Hotărârea nr. 217/2012

Hotărârea.nr.217 - privind aprobarea completării anexei la Hotărârea ConsiliuluiJudeţean Braşov nr. 64/2012


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Bra<


Tel.: 068-410777Fax:068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.217 din data de 3.04.2012

- privind aprobarea completării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 64/2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară din data de 3 aprilie 2012;

Analizând propunerea formulată de către domnul consilier județean Aranyoși Ștefan privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 64/2012 și cu asociațiile de părinți cu personalitate juridică, constituite pe lângă instituțiile de învățământ preuniversitar, care urmează să încheie contracte de cooperare cu Județul Brașov, privind realizarea în comun a unor acțiuni culturale de interes public județean, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2012;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 8/2012 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2012 și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 64/2012 privind aprobarea încheierii contractelor de cooperare între Județul Brașov și unele persoane juridice, în vederea finanțării acțiunilor culturale și sportive de interes public județean, pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „e", alin.(5), lit.”a”, pct. 4 și 6 și alin. (6), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 64/2012 și cu asociațiile de părinți cu personalitate juridică, constituite pe lângă instituțiile de învățământ preuniversitar, care urmează să încheie contracte de cooperare cu Județul Brașov, privind realizarea în comun a unor acțiuni culturale de interes public județean, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2012.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.


PREȘEDINT Aristotel CănceicuContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu