nu fie reprezentative pentru perioadele de mediere indicate.

Având în vedere obiectivele de calitate a datelor și metodele statistice de determinare a depășirilor pentru aglomerarea Brașov în anul 2008 * 2011 a fost înregistrată, validată și certificată (pentru anii 2008 și 2009) respectarea valorilor limită.

Datele aferente anului 2011 au fost validate local și sunt în curs de certificare.

CAPITOLUL 2. STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR

 • 2.1. Măsuri în cazul depășirilor valorilor limită datorate surselor liniare

  Nr. Crt

  Măsura / acțiunea din Programul de gestionare a calității aerului

  Responsabil

  Termen de realizare

  Stadiul realizării măsurii

  1.

  Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

  Primăria Municipiului Brașov

  Permanent

  Pentru realizarea măsurii în anul 2010 s-a cheltuit suma de 6.084.382 lei din bugetul local

  Pentru anul 2011 Primăria Brașov nu a raportat costurile aferente realizării măsurii.

  Primăria Municipiului Codlea

  Pentru realizarea măsurii în anul 2010 s-a cheltuit suma de 80.000 lei iar în anul 2011 cca. 35.305 lei.

  Sursă finanțare: buget local

  Primăria Orașului Ghimbav

  Pentru realizarea măsurii în anul 2010 s-a cheltuit suma de 359.021 lei iar în anul 2011,594.495 lei.

  Sursă finanțare: buget local

  2.

  îmbunătățirea rețelei de străzi:

  • a) reparații curente străzi principale

  • b) reparații străzi secundare

  Primăria Municipiului Brașov Consiliul Local Brașov

  Permanent

  S-a cheltuit suma de:

  • - în anul 2010 a) 62.494.000 lei

  b) 18.415.000 lei

  • - în anul 2011 total a)+b) 31.100.000 lei. Au fost executate lucrări pe 65 de străzi și au fost amenajate 2950 locuri de parcare.

  Sursă finanțare: surse proprii

  3.

  Construcția de șosele ocolitoare și drumuri de legătură:

  a. Realizarea ocolitoarei mun. Brașov, DN13-DN1 (etapa III, 6 km)

  Primăria Municipiului Brașov

  2012

  Nu au fost demarate lucrările, proiectul este în stadiu de Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic.

  b. Podul Timiș DJ103 - Rulmentul

  2011

  Din lipsa de fonduri termenul a fost amânat pentru anul 2012, proiectul este în stadiu de Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic

  c. Realizare drum de legătură str. Hărman -13 Decembrie

  2011

  S-au realizat decopertări - nu au fost efectuate plăți. Din lipsă de fonduri proiectul a fost amânat pentru anul 2013.

  d. Realizarea drumului de legătură str. Cărămidăriei - Poiana Brașov

  2012

  Nu au fost demarate lucrările, proiectul este în stadiu de Studiu de fezabilitate

  e.Reabilitare / modernizare str. Făgărașului

  Primăria Orașului Ghimbav

  2010

  Proiectul a fost finalizat în 2010 cu un cost de 810.993 lei din bugetul local

  f. Asfaltarea drumurilor din cartierul Florilor

  Primăria Orașului Ghimbav

  2012

  Nu au fost demarate lucrările.

  Nr. Crt

  Măsura / acțiunea din Programul de gestionare a calității aerului

  Responsabil

  Termen de realizare

  Stadiul realizării măsurii

  g.Construcții de pasaje:

  - 2 pasaje subterane

  -1 pasaj suprateran (str. Independenței)

  Primăria Municipiului Brașov

  2012

  • - Pentru pasajele subterane lucrările nu au fost demarate. Din lipsă de fonduri termenul a fost de realizare a fost amânat pentru anul 2013.

  • - Pentru pasajul str. Independenței în anul 2011 au fost începute lucrările, s-a realizat cca. 22% din volumul estimat de lucrări. A fost cheltuită suma de 5.582.356 lei.

  Sursă finanțare: fonduri nerambursabile, buget de stat și buget local

  4.

  Fluidizarea traficului prin construcția de parcări, construirea de sensuri giratorii și construcția de alveole în intersecțiile semaforizate

  Primăria Municipiului Brașov

  2011

  • - în anul 2010 a fost construit un sens giratoriu -Str. Griviței cu str. A. Vlaicu, continuându-se asfel acțiunea de construire a sensurilor giratorii în intersecțiile mari în vederea fluidizării traficului. Costurile sunt cuprinse în suma de la pct 2 „Reparații curente străzi principale”

  • - în anul 2011 s-au construit 3 sensuri giratorii cu alveole: str. Zizinului-Saturn-Vlahuță, str. Vlahuță-Hărmanului-Gării și str.Zizinului-Toamnei-C.București. Costurile au fost de 4.900.000 lei

  Sursă finanțare: fonduri proprii

  5.

  Scoaterea din circulație a autobuzelor cu norma de poluare NONEURO

  Primăria Municipiului Brașov -RAT Brașov

  2012

  Au fost scoase din circulație autobuze cu norma de poluare NONEURO:

  • - anul 2010: 2 din totalul de 9 autobuze

  • - anul 2011: 4 din 7 autobuze

  6.

  Reducerea a consumului de motorină cu 5% prin instituirea manierei de conducere ecologică și eficientizarea planurilor de circulație

  Primăria Municipiului Brașov -RAT Brașov

  2012

  A fost redus consumul de motorină cu cca. 66.300 L anual (la 111 autobuze din 201 existente).

  7.

  Promovarea transportului în comun prin asigurarea de facilități unor anumite categorii de persoane, promovarea transportului în comun și nemotorizat

  Primăria Municipiului Brașov

  Permanent

  în anul 2010 au fost realizate 13,5 km de piste ciclabile.

  în anii 2010 și 2011 pensionarii au beneficiat de reducerea cu 50% a costului biletelor de transport în comun.

 • 2.2. Măsuri în cazul depășirilor valorilor limită datorate surselor fixe

  Nr. Crt

  Măsura / acțiunea din Programul de gestionare a calității aerului

  Responsabil

  Termen de realizare

  Stadiul realizării măsurii

  1.

  Respectarea termenelor privind realizarea măsurilor prevăzute în planurile de acțiune ale agenților economici ce dețin instalații IPPC și instalații IMA pe teritoriul aglomerării Brașov

  GNM - CJ Brașov

  Agenții economici deținători de instalații

  Permanent

  în anul 2010 GNM - CJ Brașov a efectuat un număr de 28 controale în anul 2010 și 30 controale în anul 2011 pentru verificarea masurilor impuse in Autorizațiile Integrate de Mediu la instalațiile IPPC si IMA. Nu au fost semnalate depășiri ale parametrilor impuși prin AIM cu privire la factorul de mediu aer, cu excepția instalațiilor apartinand

Nr. Crt

Măsura / acțiunea din Programul de gestionare a calității aerului

Responsabil

Termen de realizare

Stadiul realizării măsurii

CET Brașov care conform cu HG 541/2003 sunt exceptate de la incadrarea la normele stabilite, cu condiția ca instalațiile sa nu fie exploatate mai mult de 20.000 ore in intervalul 1.01. 2008- 31.12. 2015

Conform notei de constatare nr. 586 in perioada 01.04.2011-30.06.2011 societatea nu a funcționat cu nici un cazan.

2.

Respectarea numărului de ore de funționare impus pentru exploatarea instalației (20.000 ore de funcționare în perioada 1.01.2008-2015)

SC CET SA Brașov

2015

Cet Brașov a funcționat un număr de 3025 ore în anul 2010 și 1404 ore 2011. Au fost respectate prevederile art.5 alin (2) și (3) din HG 541/2003

3.

închiderea Depozitului 1 - Lempeș de cenușă și zgură de termocentrală cu capacitatea de depozitare epuizată

 • a) dezafectarea estacadei de zgură și cenușă de pe conturul depozitului și a conductelor aferente instalației de stropire

 • b) realizare pe suprafața de susținere a următoarelor straturi: strat de impermealizare sintetică, strat geocompozit drenant, strat material local, strat sol vegetal însămânțat cu vegetație rezistentă la eroziune

SC CET SA Brașov

31.12.2010

Depozitul a fost inchis, depozitarea cenușei și zgurei de tremocentrală fiind sistată la 31.12.2006.

 • a) Au fost realizate în totalitate: dezafectarea estacadei de zgură și cenușă de pe conturul depozitului (cost 130.479 lei), obturarea puțurilor de preluare a apei decantate (cost 2.567 lei), dezafectarea instalației de stropire (cost 83.592 lei), aducerea suprafeței de depuneri la cota coronamentului (cost 1.389.507 lei)

 • b) Măsura nu s-a realizat. Pentru această măsură s-a solicitat prin adresele nr. 1644/09.11.2010, nr.580/11.04.2011 la APM Brașov si la ANPM nr. 1432/16.06.2011 modificarea proiectului de închidere pentru deșeuri inerte în loc de deșeuri periculoase si stabilirea de noi masuri si termene. Solicitarea a fost susținuta prin teste de laborator efectuate de ISPE București, proiectantul general al depozitelor si Normativul Tehnic privind depozitarea deșeurilor aprobat cu Ord. 757/2004 al MMGA. S-a primit răspuns favorabil de la ANPM nr. 935/19.07.2011 si APM Brașov nr. 9463/29.07.2011.

CET Brașov a depus la APM Brașov Notificare pentru stabilirea obligațiilor de mediu la încetarea activității de depozitare cu nr. 14666/18.2011, pentru ambele depozite (Depozit 1 - Lempeș și Depozit 2 - Sânpetru) și completări la documentație cu nr. 1139/26.01.2012. APM Brașov a solicitat completarea documentației cu Aviz de gospodărire a apelor prin adresa nr. 1139/31.01.2012.

4.

închiderea Depozitului 2-Sânpetru de cenușă și zgură de termocentrală

a) realizarea unui strat de susținere din zgură și cenușă prin hidrotransport în raport 1/7,

SC CET SA Brașov

31.12.2012

a) Stratul de susținere este realizat în timpul funcționării CET din zgura rezultată din procesul tehnologic.

Nr. Crt

Măsura / acțiunea din Programul de gestionare a calității aerului

Responsabil

Termen de realizare

Stadiul realizării măsurii

nivelat și compactat, până la atingerea nivelului actual al digurilor de contur

 • b) monitorizarea lunară a orelor de funcționare a pompelor de hidroamestec și de recirculare a apei, în perioada realizării stratului de susținere

 • c) dezafectarea estacadei de zgură și cenușă de pe conturul depozitului și a conductelor aferente instalației de stropire

 • d) realizare pe suprafața de susținere a următoarelor straturi: strat de impermealizare sintetică, strat geocompozit drenant, strat material local, strat sol vegetal însămânțat cu vegetație rezistentă la eroziune

31.12.2012

31.12.2015

31.12.2015

 • b) în anul 2010 a funcționat un număr de 3025 ore și un număr de 1404 ore în 2011.

 • c) +d) CET Brașov a depus la APM Brașov Notificare pentru stabilirea obligațiilor de mediu la încetarea activității de depozitare cu nr. 14666/18.2011 (a se vedea pct. 3.)

5.

înlocuirea combustibilului solid cu combustibil gazos pentru încălzirea centralizată

Consiliul Local Brașov

2010

în anul 2010 măsura a fost realizată parțial, în cursul anului CET Brașov a utilizat în continuare combustibil solid pentru asigurarea agentului termic pentru încălzire rezidențială. în perioada 2008-2011 consumul de combustibil a scăzut de la 457.1341 la 141.7991, numărul de apartamente racordate în aceeași perioadă s-a redus de la 21.835 la 7.500.

Din oct. 2011 nu mai este nici un apartament racordat la CET Brașov, în prezent producția de energie termică este asigurată în proporție de cca. 80% de firma Bepco și 20% de firma Tetkron care administrează CT-urile de cvartal, și se obține din arderea de combustibil gazos.

Proiectul de reabilitare a surselor de energie termică a fost demarat în anul 2010 de firma Bepco SRL, prin amplasarea de instalații în cogenerare pe bază de combustibil gazos de înaltă eficiență. în cursul anului 2010 au fost instalate 8 echipamente în cogenerare dublate de CAF pe trei amplasamente: platformele CET Nord (40,8 Gcal/h) și CET Metrom (15,76 Gcal/h) și în Cartierul Noua (12,3 Gcal/h). Cele 3 centrale asigură energia termică consumatorilor din cartierele Noua, Valea Cetății, Gării, Tractorul, Craiter, Florilor, Scriitorilor în total fiind deservite un total de cca. 11.000 apartamente.

în condițiile în care activitatea de producție a CET Brașov a fost sistată definitiv, în anul 2011 firma Bepco are în derulare un proiect în

Nr. Crt

Măsura / acțiunea din Programul de gestionare a calității aerului

Responsabil

Termen de realizare

Stadiul realizării măsurii

care se vor pune în funcțiune (estimat în ianuarie 2012) alte 3 instalații de conegenerare amplasate în locația CET Nord cu putere termică totată de 11,03 MWt.

Sursă finanțare: fonduri proprii, investiția totală a firmei în acest proiect fiind de cca. 34 mii. Euro.

6.

Racordarea cuptorului Bicaz 2 la un filtru cu saci Jet Puls 35.000 mc

SC Prescon SA - Fabrica de var Brașov

31.12.2011

Măsura a fost realizată în anul 2011. Cost 145.000 lei. Sursă finanțare:fonduri proprii

7.

Racordarea cuptorului Bicaz 3 la un filtru cu saci Jet Puls 35.000 mc

SC Prescon SA Fabrica de var Brașov

15.12.2014

Proiectul nu a fost demarat

8.

Amenajarea suprafeței râmase după epuizarea haldei de calcar prin nivelare, acoperire cu sol vegetal și înierbare

SC Prescon SA - Cariera de calcar Stejeriș

31.12.2012

Proiectul nu a fost demarat

2.3. Măsuri în cazul depășirilor valorilor limită datorate surselor de suprafață

Nr. Crt

Măsura / acțiunea din Programul de gestionare a calității aerului

Responsabil

Termen de realizare

Stadiul realizării măsurii

1.

Izolarea termică a clădirilor (izolarea zidurilor și acoperișurilor și înlocuirea ferestrelor) - 50 blocuri 2010 și 50 blocuri în 2011

Primăria Municipiului Brașov

2011

 • - în anul 2010 a fost realizat în proporție de 60% (30 blocuri) fiind cheltuiți 8.289.542 lei

 • - în anul 2011 - 50 de blocuri cu un cost de 17.767.481 lei Sursă finanțare: buget local+MDRT+ Asociații de proprietari

2.

Montarea de panouri solare pe clădiri publice (creșe, Sala Sporturilot, Cămin pentru persoane vârstnice și Cămin pentru persoane fără adăpost)

Primăria Municipiului Brașov

2010

Măsura a fost realizată. Au fost cheltuiți 587.411 lei din buget local și de la Admistrația Fondului de Mediu

3.

Modernizarea surselor de încălzire și reabilitarea termică a unor clădiri publice (creșe, grădinițe, școli,

Primăria Municipiului Brașov

2012

în anul 2011 au fost reabilitate termic clădirile a 16 unități de învățământ: 8 școl (Șc. Gen. Nr. 1, 2, 5, 8,15, 25,27, 30), 4 grădinițe (Gr. Nr. 9,11,28, 29), 4 licee (Lic. Sportiv, Mattis Teutsch, Colegiul Transporturi și Autor, Aprily Lajos), costurile fiind de 6.964.000 lei.

Sursă finanțare: buget local

4.

Montarea de colectoare solare pentru preparare apă caldă de consum grădinițe și creșe

Primăria Municipiului Brașov

2012

Este în stadiul de Studiu de fezabilitate. Nu este finalizată procedura de evaluare.

5.

Aprobarea oricărei construcții noi respectând indicii urbanistici impuși, respectiv procent de asigurare a spațiului verde, precum și amenajarea și întreținerea corespunzătoare a

Autoritățile admistrației Locale APM Brașov

Permanent

în anul 2010 s-au eliberat 1001 Autorizații de Construire și 551 de Certificate de dare in folosința. S-au verificat si s-au respectat prevederile legislației in vigoare, pentru fiecare solicitare in parte.

11 /13

Nr. Crt

Măsura / acțiunea din Programul de gestionare a calității aerului

Responsabil

Termen de realizare

Stadiul realizării măsurii

spațiului verde

Verificarea respectării prevederilor

6.

Controlul organizărilor de șantier de construcții în vederea respectării prevederilor legislației de mediu și a condițiilor stipulate în actele de reglementare.

Primăria Municipiului Brașov

Permanent

Activitatea se efectuează permanent.

Primăria Orașului Ghimbav

S-au realizat un număr de 23 (anul 2009) și 32 (anul 2010) de controale. S-a constatat protejarea lucrărilor de construcții și a șantierelor, iar la terminarea lucrărilor, refacerea spațiilor afectate de lucrări conform AC săpături.

Primăria Municipiului Codlea

Finalizarea fiecărei lucrării se face pe bază de proces verbal de recepție semnat de o comisie formată din angajații primăriei

7.

Controlul respectării prevederilor actelor de reglementare emise pentru surse amplasate în special în platformele industriale

GNM - CJ Brașov

Permanent

In urma controalelor efectuate de comisarii GNM CJ Brașov in perioada 2010 și 2011 nu au fost semnalate neconformitati privind masurile cuprinse in actele de reglementare pentru factorul de mediu aer la instalațiile non IPPC controlate

 • 2.4. Alte măsuri

  Nr. Crt

  Măsura / acțiunea din Programul de gestionare a calității aerului

  Responsabil

  Termen de realizare

  Stadiul realizării măsurii

  1.

  Creare, amenajare, întreținere și reabilitare de zone verzi

  a. reabilitare / înființare parcuri

  Primăria Mun. Brașov

  2011

  • - în anul 2010 a fost finalizat Parcului Tractorul, costurile fiind de 533.200 lei.

  • - în anul 2011: parcuri în curs de finalizare, Parcul Noua (realizat cca. 80-85%) și Parcul Tiberiu Brediceanu (realizat cca. 80%), costurile fiind de 4.900.000 lei

  Sursă finanțare: buget local+ Admistrația Fondului de Mediu

  b.creare și amenajare parc în cartierul Florilor

  Primăria Orașul Ghimbav

  2011

  Proiectul a fost realizat în anul 2011. Au fost alocați 990.000 lei. Sursă finanțare: buget local și AFM

  c. întreținerea și reabilitarea parcurilor existente din oraș

  Primăria Orașul Ghimbav

  2011

  Au fost alocați:

  150.000 lei- an 2010

  329.729 lei-an 2011

  Sursă finanțare: buget local și AFM

  d.crearea parcuri

  Primăria Mun. Codlea

  2010

  Au fost alocați:

  40.000 lei - an 2010 467.000 lei-an 2011

  Sursă finanțare: buget local

  2.

  Respectarea limitei maxime de timp pentru executarea unei lucrări edilitare, în special a lucrărilor de reparații ale drumurilor publice

  Autoritățile publice locale

  permanent

  S-au verificat toate lucrările executate. Finalizarea lucrării se face pe bază de proces verbal de recepție semnat de o comisie formată din angajații primăriei

  Nr. Crt

  Măsura / acțiunea din Programul de gestionare a calității aerului

  Responsabil

  Termen de realizare

  Stadiul realizării măsurii

  3.

  Creșterea nivelului de conștientizare a participanților la trafic privind impactului traficului rutier asupra sănătății și mediului prin încurajarea utilizării mijloacelor de transport public și nemotorizat, realizarea de acțiuni educative, editare de broșuri

  Autoritățile publice locale APM Brașov

  ONG-uri

  Permanent -îndeosebi perioada 16-22 sept, (săptămâna mobilității europene)

  Primăria Brașov: Dentru anul 2010 orin Aaenția locală pentru managementul energiei și protecția mediului (ABMEE) a realizat următoarele acțiuni:

  • - campanii de informare pentru copii din grădinițe și școli generale: proiectul european Bambini pentru transport curat - perioada de desfășurare 2009-2012, proiectul Terra-casa noastră 2010-2011

  • - a fost realizat Planul Energetic Municipal pentru Energie Durabilă, aprobat prin HCL nr. 157/2010, cu măsuri în domeniile: clădiri publice și private, transport, infrastructură rutieră, iluminat public (introducerea sistemului de telegestiune), surse regenerabile de energie, campanii de informare, facilități fiscale pentru implementarea în mediu privat de măsuri pentru reducerea consumului de energie

  semnarea inițiativei europene „Convenția Primarilor” - realizare PAED 2010-2020, aprobat prin HCL nr. 503/2010. Planul de acțiune pentru energie durabilă a fost transmis la Bruxelles în octombrie 2010 Pentru anul 2011 nu au raportat acțiuni

  APM Brașov: cu ocazia Zilei Mobilității Eurooene au fost oraanizate :

  • - 2010 - comunicat de presă (1), activități educative (2)

  • - 2011 -7 activități educative (7), campanie de informare și comunicare „Mobilitate Alternativă", comunicate de presă (3), apariții media (4), interviuri Radio/TV (3).

  în cadrul „Luna Pădurii" plantare de pomi pe o artera principala împreună cu C.N. Andrei Șaguna

  Primăria Codlea: în anul 2011 au fost oraanizate acțiuni de conștientizare în cadrul Zilei Mobilității Europene la Șc. Gen. Nr. 2

 • 2.1.2 Părțile convin ca sezonul de încălzire va fi cuprins in perioada 15 octombrie și 15 aprilie al anului următor. La cererea scrisă a directorului Locațiilor, FDC poate asigura încălzirea înainte sau după perioada de încălzire stabilită. FDC va furniza neîntrerupt apă caldă pe tot parcursul anului.

 • 2.1.3 FDC trebuie să furnizeze încălzire în așa fel încât în sezonul de încălzire (respectiv în perioada pre- și post-sezon) t^perati^a înîncăperile care sunt destinate persoanelor, între orele 8.00-20.00 să fie                             Apa caldă destinată scopurilor

igienice se va asigura de FDC astfel ca temperatura apei care părăsește rezervorul de apă caldă să atingă temperatura de + 40 °C.

 • 2.1.4 FDC va presta servicile termice astfel incat sa asigurare temperaturilor de mai sus doar prin calorifere și țevi cu diametrele corect dimensionate. în cazul în care temperatura exterioară scade sub -15 °C, FDC va asigura încălzirea optimă, în special temperatura interioară a încăperilor ce se vor incalzi, ținând cont de izolația termică a acestora și a capacității instalațiilor.

 • 2.1.5 FDC va presta serviciile termice astfel incat volumul total al Locațiilor este de......m3.

Prezentul Contract se referă doar la volumul încălzit precizat mai sus.

 • 2.1.6 FDC va furniza serviciile termice astfel incat livrarea si montarea instalațiilor cu combustibil gaz si sala cazonelor sa se efectueze pe cheltuiala sa.

 • 2.1.7 FDC va executa toate lucrările menționate in Anexa 1 până la data de............... (zi,

lună, an) în cazul în care prezentul Contract se va semna până la data de............

serviciul de furnizare a apei calde poate fi oprit cel mult............zile.

 • 2.1.8 Toate investițiile, în special echipamentele menționate in Anexa 1 sunt si raman proprietatea FDC fie pana la expirarea Contractului fie pana la rezilierea acestuia.

 • 2.1.9 Obligația de întreținere a FDC se extinde pe instalațiile nou montate și cele necesare producerii căldurii, astfel incat aceeași stare de funcționare și de producție sa fie asigurată pe toata durata Contractului. De la acestea fac excepție acele instalații, care sunt realizate și exploatate de terți. Condiția obligației de întreținere din partea FDC este menținută daca Beneficiarul intretine si exploatează in mod corespunzător acele instalații ce nu sunt în sfera de competență a FDC.

 • 2.1.10 FDC este obligat să obțină pe propria cheltuială proiectele, documentațiile de proiect din partea autorităților, necesare amenajării centralei termice (in conformitate cu Anexa 1) precum și autorizațiile necesare.

 • 2.1.11 FDC va instala echipamentele intr-o perioada de minimum________luni. Pana la

începerea prestării de servicii termice de către FDC (timp_____), Beneficiarul va continua sa folosească echipamentul existent pe cheltuiala sa. Părțile convin sa implementeze transferul sistemului vechi in cel nou intr-un timp cat mai scurt.

 • 2.1.12 FDC se angajeazâ ca pe durata contractului sa efectueaze lucrările de exploatare, întreținere și reparații pentru instalațiile nou montate pana la limitele menționate la punctul 3 din Anexa 1 și sa transforme purtătorii de energie (energie electrică, apă, gaz) asigurați gratuit de către Beneficiar cu ajutorul instalațiilor care sunt în proprietatea sa (enumerate in Anexa 1 punctele 1 si 2 ) în energie termică. FDC poate delega, pe cheltuiala sa, către terte parti lucrările de punere în funcțiune, exploatare, întreținere și reparații.

 • 2.1.13 FDC este obligat ca lucrările de reparații care apar să le înceapă în 24 de ore de la anunțare, să le efectueze fara întrerupere și să le finalizeze în timpul cel mai scurt timp permis de împrejurări.

 • 2.1.14 FDC va putea folosi conductele și instalațiilor de transferul căldurii care sunt proprietatea Beneficiarului.

 • 2.1.15 în cazul în care Beneficiarul are întârzieri la plată mai mari de 35 de zile, FDC are dreptul să limiteze serviciile sale în așa fel, încât va reduce temperatura specificată la punctul 2.1.3 al contractului cu 35% si poate executa garanția menționata la punctul 8.1.

 • 2.1.16 FDC are dreptul sa folosească instalațiile de furnizare a căldurii sau să procure de la terți energia (ce trebuie distribuită în acest mod).

 • 2.1.17 FDC poate cesiona parțial sau total drepturile si obligațiile sale derivate din Contract.

2.2 Drepturi si obligații ale Beneficiarului
 • 2.2.1 Beneficiarul va asigura suport FDC-uluiîn vederea obținerii autorizațiilor necesare și va depune toate diligentele pentru ca autorizațiile necesare să fie emise

 • 2.2.2 Beneficiarul va asigura FDC dreptul de utilizare pentru conductele și instalațiile privind transferul căldurii. Beneficiarul se angajează să mențină în stare de exploatare sistemul intern de încălzire (secundar). îndepărtarea eventualelor defecțiuni ale sistemului intern de încălzire (secundar) și suportarea cheltuielilor acestor lucrări intră în sarcina Beneficiarului.

 • 2.2.3 Beneficiarul va asigura personalului FDC și/sau al terților mandatați de FDC accesul la instalații in vederea efectuării de lucrări de exploatare, întreținere și service.

 • 2.2.4  Beneficiarul are obligația să asigure pe propria sa cheltuială purtătorii de energie (energie electrică, apă, gaz) necesari pentru ca instalațiile care sunt proprietatea FDC să funcționeze (să fie exploatate) și nu are dreptul să refactureze aceste cheltuieli FDC.

 • 2.2.5 Beneficiarul se angajează ca pe durata contractului nu va procura energie termică din alte surse și nu va monta pe propria cheltuiala alte instalații capabile sâ asigure energie termică.

 • 2.2.6 Beneficiarul va pune la dispoziția FDC sala cazonelor, in acest sens se va încheia un contract de închiriere.

 • 2.2.7 In cazul in care este necesar, Beneficiarul va plăti furnizorului local de gaze pana la

data de________sumele necesare pentru construirea instalațiilor de utilități publice in

incinta Locațiilor.

 • 2.2.8 Beneficiarul va asigura FDC racordarea la sistemul de apă și canalizare, la sursa de energie electrică trifazată de 3x380V, respectiv telefonul pentru instalațiile cu semnalizarea automată a defectelor, in punctele corespunzătoare din punct de vedere tehnic. Cheltuielile derivate vor fi suportate de către Beneficiar avand in vedere ca doar in aceste condiții Locațiile pot fi folosite in scopul determinat de comun acord prin Contract.

3. Prețul si modalitati de plata
 • 3.1 FDC va emite factura privind căldură furnizata conform punctului 1.1.1, avand in vedere următoarele tarife:

 • 3.1.1 Tarif de bază:...........EURO/an + TVA valabil la data facturării.

 • 3.2 Asigurarea valorilor tarifelor conform punctului 3.1. se va face după cum urmează:

 • 3.2.1 Tarifele de bază se vor calcula in funcție de rata inflației leului publicata de Institutul

National de Statistică. în cazul în care modificarea cursului de schimb valutar EURO-RON este mult diferit fata de inflația leului, atunci tariful de bază se va ajusta conform cursului de schimb valutar EURO-RON. Ajustarea tarifului de bază la rata inflației, respectiv ajustarea sa la schimbul valutar se va face la data de..............a fiecărui an

și va fi valabil pentru anul următor. Prin cursul de schimb valutar EURO-RON părțile înțeleg cursul mediu de schimb valutar publicat de Banca Națională a României, iar ca bază de pornire se consideră cursul de schimb valabil la data încheierii contractului. Prin inflația leului publicat oficial de Institutul National de Statistică părțile înțeleg indicele prețului de consum publicat la 31 ianuarie al fiecărui an.

 • 3.3  în ceea ce privește decontarea, Părțile convin următoarele:

 • 3.3.1 Tarifele de bază se vor factura în părți parțiale de mărime corespunzătoare numărului perioadelor de decontare ale anului de decontare. Un an de decontare este format din 12 perioade de decontare, care corespund lunilor calendaristice.

 • 3.4 Prima factură care va conține tariful de bază, FDC are dreptul să o emită referitor la

 • 3.5 FDC facturează lunar Beneficiarului tariful de bază, divizibil fără zecimale, până în cea de-a 10-a zi calendaristică a lunii următoare celei în care a fost furnizată energia termică. Termenul de plată al facturilor este de 8 (opt) zile lucrătoare de la data emiterii acestora.

 • 3.6 Tarifele de bază se vor plăti FDC și în cazul în care serviciul de furnizare a căldurii a fost întrerupt sau limitat, respectiv și în cazul în care nu s-a recepționat energia termică.

 • 3.7 Beneficiarul are obligația ca tariful de furnizare a căldurii precizat la punctul 3.1.

menționat in factura emisa de către FDC să îl plătească în termenul stabilit prin virament bancar în contul.......................................de la banca.................al FDC.

 • 3.8 Daca Beneficiarule are întârzieri la plata tarifelor sau a unei pa rti a a gest ora     marț Si?,

35 ^e^a^ Beneficia^va datora FDC penalitati de întârziere

 • 3.9 Toate decontările prevăzute în acest contract trebuie efectuate în moneda României (leu). Decontările vor fi efectuate folosind cursul de schimb al Băncii Naționale a României. Beneficiarul este obligat să plătească tariful de energie termică, precum și TVA aferentă, folosind cursul de schimb valutar RON/EUR al Băncii Naționale a Româniiei valabil la data emiterii facturilor. Dacă ulterior părțile vor stabili si alte preturi exprimate în euro, regulile de decontare prevăzute în acest articol trebuie aplicate în mod corespunzător.

 • 4. Răspunderea contractuala

 • 4.1 Pentru neindeplinirea totala sau parțiala, îndeplinirea cu întârzierea sau îndeplinirea defectuosa a obligațiilor asumate prin Contract, Beneficiarul datoreaza daune, cuantumul acestora va fi stabilit in funcție de prejudiciul cauzat FDC.

 • 5. Durata contractului

 • 5.1 Durata prezentului contract este de 12 ani și | luni, și intră în vigoare la data semnării de către Părți. După expirarea acestei perioade în lipsa rezilierii Contractului, acesta se prelungește prin act adiționat semnat de Parti în fiecare an cu încă un an.

6. încetarea contractului
 • 6.1 Părțile nu au dreptul sa rezilieze prezentul Contract înainte de expirarea duratei Contractului.

 • 6.2 Părțile pot rezilia Contractul in cazul apariției următoarelor ISBfWB

a)                                     transfera dreptul de proprietate asupra acestora

iar daca in termen de 60 de zile de la data înregistrării documentului de transfer al proprietății FDC si noul proprietar nu au reușit sa încheie un nou contract de prestări servicii termice pentru Locații.

b) daca autorizațiile necesare pentru Locații sau pentru exploatarea sistemului termic sunt retrase sau nu sunt emise;

Sin cazul in care intervin schimbări in reglementările legale (in special in domeniul standardelor de construcții, domeniului de activitate, protecției,            Prin urmare

Contractul nu mai poate fi menținut intr-o maniera profitabila               iar in cazul

in care Beneficiarul refuza sa accepte modificările de tărife rezultăte din costurile derivate din modificările mai susla intrarea în

 • d) daca autoritâtile de specialitate la încheierea prezentului contract - la calculele referitoare la montarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor - impun unele investiții care nu s-au luat în calcul și care influențează defavorabil costurile și sunt inacceptabile din punct de vedere economic;

 • e) în cazul în care una din părți încetează fără succesor legal;

 • f) dacă la una din părți apar condiții nefavorabile si insurmontabile, care exclud transmiterea căldurii sau preluarea sa pe durata a cel puțin 30 de zile.

 • 6.3 Contractul se considera reziliat după expirarea a 60 de zile de la data apariției cazurilor menționate la punctul 6.2. In cazul in care Contractul este reziliat in timpul sezonului rece, atunci efectele rezilierii se amana pana la terminarea sezonului rece.


 • 7.1 In cazul in care Contractul este terminat anterior_____________ Furnizorul de Servicii

Termice poate oferii spre vanzare Beneficiarului echipamentele termice menționate in Anexa 1.

 • 7.2 In cazul in care Contractul este terminat din cauza încălcării Contractului de către Beneficiar atunci cel din urma este obligat sa cumpere echipamentele termice menționate in Anexa 1, la cererea Furnizorului de Servicii Termice.

 • 7.3                                 Părțile au stabilit prețul de achiziție al instalațiilor după cum urmeaza:

La          finalul

primului an după ziua puneii in funcțiune

EUR


In ultima zi anterioara sfârșitului celui de al 12-lea an                 EUR

de la   data

punerii         in

funcțiune

 • 7.4 Sumele de mai sus nu includ taxa pe valoare adaugata aplicabila in prezent. Valoarea acestor sume urmeaza sa fie garantata de ajustarea anuala a acestora fata de rata inflației a monedei leului romanesc, publicata in mod oficial de către Institutul National de Statistica. In cazul in care modificarea cursul de schimb valutar EURO-RON este mult diferit de inflația leului, atunci tariful de baza se va ajusta conform cursului de schimb valutar EURO-RON. Ca baza de pornire se considera mărimea inflației leului la data încheierii contractului. Prin cursul de schimb valutar EURO-RON părțile înțeleg cursul mediu de schimb valutar publicat de Banca Națională a României, iar ca bază de pornire se consideră cursul de schimb valutar valabil la data semnării contractului. Prin inflația leului publicată oficial de Institutul National de Statistică părțile înțeleg indicele prețului de consum publicat la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

 • 7.5 Beneficiarul este obligat să plătească prețul de cumpărare în termen de 30 de zile de la emiterea facturii. în cazul în care Beneficiarul nu-și onorează obligațiile de plată în termenul de plată mai sus menționat, FDC poate să demonteze și să transporte instalațiile pe propria sa cheltuială.

 • 7.6  Prevederile de la art. 3.9 privind facturarea și decontarea trebuie aplicate în mod corespunzător.

8. Garanțiile financiare ale Contractului
 • 8.1 Ca garanții financiare ale Contractului, Beneficiarul va furniza FDC o garanție in suma de ________. In cazul in care Beneficiarul nu isi achita datoriile fata de FDC, acesta din urma este indreptatit sa folosească aceasta garanție. In cazul in care garanția nu este utilizata pana la terminarea contractului, FDC este dator sa ramburseze aceasta garanție Beneficiarului.

9. Forța Majora
 • 9.1  In prezenta Clauza „Forța Majora" inseamna un eveniment sau circumstanța excepționala:

  • 9.1.1 care este in afara controlului Pârtilor; si

  • 9.1.2 care nu poate sa fie prevăzută in mod rezonabil anterior încheierii Contractului de către una dintre Parti; si

  • 9.1.3 care, producandu-se, nu putea in mod rezonabil sa fie evitata sau prevenita; si

  • 9.1.4 care nu este atribuibila in mod substanțial celeilalte Parti; si

9.2 Forța Majora poate include, dar nu este limitata la, evenimente sau circumstanțe excepționale de tipul celor enumerate mai jos:

 • 9.2.1 război, ostilitati (daca este declarat sau nu război), invazie, acte ale inamicilor străini,

 • 9.2.2 rebeliune, terorism, revoluție, insurecție, puteri militare sau uzurpatoare sau război civil,

 • 9.2.3 răscoale, răsturnări, dizordine, greve sau lipsa de personal altul decât personalul FDC,

 • 9.2.4 Catastrofe naturale precum cutremure, uragane, taifune sau activitati vulcanice.

 • 9.3 In cazul in care o Parte este sau urmeaza sa fie impiedicata de un eveniment de Forța Majora sa isi îndeplinească oricare din obligațiile sale Contractuale urmeaza sa trimită o notificare celeilalte Parti cu privire la evenimentele sau circumstanțele care constituie Forța Majora si sa specifice obligațiile pe care nu le poate îndeplinii precum si durata previzionata a acestei neindeplinirii. Notificarea urmeaza sa se trimită imediat ce Partea devine conștienta de evenimentul sau circumstanța care constituie Forța Majora.

 • 9.4 Partea care a trimis o astfel de notificare este scutuita de a îndeplinii obligațiile specificate in notificare pentru perioada in care Forța Majora o împiedica sa le îndeplinească.

 • 9.5 In pofida clauzelor menționate mai sus, Forța Majora nu suspenda obligațiile de plata pe care o Parte le are fata de cealalte Parte in baza prezentului Contract.

10. Respectarea legilor

10.1 Fiecare Parte se va conforma si va depune toate eforturile sa respecte prevederile Conractului astfel cum se poate modifica si completa prin orice act adițional, conform tuturor legilor aplicabile din Romania, regulilor si regulamentelor jurisdicției din Romania.

11. Legea aplicabila

Contractul este guvernat de legea romana.

12. Confidențialitate
 • 12.1. Partea receptoare nu va divulga conținutul prezentului Contract, precum si informația de tip proprietate intelectuala sau orice alt tip de informații obținute pe parcursul executării prezentului Contract sau dezvoltata de către Parti in legătură cu executarea prezentului Contract, inclusiv - dar fara limitare - invenții, secrete comerciale, proceduri, know-how si orice alte informații (denumite in continuare „Informații Confidențiale") si nu dezvălui nici o asemenea informație către terte parti, cu excepțiile permise mai jos.

 • 12.2. Partea receptoare nu va folosi in nici un fel, fara acordul scris al celeilalte Parti, Informațiile Confidențiale, cu excepția cazului când aceasta ar fi necesara pentru executarea si punerea in funcțiune a sistemului de încălzire si nu va folosi Informațiile Confidențiale pentru a face concurenta celeilalte Parti sau in orice alt mod dăunător acesteia.

 • 12.3 Obligațiile de confidentialite, prevăzute la art. 12.1 si 12.2, inceteaza daca oricare diintre

Parti devine obligata conform legii sa dezvăluie unei autoritati cmpetente orice Informații Confidențiale. Partea, care este obligata, conform legii, sa dezvăluie Informațiile Confidențiale va notifica imediat cealalta parte in scris.

 • 12.4 Informațiile Confidențiale vor putea fi dezvăluite acționarilor Pârtilor Contractante.

13. Diverse
 • 13.1. Orice modificare a prezentului Contract si orice alte acorduri suplimentare vor fi valabile,

doar daca sunt executate in scris.

 • 13.2. Orice prevedere a prezentului Contract care este nula sau nu poate fi pusa in executare

va fi considerata ca lipsita de efecte, in măsură unei asemenea nulitati sau imposibilități de punere in executare, fara ca celelalte prevederi ale Contractului sa fie afectate, si vor fi înlocuite cu alte prevederi după cum este cazul si in conformitate cu interesul Pârtilor contractante si cu legislația romana aplicabila.

 • 13.3. Părțile vor depune diligente, cu buna-credinta in vederea soluționării oricăror litigii in legătură sau rezultând din prezentul Contract, prompt, prin negocieri directe intre acestea.

 • 13.4. Daca in termen de 60 de zile de la data primei notificări cu privire la o divergenta intre acestea, Părțile nu pot sa ajunga la o soluție, Partea interesata se va putea adresa instanței competente in vederea soluționării litigiului.

Acest Contract este redactat in 4 exemplare originale, 2 (doua) in limba romana si 2 (doua) in limba engleza, versiunea in limba SMWH va prevala.

Acest Contract a fost semnat de ambele parti, astazi_____, data semnării, in

_______________, Romania.

Reprezentata de________________

Semnătură:     ________________

Reprezentata de________________

Semnătură: