Hotărârea nr. 223/2012

Hotărârea.nr.223 - privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitateal Consiliului Județean Brașov


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 223

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

9                         9

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată din data de 22.05.2012;

Analizând Referatul nr.4850/03.05.2012 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană - Serviciul: Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 94, alin. (4), art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.06.2012, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană.

președinte; Aristotel CăncescuContrasemenază, SECRETAR Maria Dumbrăveanu