Hotărârea nr. 198/2012

Hotărârea.nr.198 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcinipentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate specialepentru S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: Făgăraș (S.C. TRANSBUS S.A. – Autobaza –str. Stadionului, nr.2 - parcare) – Rupea (S.C. SANEL EDIL S.R.L. – incintă)


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


E-mail: office@iudbrasov.ro

Website: www.judbrasov.ro
CONSI LI LiL J U DEȚEAN BR AȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.198

din dala de 3.04.2012


- privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: Făgăraș (S.C. TRANSBUS S.A. - Autobaza - str. Stadionului, nr.2 - parcare) - Rupea (S.C. SANEL EDIL S.R.L. -incintă)


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3 aprilie 2012;Analizând propunerea domnului consilier județean Drăghici Gabriel Cristian, precum și referatul nr.3665/28.0302.04.2012 întocmit de către Direcția Investiții,Urbanism și Amenajarea Teritoriului -Autoritatea Județeană de Transport de Persoane, prin care se propune atribuirea licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: Făgăraș (S.C. TRANSBUS S.A. - Autobaza - str. Stadionului, nr.2 - parcare) -Rupea (S.C. SANEL EDIL S.R.L. - incintă);

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin.3, art. 17 alin.(l) lit. p din Legea serviciilor de transport public local de persoane nr.92/2007, modificată și completată prin Legea nr. 163/2011 și art. 31, alin. 1A1 din Ordinul 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, modificat prin Ordinul nr. 182/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordinului 182/2011, precum și art. 91, alin.l, lit. d și alin. 5, lit. a, pct. 13 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulteioare;

In temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulteioare:


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se atribuie licența de traseu și caietul de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. TRANSBUS S.A., pe traseul: Făgăraș (S.C. TRANSBUS S.A. - Autobaza - str. Stadionului, nr.2 - parcare) - Rupea (S.C. SANEL EDIL S.R.L. - incintă), perioada de valabilitate: de la data emiterii licenței de traseu, până la data de 31.12.2012.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea Județeană de Transport de Persoane.


PREȘ Aristote j


TE,


cescuContrasemnează,


SECRETAR


Maria Dumbrăveanu