Hotărârea nr. 224/2012

Hotărârea.nr.224 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și aregulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană “GeorgeBarițiu” Brașov


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.224

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012

Analizând referatul nr.3573/26.04.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii 283/2011;

în temeiul art.94 alin.(4), art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Biblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov.Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu