Hotărârea nr. 202/2012

Hotărârea.nr.202 - privind aprobarea alocării sumei de 210.000 lei Spitalului Clinicde Copii Braşov, în vederea realizării unor lucări în cadrul programului de reparații șireabilitare a spitaluluiCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.202

din data de 03.04.2012

- privind aprobarea alocării sumei de 210.000 lei Spitalului Clinic de Copii Brașov, în vederea realizării unor lucări în cadrul programului de reparații și reabilitare a spitalului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând propunerea domnului consilier județean Grapă Sebastian privind aprobarea alocării sumei de 210.000 lei, Spitalului Clinic de Copii Brașov în vederea realizării reabilitării clădirii spitalului;

Văzând referatul înregistrat sub nr.ad. 231/29.02.2012 al Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului privind aprobarea alocării sumei de 210.000 lei Spitalului Clinic de Copii Brașov în vederea realizării unor lucări în cadrul programului de reparații și reabilitare a spitalului (lucrări electrice privind schimbarea locației și schimbarea tabloului electric tampon ca-cc; lucrări reabilitare internet și supraveghere; lucrări de reparații, reabilitări Secția Clinică Chirurgie Pediatrică; lucrări de reparații și reabilitare Bloc Operator, ATI și Chirurgie; reparații instalație termică)

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 8/2012, privind aprobarea bugetului local al județului Brașov, pe anul 2012, dispozițiile art. 190 alin. (1) lit.”c” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91 alin.(l), lit.”d” și alin. (5) lit.”a” pct. 3 din din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea sumei de 210.000 lei, prin virare de la Cap. 66.02 - “Sănătate4’ -Cheltuieli materiale, începând cu trim.III, din bugetul propriu, Spitalului Clinic de Copii Brașov, în vederea realizării unor lucări în cadrul programului de reparații și reabilitare a spitalului (lucrări electrice privind schimbarea locației și schimbarea tabloului electric tampon ca-cc; lucrări reabilitare internet și supraveghere; lucrări de reparații, reabilitări Secția Clinică Chirurgie Pediatrică; lucrări de reparații și reabilitare Bloc Operator, ATI și Chirurgie; reparații instalație termică).

Art.2. - Președintele Consiliului Județean, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea

Teritoriului și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Contrasem nează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu