Hotărârea nr. 222/2012

Hotărârea.nr.222 - privind aprobarea modificării Listei de investiţii, la Capitolul84.07 – “Transporturi“, prin majorarea cu suma de 3.105,728 mii lei la obiectivul“Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav– Expropriere imobile afectate deconstruirea aeroportului” și diminuarea cu aceeași sumă la obiectivul “Proiectareași execuția suprafețelor de mișcare aeroportuare, ca etapa a II-a din programul dedezvoltare etapizată a Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav“


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office&iudbrasov.ro Website: wwN.judbrasov.ro
^jyș^ILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

HOTĂRÂREA NR.222

din data de 22.05.2012

- privind aprobarea modificării Listei de investiții, la Capitolul 84.07 - “Transporturi", prin majorarea cu suma de 3.105,728 mii lei la obiectivul “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav- Expropriere imobile afectate de construirea aeroportului” și diminuarea cu aceeași sumă la obiectivul “Proiectarea și execuția suprafețelor de mișcare aeroportuare, ca etapa a Il-a din programul de dezvoltare etapizată a Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav“

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de îndată la data de 22 mai 2012;


Analizând referatul înregistrat sub nr. 5163/09.05.2012, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea


Teritoriului, prin care, pentru asigurarea sumei de 20.021.148,97 lei în vederea realizării expropierilor imobilelor care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav, se propune aprobarea modificării Listei de investiții, la Capitolul 84.07 - “Transporturi", prin majorarea cu suma de 3.105,728 mii lei la obiectivul “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav - Expropriere imobile afectate de construirea aeroportului” și diminuarea cu aceeași sumă la obiectivul “Proiectarea și execuția suprafețelor de mișcare aeroportuare,ca etapa a Il-a din programul de dezvoltare etapizată a Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav “;


anul 2012;


Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 44/03.02.2012 privind aprobarea creditelor externe și interne pe


în referat se face precizarea că prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 74/09.03.2012 și prin Hotărârea


Consiliului Județean Brașov nr. 75/9.03.2012 s-au aprobat sumele necesare exproprierii imobilelor care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav, etapa 1 - 744.935,45 euro (echivalentul a 3.069.730 lei conform evaluării aprobate) și, respectiv, etapa Il-III - 4.113.623,32 euro (echivalentul a 16.951.419 lei, conform evaluării aprobate); valoarea totală necesară pentru realizarea exproprierilor, în anul 2012 este de 4.858.558,77 euro (echivalentul a 20.021.148,97 lei);


Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1), lit.”a” și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice


locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 94, alin. (4), art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă, în vederea asigurării sumei de 20.021.148,97 lei, necesară realizării exproprierilor imobilelor care


constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav, modificarea Listei de investiții, din cadrul bugetului pe anul 2012, la Capitolul 84.07 - “Transporturi", după cum urmează:

  • •  Majorarea cu suma de 3.105,728 mii lei la obiectivul "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav - Expropriere imobile afectate de construirea aeroportului ”

  • •  Diminuarea cu suma de 3.105,728 mii lei, la obiectivul "Proiectarea și execuția suprafețelor de mișcare aeroportuare, ca etapa a Il-a din programul de dezvoltare etapizată a Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav ".

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direpția Economică.

PREȘEDIN1W

Aristotel CănceâcuContrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrâveanu