Hotărârea nr. 20/2012

Hotărârea.nr.20 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru BibliotecaJudeţeană „George Bariţiu” Braşov pe anul 2012


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.20

din data de 3.02.2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov pe anul 2012

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3.02.2012;

Analizând raportul nr .1204/2.02.2012 privind proiectul bugetului Județului Brașov pe anul 2012 , prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, ale art. 19, alin.(l) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov pe anul 2012, conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Biblioteca Județeană „George Barițiu”Brașov.


PREȘEDINȚI^

Aristotel Cane esci i

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional An


BIBLIOTECA JUD GEORGE BARITIU

02 - BUGETUL LOCAL

67.03.02 - BIBLIOTECI PUBLICE COMUNALE, ORĂȘENEȘTI, MUNICIPALE 2012

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

BIBLIOTECA JUD GEORGE BARITIU

CHELTUIELI

B

2.839,20

618,67

794,45

625,04

801,04

CHELTUIELI CURENTE

01

2.780,20

618,67

744,45

616,04

801,04

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.880,75

475,20

468,53

468,51

468,51

CHELTUIELI SALAR1ALE IN BANI

10.01

1.453,31

364,65

362.90

362,38

363,38

SALARII DE BAZA

10.01.01

1.453,31

364,65

362,90

362,38

363,38

CONTRIBUȚII

10.03

427,44

110,55

105,63

106,13

105,13

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

306,50

79,00

75,50

76,00

76,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

13,54

3,70

3,28

3,28

3,28

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

76,00

20,00

19,00

19,00

18,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

5,00

1,25

1,25

1,25

1,25

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

26,40

6,60

6,60

6,60

6,60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

899,45

143,47

275,92

147,53

332,53

BUNURI SI SERVICII

20.01

713,36

104,48

240,78

101,58

266,52

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

19,90

5,00

3,00

6,00

5,90

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

7,00

0,50

2,50

1,50

2,50

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

149,81

50,00

29,90

19,91

50,00

APA, CANAL SI SALUBRI TATE

20.01.04

20,19

5,05

5,09

5,00

5,05

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

20.01.05

10,16

3,00

3,00

2,00

2,16

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV. INTERNET

20.01.08

39,12

9,12

10,00

10,00

10,00

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

387,30

16,00

177,24

32,12

161,94

A

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

REPARAȚII CURENTE

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

DEPLASĂRI IN STRĂINĂTATE

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

PREGĂTIRE PROFESIONALA

ALTE CHELTUIELI

PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA

CHIRII

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

CONSTRUCȚII

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

Total

ORDONATOR DE CREDITE

( yd indic

Total

Triml

Trim II

Trim III

Trim IV

B

1

2

3

4

5

20.01.30

79,88

15,81

10,05

25,05

28,97

20.02

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

20.05

8,00

3,00

0,00

0,00

5,00

20.05.30

8,00

3,00

0,00

0,00

5,00

20.06

6,36

1,86

4,50

0,00

0,00

20.06.01

5,86

1,36

4,50

0,00

0,00

20.06.02

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

20.11

119,61

20,00

10,00

35,00

54,61

20.13

6,02

2,63

2,44

0,95

0,00

20.30

41,10

11,50

13,20

10,00

6,40

20.30.03

6,10

1,50

4,20

0,00

0,40

20.30.04

35,00

10,00

9,00

10,00

6,00

70

59,00

0,00

50,00

9,00

0,00

71

59,00

0,00

50,00

9,00

0.00

71.01

9,00

0,00

0,00

9,00

0,00

71.01.01

9,00

0,00

0,00

9,00

0,00

71.03

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

2.839,20

618,67

794,45

625,04

801,04

SEF SERVICIU BUGET


Nr. 255APROBAT COMISIA 4


APROBAT CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

PREȘEDINTE, Aristotel CĂNCESCU

DIRECTOR EXECUTIV, Aurelia POPESCU

PROGRAM DE ACȚIUNI CULTURALE 2012

Nr. crt.

Titlul și tematica propusă

Perioada

Necesar

Buget (mii lei)

1

SERILE GEORGE BARIȚIU (200 de ani de la nașterea publicistului)

Ciclu de dezbateri: Modernitatea secolului XIX Cultura mass-media

- Avangardă în mansardă Lansări de carte Citind cu starurile

permanent

-tratații în timpul a.c. -cheltuieli promovare -chelt. cazare -chelt. masa

1

2

UNIVERSUL ARTELOR Convorbiri despre muzică CineClub ARTElier Expoziții

lunar

-Onorarii -Cheltuieli tipărire -materiale didactice -tratații în timpul a.c.

4

3

SĂPTĂMÂNA NAȚIONALĂ A

BIBLIOTECILOR

  • -  Ziua bibliotecarului

  • -  Ziua internațională a cărții

Trim.II

-Cheltuieli materiale didactice -Cheltuieli tipărire

1

4

BIBLIOTECA DESPRE BIBLIOTECĂ

Documente specifice și de promovare în ediții proprii: Valeriu Braniște - Jurnalul copilăriei

Gazeta de Transilvania - schiță istorică

Ghidul bibliotecii

Permanent

-Cheltuieli editare și tipărire -Cheltuieli traducere

10

5

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ

IFLA 2012

Sem I

-Taxă de participare -Chelt. cazare

- transport

5

6

OBICEIURI LA ROMÂNI Sărbătoarea Paștelui și Sărbătoarea Crăciunului

(Workshop)

Trim I și Trim. IV

-Cheltuieli materiale didactice -tratații în timpul a.c

2,5

7

MULTICULTURALITATE ÎN SPAȚIUL

BIBLIOTECII

  • - Aniversări culturale

internaționale: dezbateri, expoziții, workshop

  • - LA PAS prin EUROPA: caiete cu

informații europene

Permanent

-Cheltuieli masă -Cheltuieli cazare -Cheltuieli materiale didactice -Chelt.tipărire -Onorarii

10

8

2012 - ANUL EUROPEAN AL ÎMBĂTRÂNIRII ACTIVE ȘI AL SOLIDARITĂȚII ÎNTRE GENERAȚII

Permanent

  • -  chelt. didactice

  • - chelt. tipărire

- tratații in timpul a.c

0,5

9

UN COPIL, O CARTE

Expoziții

- Jocuri interactive

Trim.II

-Cheltuieli materiale didactice -tratații în timpul a.c

1

10

CONFERINȚA BIBLIO 2012

Trim. II

-Transport -Chelt. didactice -Cheltuieli promoționale -Chelt.masă -Chelt. cazare -tratații în timpul a.c -închiriere sală -Chelt. sonorizare

35

11

BIBLIOTECI FĂRĂ FRONTIERE (Lituania, Franța Bulgaria, Serbia, Canada, Maroc)

Proiecte culturale, stagii profesionale, cursuri de perfecționare

Expoziții tematice, schimburi de publicații

Permanent

-Transport

-Chelt. cazare -Chelt. masă -Chelt. tipărire

15

12

INTERFERENȚE CULTURALE

- Programe în parteneriat: CENTRUL CULTURAL MAGHIAR

Permanent

-Proiect bilateral

17

13

NOAPTEA BIBLIOTECILOR

Trim III

-chelt. materiale didactice -cheltuieli tipărire

0,5

14

MEMORIA BRAȘOVULUI PRIN OCHII APARATULUI DE FILMAT

-dezbateri

-editare DVD de prezentare

permanent

-Chelt. cazare -Chelt. masă -Imprimare -drepturi de autor

12

15

DIGIFOLIO

-cursuri on-line pentru profesori

permanent

- acces și întreținere platformă MOODLE

0,5

16

REVISTA ASTRA

- Supliment. Literatura, arte și idei

trimestrial

-drepturi autor -Chelt. tipar

-servicii documentare -tehnoredactare, design - drepturi de autor

272,2

TOTAL

387,20

DIRECTOR,

Dr. Daniel NAZ/^fî)L

\ \ R

\    18 biblioteca

,V I WȚEMIfc J \ W VfigOKGE BARIIW"/ \J x        \                    t ./


JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate BIBLIOTECA JUD GEORGE BARITIU

Tip Buget 10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII Funcțional 67.03.30 - ALTE SERVICII CULTURALE

OHQO TOR DE CREDITE
SEF SERVICIU BUGET


An          2012

MII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

BIBLIOTECA JUD GEORGE BARITIU

CHELTUIELI

B

11,50

3,50

3,50

3,00

1,50

CHELTUIELI CURENTE

01

11,50

3,50

3,50

3,00

1.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11,50

3,50

3,50

3,00

1,50

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

11,50

3,50

3,50

3.00

1,50

Total

11,50

3,50

3,50

3,00

1,50

Pagina I din 1