Hotărârea nr. 21/2012

Hotărârea.nr.21 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Muzeul deArtă Braşov pe anul 2012


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.21 din data de 3.02.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Muzeul de Artă Brașov pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3.02.2012;

Analizând raportul nr .1204/2.02.2012 privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012 , prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Muzeul de Artă Brașov pe anul 2012, conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei ~               ‘        zeul de Artă Brașov.

hotărâri prin Direcția Economică și


PREȘEDI Aristotel CarieContrasemenează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate     MUZEUL DE ARTA

Tip Buget    10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

Funcționa! 67.03.03 - MUZEE

An          2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor


Cod indic Total Trim I Trim II Trim III Trim IV

MUZEUL DE ARTA

CHELTUIELI

B

555,35

130,06

150,09

135,52

139,68

CHELTUIELI CURENTE

01

541,45

130,06

140,09

131,62

139,68

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

389,81

97,46

97,45

97,45

97,45

CHELTUIELI SALARLALE IN BANI

10.01

304,65

76,62

75,16

76,66

76,21

SALARII DE BAZA

10.01.01

286,77

69,77

72,50

71,00

73,50

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

3,00

0,65

0,66

0,83

0,86

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

11,88

3,20

2,00

4,83

1,85

CONTRIBUȚII

10.03

85,16

20,84

22,29

20,79

21,24

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

64,00

15,50

16,95

15,55

16,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

2,00

0.50

0,50

0,50

0,50

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

15,80

4,00

4,00

3,90

3,90

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

0,56

0,14

0,14

0,14

0,14

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

2,80

0,70

0,70

0,70

0,70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

151,64

32,60

42,64

34,17

42,23

BUNURI SI SERVICII

20.01

143,30

31,30

38,00

32.37

41,63

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

3,60

1.00

1,00

1,00

0,60

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

2,50

0,50

0,50

0,50

1.00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

49,20

17,80

12,00

2.00

17.40

APA. CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

6,00

2,00

1.50

1.50

1.00

Pagina 1 din 2

Denumirea indicatorilor

^pod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim 111

Trim IV

V

A

B

1

2

3

4

5

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

20.01.05

3,00

0,00

0,00

0,00

3.00

POSTA. TELECOMUNICAȚII. RADIO. TV, INTERNET

20.01.08

6.00

2.00

1,50

1.50

1,00

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.0 L09

49,00

2,00

16,00

20,17

10,83

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

24,00

6,00

5,50

5,70

6,80

REPARAȚII CURENTE

20.02

3,34

0,50

1,84

1,00

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

MATERIALE DE LABORATOR

20.09

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

3,00

0,80

0,80

0,80

0,60

CHELTUIELI DE CAPITAL <70-71 * 72)

70

13,90

0,00

10,00

3,90

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

13,90

0,00

10,00

3,90

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

3,90

0,00

0,00

3,90

0,00

MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

71.01.03

3,90

0,00

0,00

3,90

0,00

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

Total

55535

130,06

150,09

135,52

139,68

ORDONATOR DE CREDITESEF SERVICIU BUGET


Pagina 2 din 2


MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV

A/r. 2G din 2h .O^-2-OI Z-


COMISIA 4 - pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte

APROBAT

PREȘEDINTE


DIRECTOR E.C.


ARISTOTEL CĂNCESCU    AURELIA POPESCU

PROGRAMUL ACȚIUNILOR CULTURALE PE ANUL 2012

Mii Ron

Nr. crt.

Perioada

Genul

Titlul

Cheltuieli propuse

Suma

Spațiul alocat

Responsabil

Observații

1.

  • 10 februarie-

  • 11 martie 2012

Grafică

Expoziția Asociației Graficienilor din Turku (Finlanda)

Materiale promoționale, materiale expoziție

0,5

Două săli

Bartha Arpăd

Expoziție organizată cu sprijinul Ambasadei *

Finlandei

2.

14 martie -8 aprilie 2012

Pictură, sculpură, grafică

Expoziția „Artiști contemporani bistrițeni la Brașov”

Materiale promoționale, cazare invitați materiale expoziție

1,5

Trei săli

Radu Popica

3.

1 - 31 mai 2012

Grafică

E-   Arta

t ontemporană brașoveană

Materiale promoționalc, materiale expoziție

1

c -

Bartha Arpâd

Expoziție itinerată^ la Centrul Cultural Arcuș

4.

11 aprilie -

13 mai 2012

Pictură

Expoziția „Marin Sorescu, pictorul”

Materiale promoționale, transport, cazare invitați, materiale expoziții

1

Două săli

Radu Popica

Expoziție itinerată de la Muzeul de Artă Craiova

5.

16 mai -30 iunie 2012

Fotografie

Expoziția de fotografie Andre Kertsz

Materiale promoționale, materiale expoziție, cazare invitați

>

3

Două săli

Bartha Ărpăd

Expoziție itinerată de la Muzeul Maghiar al Fotografiei din Kecskemet

6.

19 mai 2012

Eveniment

Noaptea Muzeelor - a Vil-a ediție a Nopții Europene a

Muzeelor

Materiale promoționale

0,5

Radu Popica

5

7.

1 iunie 2012

Concurs artă plastică

Concursul de Artă Plastică, organizat cu ocazia zilei internaționale a copilului -aXII-a ediție

Materiale promoționale

0,5

Bartha Ărpăd

8.

5 iulie - 16 septembrie 2012

Pictură, grafică

Expoziția „Brașovul și Țara Bârsei în arta românească”

Materiale promoționale, catalog, rame, transport, asigurări

17

. ei săli

Radu Popica

9.

21 septembrie - 28 octombrie 2012

Pictură, grafică

Expoziția retrospectivă Karl Hiibner (1902-1981) -110 ani de la nașterea artistului

Materiale promoționale, traduceri, catalog, rame, transport, asigurări

15

Trei săli

Radu Popica

10.

31 octombrie-9 decembrie 2012

Grafică

Expoziția Abrahăm Jakab

Materiale promoționale, catalog

7

Trei săli

Bartha Ărpăd

11.

15 decembrie 2011-5 februarie 2012

Pictură, sculptură, grafică

Expoziție de artă contemporană românească

Materiale promoționale, transport

2

Trei săli

Bartha Ârpăd

TOTAL

49ȘEF SECȚIE ARTĂ,

Radu Popica J


CONTABIL ȘEF,


Lina Pădurean