Hotărârea nr. 22/2012

Hotărârea.nr.22 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru MuzeulJudeţean de Istorie Braşov pe anul 2012


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.22

din data de 3.02.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3.02.2012;

Analizând raportul nr .1204/2.02.2012 privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012 , prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov pe anul 2012, conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și NJuzeul Județean de Istorie Brașov.


Contrasemenează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional An


MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII 67.03.03 - MUZEE

2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5


MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE


CHELTUIELI

B

1.618,81

378,65

440,30

426,60

373,26

CHELTUIELI CURENTE

01

1.488,81

378,65

360,30

376,60

373,26

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

930,68

246.00

228,24

228,22

228,22

CHELTUIELI SALAR1ALF. IN BANI

10.01

734,68

194,50

181,24

179,22

179,72

SALARII DE BAZA

10.01.01

731,00

193,50

180,24

178,22

179,04

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

3,68

1,00

1,00

1,00

0,68

CONTRIBUȚII

10.03

196,00

51,50

47,00

49,00

48,50

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

151,00

40,00

36,00

38,00

37,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

3,00

1,00

0,50

0,50

1,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

558,13

132,65

132,06

148,38

145,04

BUNURI SI SERVICII

20.01

456,93

119,85

94,26

109,58

133,24

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

5,00

1,00

2,00

1,00

1,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

5,00

1,00

2,00

1,00

1,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

140,00

59,85

25,00

25,00

30,15

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

10,50

3,00

2,00

2,00

3,50

CARBURANT! SI LUBRIFIANTI

20.01.05

12.00

3.00

3.00

3,00

3,00

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

4,00

2,00

0,00

2,00

0,00

Denumirea indic^~ ilor

A

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE REPARAȚII CURENTE

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

DEPLASARE, DETAS ARI, IRANSFERUR1

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

PREGĂTIRE PROFESIONALA

PROTECȚIA MUNCII

ALTE CHELTUIELI

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

Total

1 indic Total Trim I Trim II Trim III Trim IV

B

1

2

3

4

5

20.01.08

24,00

6,50

5,50

6,50

5,50

20.01.09

102,10

10,00

21,00

24,30

46,80

20.01.30

154,33

33,50

33,76

44,78

42,29

20.02

40,00

0,00

20,00

~ 20,00

0,00

20.05

20,00

5.00

5,00

5,00

5,00

20.05.30

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

20.06

17,00

4,00

4,00

5,00

4,00

20.06.01

17,00

4,00

4,00

5,00

4,00

20.13

14,00

0,00

7,00

7.00

0.00

20.14

3,00

2,00

0,00

0.00

1,00

20.30

7,20

1,80

1,80

1,80

1,80

20.30.30

7,20

1,80

1,80

1,80

1,80

70

130,00

0,00

80,00

50,00

0,00

71

130,00

0,00

80,00

50,00

0,00

71.03

130,00

0,00

80,00

50,00

0,00

1.618,81     378,65       440,30      426,60       373,26

SEF SERVICIU BUGET

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV

APROBAT,

PREȘEDINTE Comisia nr.4

Aranyoși Ștefan


Președinte,

Aristotel Cancescu


Director executiv

Popescu Aurelia


PROGRAM

ACȚIUNI CULTURALE 2012

NR. CRT

TIPUL ACȚIUNII

TITLUL ACȚIUNII

PERIOADA

COLABORATORI

FONDURI NECESARE

OBSERVAȚII

EXPOZIȚII și SIMPOZIOANE

9600

1

Alcoolul - tabiet și viciu în Brașovul de odionioară

1400

2

intre stepă și Imperiu.Descoperiri arheologice din mileniul I p.Chr.

3200

3

Dantelele reginelor

5000

ȘANIILHE ARHEOLOGICE

84000

6

Cercetări arheologice de salvare la cetatea medievală Feldioara

2000

7

Cercetări arhelogice în castrul roman de la Cumidava Râșnov

26000

8

Cercetări arhelogice în castrul roman de la Cumidava Racoș

36000

9

Ridicare topografica finala a sit-ului Hiatra Detunată- Racoș

20000

PROGRAME EDUCATIVE

11500

10

Viața în globul de cristal

11500

TOTAL GENERAL

105100