Hotărârea nr. 226/2012

Hotărârea.nr.226 - privind desemnarea domnului ARANYOŞI ŞTEFAN membruîn Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean deResurse şi de Asistenţă Educaţională Braşov


România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 226 din data de 22.05.2012

- privind desemnarea domnului ARANYOȘI ȘTEFAN membru în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată din data de 22.05.2012;

Analizând Referatul nr.722/04.05.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane și Strategii de Informatizare prin care se propune desemnarea domnului ARANYOȘI ȘTEFAN membru în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.31 și 32 lit.”d” din Ordinul nr.6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale;

în temeiul art. 94, alin.(4), art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se desemnează domnul ARANYOȘI ȘTEFAN membru în Comisia de


Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență

Educațională Brașov.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri prin Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Brașov.
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu cOL-