Hotărârea nr. 211/2012

Hotărârea.nr.211 –aprobarea asocierii județului Brașov cu Inspectoratul pentru Situațiide Urgență Tara Bârsei al Județului Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei al sumei de3000 de euro pe anpentru închirierea unui circuit RDS


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.211

din data de 03.04.2012


- privind aprobarea asocierii județului Brașov cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei al sumei de 3000 de euro pe an pentru închirierea unui circuit RDS


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 03.04.2012

Analizând propunerea formulată de domnul Ungureanu Vasile, consilier județean la Consiliului Județean Brașov, precum și adresa cu numărul 3789/2012 de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov, privind aprobarea asocierii județului Brașov cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei al sumei de 3000 de euro pe an pentru închirierea unui circuit RDS pentru interconectarea subsistemului SMISU al județului Brașov la cel național;

Având în vedere prevederile art.32, alin.(2), art.33 din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005; art.22 din H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență; art.25, lit. c, f și g din Legea nr.481/2004 republicată privind protecția civilă și art.20 din O.U.G. nr. 191/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor pentru situații de urgență aprobată prin Legea nr. 155/2006 precum și art.91, alin.(l), lit.”e” și alin. (6), lit. “c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:


Art.1, - Se aprobă asocierea județului Brașov cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov și finanțarea cu echivalentul în lei al sumei de 3000 de euro pe an din bugetul local al județului pe anul 2012, de la Capitolul 51.02 - Cheltuieli materiale - pentru închirierea unui circuit RDS pentru interconectarea subsistemului SMISU al județului Brașov la cel național.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov.


PREȘEIț

Aristotel C:


seuContrasemnează,


SECRETAR, Maria Dumbrăveanu