Hotărârea nr. 220/2012

Hotărârea.nr.220 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2012 pentru asigurarea cheltuielilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.220

din data de 22.05.2012

- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2012 pentru asigurarea cheltuielilor necesare organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 22.05.2012 ;

Analizând referatul nr.234/2012 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2012 pentru asigurarea cheltuielilor necesare alegerilor locale;

Având în vedere dispozițiile art.l alin.(2) din HGR nr. 142/2012 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012, art.19 alin.(l) lit.a și alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificările și completările ulterioare și art.91 alin. (1) lit.”b” și alin. (3) lit. ,,a’* din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.94 alin.(4) art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2012, pentru asigurarea cheltuielilor necesare organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prinContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


ANEXA


Aprobat, Președinte I Aristotel Cancei


BUGET LOCAL

VENITURI

Articol

Tril

TrIV

04,02,01

Cote defalcate din impozitul pe venit

459

-459

CHELTUIELI

mii lei

Tril

TrIV

TOTAL CHELTUIELI

459

-459

Cap 51.02 Autorități publice si acțiuni externe

Articol

Tril

TrIV

10.01.01

Salarii de baza

459

-459

10.01.01

Salarii de baza

-459

0

20,02

Reparații curente

-100

0

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri

-378

0

Total

-478

-459

Cap 55.02 Tranzacții privind datoria publica

Articol

Tril

TrIV

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne

-700

0

Total

-700

0

Cap 54.02 Alte servicii publice generale

Articol

Tril

TrIV

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara

457

0

10.01.13

Indemnizații de delegare

2

0

20.01.01

Furnituri de birou

370

0

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!*

150

0

20.01.08

Posta.telecomunicatii

51

0

20.01.30

Alte bunuri si servicii

500

0

20.06.01

Deplasări interne

20

0

20.30.02

Protocol si reprezentare

87

0

Total

1637

0

DIRECTOR EXECUTIV, AURELIA POPESCU


SEF SERVICIU BUGET CAMELIA SCARLATESCU