Hotărârea nr. 214/2012

Hotărârea.nr.214 – privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația naționalăde Luptă Împotriva Drogurilor și finanțarea cu suma de 6.000 lei pentru realizareaproiectului „Impreună mai puternici – Noi și Școala”.


România


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 214

din data de 03.04.2012

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Națională de Luptă împotriva Drogurilor și finanțarea cu suma de 6.000 lei pentru realizarea proiectului ”împreună mai puternici -Noi și Școala”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 03.04.2012;

Analizând propunerea domnului consilier județean Oltean Vasile și referatul Direcției Coordonare, Integrare Europeană înregistrat sub nr. 1115/01.02.2012 privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Națională de Luptă împotriva Drogurilor și finanțarea cu suma de 6.000 lei pentru realizarea proiectului ”împreună mai puternici - Noi și Școala”;

Văzând prevederile art. 97 alin. (2) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 66 alin. (2) și art. 114 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 8/2012 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. -Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Națională de Luptă împotriva Drogurilor și finanțarea cu suma de 6.000 lei, din bugetul local al județului Brașov, pe anul 2012-Cap. 51.02. - Autorități publice, pentru realizarea proiectului ”împreună mai puternici - Noi și Școala”;

Art. 2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei are Europeană, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția


hotărâri prin Direcția Coordonare Inte EconomicăContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

■j