Hotărârea nr. 201/2012

Hotărârea.nr.201 – privind aprobarea, de principiu, a utilizării sumei ce va rezulta dinvânzarea imobilului situat în Municipiul Brașov, str. Gheorghe Dima, nr.1 - Secția de bolidermato-venerice, în vederea reabilitării Spitalului Clinic Județean de Urgență BrașovCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.201

din data de 03.04.2012

- privind aprobarea, de principiu, a utilizării sumei ce va rezulta din vânzarea imobilului situat în Municipiu) Brașov, str. Gheorghe Dima, nr.l - Secția de boli dermato-venerice, în vederea reabilitării Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând propunerea domnului consilier județean Grapă Sebastian privind aprobarea utilizării sumei ce va rezulta din vânzarea imobilului situat în Municipiul Brașov, str. Gheorghe Dima, nr.l - Secția de boli dermato-venerice, în vederea reabilitării Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 190 alin. (1) lit.”c” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91 alin.(l), lit.”d” și alin. (5) lit.”a” pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă, de principiu, utilizarea sumei ce va rezulta din vânzarea imobilului situat în Municipiul Brașov, str. Gheorghe Dima, nr.l - Secția de boli dermato-venerice, în vederea reabilitării Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

președin™/

Aristotel Căncescu

Contrasemnează,

\ -1

1 l

SECRETAR

i \

7 ’ f-             •

Maria Dumbrăveanu

' £                  I i

’•, ‘2     ,47        . ■’,/ p -

\   ^7-7 <£■

<:• / ■