Hotărârea nr. 213/2012

Hotărârea.nr.213 – privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Grupul Școlar “Av.Dr. Ioan Șenchea” Făgăraș și finanțarea cu suma de 12.000 lei pentru editarea și tipărireamongrafiei “Grup școlar Agricol Av. Drt. Ioan Șenchea – 50 de ani de învățământ agricolîn țara Făgărațului” cu ocazia sărbătoririi semicentenarului acestei școli (1962-2012)


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 213

din data de 03.04.2012

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Grupul Școlar Agricol ”Av. Dr. loan Șenchea” Făgăraș și finanțarea cu suma de 12.000 lei pentru editarea și tipărirea monografiei ”Grup Școlar Agricol Av. Dr. Ioan Șenchea - 50 de ani de învățământ agricol în Țara Făgărașului”, cu ocazia sărbătoririi semicentenarului acestei școli (1962-2012)

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară din data de 03.04.2012;

Analizând propunerea domnului consilier județean Oltean Vasile și referatul Direcției Coordonare, Integrare Europeană înregistrat sub nr. 3015/03.04.2012 privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Grupul Școlar Agricol ”Av. Dr. Ioan Șenchea” Făgăraș și finanțarea cu suma de 12.000 lei pentru editarea și tipărirea monografiei ”Grup Școlar Agricol Av. Dr. Ioan Șenchea - 50 de ani de învățământ agricol în Țara Făgărașului”, cu ocazia sărbătoririi semicentenarului acestei școli (1962-2012);

Văzând prevederile art. 97 alin. (2) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 66 alin. (2) și art. 114 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 8/2012 privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2012;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:

Art 1. -Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Grupul Școlar Agricol ”Av. Dr. Ioan Șenchea” Făgăraș și finanțarea cu suma de 12.000 lei, din bugetul local al județului Brașov, pe anul 2012-Cap. 67.02. - Cultură, recreere și religie, pentru editarea și tipărirea monografiei ”Grup Școlar Agricol Av. Dr. Ioan Șenchea - 50 de ani de învățământ agricol în Țara Făgărașului”, cu ocazia sărbătoririi semicentenarului acestei școli/1962-2012).

Art. 2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică          \ . i /

TE.


PREȘEDINTE, Aristotel Căncescu


Contrasemnează, SECRETAR,

' i                Flit