Hotărârea nr. 197/2012

Hotărârea.nr.197 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu InspectoratulŞcolar al Judeţului Braşov şi cu S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, precum și finanţarea cusuma de 2.500 lei, în vederea desfășurării primei Conferințe a educatoarelor din România


România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.197

din data de 03.04.2012

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Inspectoratul Școlar al Județului Brașov și cu S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, precum și finanțarea cu suma de 2.500 lei, în vederea desfășurării primei Conferințe a educatoarelor din România

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 3719/2012 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Inspectoratul Școlar al Județului Brașov și finanțarea cu suma de 2.500 lei, în vederea desfășurării primei Conferințe a educatoarelor din România;

Ținând cont de propunerea formulată de domnul vicepreședinte Kovacs Attila, privind extinderea cooperării și cu S.C. Consilprest S.R.L. Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit.”a”, pct. 1 și alin. (6), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Inspectoratul Școlar al Județului Brașov și cu S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, precum și finanțarea cu suma de 2.500 lei, din bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2012, Cap. 67.02 - “Cultură, recreere și religie”, în vederea desfășurării primei Conferințe a educatoarelor din România.

Art2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare, Europeană, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.


PREȘEDINȚI Aristotel CăncesiContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu