Hotărârea nr. 225/2012

Hotărârea.nr.225 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi aRegulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de AsistențăSocială și Protecția Copilului Brașov
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 225

din data de 22.05.2012


- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și


funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată din data de 22.05.2012;

Analizând Referatul nr.4933/07.05.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, începând cu data de

1.07.2012;


Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 233/08.06.2011 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru DGASPC Brașov și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 139/09.03.2012 privind aprobarea reorganizării Complexului de Servicii Tărlungeni, din cadrul DGASPC Brașov, prin transformarea “Centrului Respiro” din Tărlungeni, în Casă de Tip Familial “Arlechin”;


în temeiul art. 94, alin. (4), art. 97, art.103, alin.(2) și art.94 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 1.07.2012 se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE Aristotel CănceșcContrasemenează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu