Hotărârea nr. 221/2012

Hotărârea.nr.221 - pentru actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului JudețeanBrașov nr. 75/09.03.2012 privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/2010pentru obiectivul de investiţii de interes judeţean „Aeroport Internaţional BraşovGhimbav”, etapa II-III, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prinHotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 520/2011


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 221

din data de 22.05.2012

pentru actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 75/09.03.2012 privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean „Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”, etapa II-III, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 520/2011

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012;

Analizând Referatul înregistrat sub nr. 5393/14.05.2012 al Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea actualizării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 75/09.03.2012 privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean „Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”, etapa II-III, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 520/2011, cu cărți funciare ca urmare a dezmembrărilor fără afectarea suprafeței inițiale deținute de proprietari, conversie carte funciară, prin aplicarea programului ”ETERA” și înscrierea de titluri de proprietate în cartea funciară, cu o nouă anexă;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 75/09.03.2012 privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean „Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”, etapa II-III, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 520/2011

In temeiul art. 94 alin.(4), art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se actualizează anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 75/09.03.2012 privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean „Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”, etapa Il-III, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 520/2011, cu o nouă anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 75/09.03.2012 privind aprobarea exproprierii în baza Legii 255/2010 pentru obiectivul de investiții de interes județean „Aeroport Internațional Brașov Ghimbav”, etapa II-III, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 520/2011, rămân neschimbate.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin area Teritoriului.


Direcția Economică și Direcția Iestiții, Urbanism și


’.W


Contrasemnează, SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu

eRed.AM

Se difuzează:

1 ex.-

1 ex.-

1 ex.-

1 ex.-

1 ex.-


DIUAT /(/  ( "       A» r „  ^0 (2_

Direcția Economică-Serviciul Buget -c/m *

Cabinet Președinte c/

Instutuția Prefectului Județului Brașov e-'-"" Colecție                                             .

|^X - Cpw-u'tnct

Lista imobilelor supuse exproprierii si sumele individuale aferente despăgubirilor - ETAPA II -III

Nr. crt

Județul

Unitatea administrativ-teritorială

Nume și prenume proprictar/pcrsoană aparent îndreptățită

Tarla și parcela

Categoria de folosință

Număr top/Numă r cadastral

Număr carte funciară/număr titlu de proprietate

Suprafața totală (mp)

Suprafaț a de expropri at (mp)

Valoare despăgubire (lei)

Observații

1

Brașov

Orașul Ghimbav

Buluza Constantin Gheorghe Butuza Doina

Zărnești. str. Stejerișului, nr.2 (fost proprietar Stanciu Silviu Octavian si Stanciu Emima)

A 138/6

Arabil

1581

Contract de Vanzare-Cumpararc nr. 1468/2010, extras CF 101221, Ghimbav, nr. cad. 1581

50.000

23.745

833.687

2

Brașov

Orașul Ghimbav

Roman Maxim

Brașov, str. I. Maniu nr. 67, ap. 4.

A 138/7

Arabil

1409

-C.F. 101610 Ghimbav, cad. 101610

50.000

4.952

173.865

-C.F. 101609 Ghimbav , nr. cad. 101609

3

Brașov

Orașul Ghimbav

Vlădăreanu Victor

Ghimbav, str. Ștefan ccl Marc. nr. 346 (fost proprietar Ratulea Lucia)

A 136/4

Arabil

1544

C.F. 101297, cad 101297

25.000

2.550

89.531

C.F. 101298, cad 101298

4

Brașov

Orașul Ghimbav

Prunoiu Viorica Brașov, str. 1. Maniu nr. 59,

Morariu Doina, Brașov, str. Gării nr. 12, ap. 8

A 136/5

Arabil

1543

C.F. 101295,cad. 101295

25.000

11.038

387.544

C.F. 101296,cad. 101296

5

Brașov

Orașul Ghimbav

Ca urmare insrierii titlului de proprietate si conf. Cm devin proprietari Dragusel Viorica, Dragusel Sorin, Dragusel Gheorghe

A 136/6

Arabil

C.F. 102656, nr. cad. 102656

25.000

13.378

469.702

6

Brașov

Orașul Ghimbav

Grigorescu Paraschiva Brașov, str. Dumbrava Roșie nr 26.

A 136/7

Arabil

101251

C.F. 101251, nr. cad. 101251

6.000

3.558

124.921

-

7

Brașov

Orașul Ghimbav

Barza Anastasia

Brașov, str. Lacurilor nr. 45 lonescu Cornelia

București, Aloca Băiuț, nr. 3

A 136/8

Arabil

101302

C.F. 101302, Nr. cad. 101302

5.800

3.568

125.272

C.F. 101303, nr.cad. 101303

8

Brașov

Orașul Ghimbav

Conf CM proprietari sunt Sârbu Ioan si Opris Cristina Ioana

A 136/9

Arabil

1641

C.F. 101300, nr. cad. 101300

11.600

7.514

263.817

C.F. 101301, nr.cad. 101301

9

Brașov

Orașul Ghimbav

Ungureanu Anca Cori na

Ghimbav, str. A. lancu nr. 432

A 136/10

Arabil

1514

C.F. 101307, nr. cad. 101307

4.700

3.407

119.620

C.F. 101308, nr.cad. 101308

10

Brașov

Orașul Ghimbav

Șușu Elvira Ghimbav, str. Av. lancu nr. 300

A 136/11

Arabil

102411

C.F. 102411, nr.cad. 102411

8.300

7.491

263.009

11

Brașov

Orașul Ghimbav

Comsa Maria - soție cota 1/12 Comsa Cristian Dumitru - fiu cota 1/12 Comsa Sorin Claudiu - fiu cota 1/12 Comsa Paul - fiu cota 1/12 Ghimbav, str. Fagarasului nr. 41, bl. 12, sc. C, ap. 16, et. 3 Rucarcan Marian Leontin si Rucarean Doina cota 2/12

S.C. Vectra Service S.R.L. Zarncsti cota 6/12 Brașov, str. Carierei nr. 162

A 136/12

Arabil

1584

C.F. 101117, (provenit din conversie CF 3897 nr. cad.

1584)

50.000

47.097

1.653.576

12

Brașov

Orașul Ghimbav

Butuza Marcel

Zamesti, str. Saturn bl. 1, sc. A, ap. 5, jud. Brașov

A 136/13

Arabil

1583

C.F 100587 Ghimbav Nr. Cad. 1583

33.600

15.825

555.616

13

Brașov

Orașul Ghimbav

Butuza Constantin Gheorghe și Butuza Doina

Zărnesti, str. Ștejerișul, nr. 2 (fost proprietar Dumitrascu Elena si Anghcl Eugenia)

A 136/14

Arabil

1427

C.F 100970 Nr. Cad. 1427 Contract de vânzare-cumparare nr. 2456/2007

25.000

1.131

39.709

14

Brașov

Orașul Ghimbav

Goman Fluture si Goman Aurica au devenit proprietari prin cumpărare

A 133/1/2

Arabil

1571

CF nr. 101114( provenit prin conversie din CF 3878) Ghimbav

Nr. cad. 1571

50.000

29.044

1.019.735

15

Brașov

Orașul Ghimbav

După cumpărare proprietari sunt Radu Vasile si Elena, Vay Reimond si Lavinia

A 133/1/3

Arabil

1537

Extras CF nr. 101113 (provenit din conversie CF 3792) Ghimbav

Nr. cad. 1537

3.700

3.700

129.907

16

Brașov

Orașul Ghimbav

Comform CM llie loan moștenitori sunt llie Ersilia , llie Romeo Dan, llie Cătălin Cornel iu

A 133/1/4

Arabil

1516

C.F. 101116 CAD. 1516 (provenit din conversie CF 3775)

3.700

3.700

129.907

17

Brașov

Orașul Ghimbav

După succesiune proprietari sunt llie Dumitru, IIile Alcxe, Mocanu Cornelia, Munteanu loan, Munleanu Nicolae, Radu Vasile, Radu Elena, Vay Reimond, Vay Lavinia, Ilile Ersilia, llie Romeo Dan, ILIE Cătălin Cornel iu, Cristca Constantin

A 133/1/5

Arabil

1536

C.F. 101119 (prpvenit din conversie CF 3784) CAD. 1536

3.700

3.700

129.907

18

Brașov

Orașul Ghimbav

Macrusan Cornel

Ghimbav, str. Av. Iancu nr. 279 (Adrs. Coresp. Germania Bocholt Horststr 6)

A 133/1/6

Arabil

1510

C.F. 101611,cad. 101611

31.400

14.859

521.699

C.F. 101612, cad. 101612

19

Brașov

Orașul Ghimbav

Bruss Roșa

Ghimbav, str. Noua nr. 203

A 18/1/1

Arabil

TP 00461

Certificat de atestare fiscala Procura speciala pe împuternicit Bruss Guntcr

27.700

2.220

77.944

20

Brașov

Orașul Ghimbav

Bruss Francisc Gunter Ghimbav, str. Noua nr. 203

A 18/1/2

Arabil

TP 00440 Certificat de atestare fiscala

31.400

5.436

190.858

-

21

Brașov

Orașul Ghimbav

Vladareanu Maria prin moștenire de la Depner Ecaterina Ghimbav, str. Av. lancu nr. 306

A 18/1/3

Arabil

TP 00428 CM nr. 383/1994 CM suplimentar Nr. 2150/1994 Contract de donație

Nr. 33893/1995

16.000

3.180

111.650

22

Brașov

Orașul Ghimbav

Duck Claudia prin mosternire de la Duck Mihail preia si cota solului

A 18/1/4

Arabil

1317/1/

1/3/1

Extras CF nr. 101209 (provenit din conversie CF 4119) Ghimbav

Nr. top 1317/1/1/3/1 Procura speciala pe imputernicit Duck Claudia

8.000

3.346

117.478

23

Brașov

Orașul Ghimbav

Astrid Agache

Iași, str. Stejar nr. 55 Waldtraul Ingrid Kertcsz Saccle, str. G. Moroianu nr. 37, jud. Brașov

A 18/1/5

Arabil

2120

Extras CF nr. 101210 (provenit din conversie CF 4328 ) Ghimbav

Nr. cad. 2120

Adresa de corespondenta: Av. Ioan Claudiu Prunaru Av. I’eter Stephan Kertesz Brașov, str. N. Titulescu nr. 4 500010

15.000

3.251

114.143

24

Brașov

Orașul Ghimbav

Dragan Hcrta Johanna Brașov, str. Dealul de Jos nr. 5B, ap. 6

A 18/1/6

Arabil

TP 00436 Certificat de atestare fiscala

28.600

6.415

225.231

-

25

Brașov

Orașul Ghimbav

Jekel Hanz Otto

A 18/1/7

Arabil

1669

TP 00439

Extras CF nr. 101208 (provenit din conversie CF 3997) Ghimbav

Nr. cad. 101208 Procura speciala pe imputernicit Comsa Sorin Claudiu Ghimbav, str. Fagarasului nr. 14, bl. 14, sc. B,et. III. Ap. 10

22.000

5.081

178.394

26

Brașov

Orașul Ghimbav

Markus 1. loan Herman Markus 1. Ana-Elsa Ghimbav, str. Lunga nr. 67

A 18/1/8

Arabil

1546

TP 00437

Extras CF nr. 101214 (provenit din conversie CF 3798) Ghimbav

Nr. cad. 1546

18.000

4.232

148.586

27

Brașov

Orașul Ghimbav

Markus L. Roșa

Ghimav, str. Lunga nr. 67

A 18/1/9

Arabil

1545

TP 00477

Extras CF nr.101211 (provenit din conversie CF 3797) Ghimbav

Nr. cad. 1545

15.000

3.523

123.693

28

Brașov

Orașul Ghimbav

Markus Peter Robert Laubner Andrea Strcitferdt Ana

Germania

A 18/1/10

Arabil

1621

TP 00435

Extras CF nr. 100427 (provenit din conversi CF 3929) Ghimbav

Nr. cad. 1621 (nu s-a depus) Procura speciala pe imputemicit Iancovici Adrian Cristina Brașov, str. Barmanului Nr. 44, sc. D, ap. 16

25.000

5.084

178.499

29

Brașov

Orașul Ghimbav

Markus Maria Markus Mariane Markus Franz Yurgen Ghimbav, str. Lunga, nr. 54

A 18/1/11

Arabil

1535

TP 00470

Extras CF nr. 101216 (provenit din conversie CF 3781) Ghimbav

Nr. cad. 1535

15.000

2.518

88.407

30

Brașov

Orașul Ghimbav

Oyntzen G. Gerhard Ghimbav, str. Morii nr. 171

A 18/1/12

Arabil

1751

Extras CF nr. 101222 (provenit din conversie CF 4091) Ghimbav

Nr. cad. 1751

15.000

2.121

74.468

31

Brașov

Orașul Ghimbav

Thcil Liliana prin moștenire titlu de proprietate Obregia Romana Sighișoara, str. Ec. Varga nr. 14, jud. Mureș

A 18/1/13

Arabil

TP 00434 CM nr. 13/1995

20.000

2.215

77.769

32

Brașov

Orașul Ghimbav

Rasnovean P. Roșa Rasnovean Mariana Ghimbav, str. Lunga nr. 11

A 18/1/14

Arabil

1317/1/ l/l/l/l/

2

Extras CF nr. 101215 (provenit din conversie CF 3657) Ghimbav

Nr. cad 1317/1/1/1/1/1/2

35.000

2.202

77.312

33

Brașov

Orașul Ghimbav

Plajer Christian

Str. Curtea Johannes Honterus nr. 2, Brașov

A 18/1/15

Arabil

TP Nr. 00429/22.08.1994 Contract de Donație nr.

2146/1996

25.000

311

10.919

34

Brașov

Orașul Ghimbav

Prin CM NR 53/2011 moștenitorul lui Flondar Ciprian este Gheorghe Adrian

F 18/2/1

Fâneață

TP 00454 CM nr. 90/2001

10.000

10.000

231.600

35

Brașov

Orașul Ghimbav

Sabareze Elena

Ghimbav, str. St. cel Mare nr. 402 Obancea Maria

Coca Ana Maria

Coca lonut

Ghimbav, str. St. cel Mare nr.333 Ncagu Ioana

Sebes-Petresti str 1 Mai nr. 50, jud. Alba

F 18/2/2

Fâneață

TP 00306

CM nr. 11/2008

6.000

6.000

138.960

36

Brașov

Orașul Ghimbav

Ptr F 18/2/3/1 - Cristea G. Marcela Codlea, str. 15 noiembrie nr. 7, cod 505100

Ptr F 18/2/3/2 - Olteanu G. Silvia -decedat

Olteanu Ion

Ghimbav, str. Fagarasului bl. 14, sc. B, ap. 6

Olteanu Dorin Ion

Ghimbav, str. Fagarasului nr.502 Olteanu Adrian

Ghimbav, str. Fagarasului bl. 18, sc. A, ap. 8

Ptr F 18/2/3/3 - Obancea C. Silvia

Ghimbav, str. Fagarasului nr. 502 Ptr F 18/2/3/4 - Hirdoiu G. Camelia

Ghimbav, str. Calea Fagarasului nr. 13, bl. 13, sc. B, ap. 10

Ptr F 18/2/3/5 - Obancea G. Florin Corn. Galautas, str. Centru nr. 5, ap. 14, jud. Harghita

F 18/2/3

Fâncață

TP 00380

Act dezmembrare si partaj voluntar

5.000

5.000

115.800

37

Brașov

Orașul Ghimbav

Roman Maria - fiica Ghimbav

Balaș Mircca- fiu

Moreni, B-dul Panduri nr. 14, bl. D3C, et. 1, ap. 5, jud. Dambovita

Pcrccc Daniela - nepoata de fiu predecedat

Ghimbav, str. Strada Fagarasului nr. 40, bl. 6, sc. C, et. III, ap. 14

Balaș Gheorghc - nepot de fiu predecedat

Ghimbav, str. Morii nr. 139 Balaș Nicolae - Nepot de fiu predecedat

Ghimbav, str. Morii nr. 139A

Balaș Marioara - solie supraviețuitoare Balaș Florin - fiu

Balaș loan - fiu

Ghimbav, str. Fagarasului nr. 37, sc. B, ap. 11

Balaș Ana-Paraschiva - soție supraviețuitoare

Balaș Octavian Constantin - fiu

Balaș Florentina -fiica

Ghimbav, str. Fagarasului, nr. 37, sc. B, ap. 11

F 18/2/4

Fâneață

100008

TP 00302 Extras CF 100008 Ghimbav Nr. cad. 100008, Satlc=10.000 mp,ScF=9.868 mp CM nr. 79/2008

CM suplimentar nr. 80/2008

10.000

10.000

231.600

38

Brașov

Orașul Ghimbav

Tecusan Stela

Tecusan Doina

Tecusan Ortcnsia

Ghimbav, str. Fagarasului nr. 40

F 18/2/5

Fâneață

TP 00402/30.06.1994

2.900

2.900

67.164

39

Brașov

Orașul Ghimbav

Surariu Victoria - soție

Surariu Ioana Bianca Ghimbav, str. Av. Iancu nr. 317 Surariu I. Petre Adrian București, str. Delfinului nr. 3

F 18/2/6

Fâneață

TP 00371 CM nr. 185/2000

10.000

9.648

223.448

40

Brașov

Orașul Ghimbav

Ptr F 18/2/7/1 - Chitu Neculae

Chilu Maria

Brașov, str. Nicolae Balccscu nr. 52 Ptr F 18/2/7/2 - Rasnoveanu V. Viorel Ghimbav, str. Avram Iancu nr. 294 Ptr F 18/2/7/3 - Vladarean V. Maria Brașov, str. Grivitei nr. 77, sc. A, bl. IA, ap. 35

F 18/2/7

Fâneață

TP 00392

Act de dezmembrare si partaj voluntar

Contract de vanzare-cumpararc nr. 2001/2004

18.300

13.881

321.484

41

Brașov

Orașul Ghimbav

Pir F 18/2/8/1 - Balan Elena Ghimbav, str. Unirii nr. 471

Ptr F 18/2/8/2 - Guguian Nicolae Guguian Viorel

Ghimbav, str. Unirii nr. 486

Guguian Gabriela

Ghimbav, str. Fagarasului nr. 18, bl. 18, sc. B, ap. 3

Guguian Nicusor

Corn. Victoria, jud. Braila

Guguian Lucian

Ghimbav, str. Unirii nr. 486

Apostol Mioara n. Guguian

Ghimbav, str. Fagarasului nr. 34, bl. 14, sc. A, ap.6

F 18/2/8

Fâneață

TP 00293 Act de dezmembrare si partaj voluntar CM nr. 44/1998

10.000

5.433

125.828

42

Brașov

Orașul Ghimbav

Ptr F 18/2/9/1 - Damian C. Maria Ghimbav, str. Cuza Vodă nr. 434 Ptr F 18/2/9/2- Slanciu Gh. Gheorghe Cluj Napoca, str. C. Brancoveanu nr. 54, ap.56, jud. Cluj

Abrudan Ghc. Rcveca

București, str. Liviu Rebreanu nr. 9, bl. 50, sc. 4, et. 1, ap. 138, sector 3 Ciucur Ghe. Ana

București, str. Medic Zlatescu nr. 30, bl. V5, sc. 1, et. 5, ap. 21, sector 2

F 18/2/9

Fâneață

TP 00308

Act de dezmembrare si partaj voluntar

10.000

3.902

90.370

43

Brașov

Orașul Ghimbav

Antonie Gheorghe

Antonie Simona-Ioana

Brașov, str. Sitarului nr. 15, bl. D3, sc.

C, ap.4

Radulescu Iulian

Radulescu Maria-Elisabcta

Brașov, str. I. L. Caragiale nr 8, bl. 15., sc. D, ap. 5

F 18/2/10

Fâneață

TP 00307

Contract dc vanzare-cumpărare nr. 4038/2005

10.000

1.552

35.944

44

Brașov

Orașul Ghimbav

Primăria Or. Ghimbav

DE 18/2/18

Drum de exploatare

965

14.909

45

Brașov

Orașul Ghimbav

Poparad F. Ida

Poparad Ioan

Brașov, C. Cosminului nr. 53

(fost proprietar in cota de 16 Bergher F. Ioana)

F 18/2/19

Fâneață

1317/1/ 1/1/1/2

CF 101631 Ghimbav

Nr. Cad. 590

Nr. Top 1317/1/1/1/1/2

4.600

2.828

65.496

46

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

CCN 24

Canal

7.318

113.063

-

47

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

Nr. cad. 1479

Pășune

1479

C.F. 101510

208.186

194.160

2.999.772

-

48

Brașov

Orașul Ghimbav

Oraș Ghimbav

Nr. cad. 1734

Pășune

1734

C.F.101669 (provenit din conversie CF 4025)

252.751

216.803

3.349.606

-

Total

741.782

16.951.419

NOTĂ:

Valoarea de piața a intregii suprafețe de teren de 741.782 mp este de 16.951.419 LEI respectiv 4.113.623,3255 EURO

Valoarea pentru fiecare suprafața ce urmeaza a fi expropriata din fiecare proprietate in parte este prezentata in tabelul de mai sus. Valorile sunt rotunjite la nivel de leu.