Hotărârea nr. 196/2012

Hotărârea.nr.196 – privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetelemedicale stomatologice situate în imobilul - Policlinica Stomatologică “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, concesionate în baza HG nr.884/2004Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.196

din data de 03.04.2012

- privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale stomatologice situate în imobilul - Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, concesionate în baza HG nr.884/2004

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.04.2012

Analizând referatul nr.3626/30.03.2012 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale stomatologice situate în imobilul - Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, concesionate în baza HG nr.884/2004, conform Raportului de evaluare nr.l6/2010 întocmit de expert evaluator Mircea Mihuț;

Având în vedere dispozițiile art.4 alin.(3) din HG. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale și art.91 alin.(l) lit.c și alin.(4) lit.a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - începând cu 01.01.2012 se aprobă cuantumul redevenței la suma de 34,89 euro/mp/an pentru cabinetele medicale stomatologice situate în imobilul - Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi” cu sediul în Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, concesionate în baza HG nr.884/2004, în conformitate cu suprafețele modificate așa cu rezultă din Raportul de evaluare nr. 16/2010 întocmit de expert evaluator Mircea Mihut, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Noua valoare a redevenței va face obiectul unui act adițional pentru fiecare contract de concesionare.

Art.3. - Plata redevenței se va face de către concesionar anual, în lei la cursul euro stabilit de BNR pentru ziua în care se face plata, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Redevența obținută prin concesionare constituie venit la bugetul județului Brașov.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Anfenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDINTE,        *        .       Contrasemnează,

AristotelyCancescu                          SECRETAR,

\                       Maria Dumbrăveanu

Anexa 1


Procedura de calcul a redevenței pe cabinete medicale stomatologice din imobilul situat în Brașov, str. D. Coresi, nr.l

A.- Raport Evaluare nr. 16/2010

Nr. Ort.

Nr. cabinet

Suprafața utilă mp

Suprafața

P.U.C mp

Tarif euro/mp/an

Raport de Evaluare

1

1

15,47 mp

26.24 mp

34,89

16/2010

2

2

14,09 mp

23,88 mp

34,89

16/2010

3

3

13,30 mp

22,57 mp

34,89

162010

4

4

21,67 mp

39,38 mp

34,89

16/2010

5

10

28,19 mp

32,80 mp

34,89

16/2010

6

12

17,06 mp

19,80 mp

34,89

16/2010

7

14 A

15,41 mp

17,80 mp

34,89

16/2010

8

14

15,47 mp

17,76 mp

34,89

16/2010

9

15

15,47 mp

17,76 mp

34,89

16/2010

10

16 A

12,66 mp

14,63 mp

34,89

16/2010

11

16

12,73 mp

14,71 mp

34,89

16/2010

12

18

25,36 mp

29,40 mp

34,89

16/2010

13

20

29,24 mp

32,03 mp

34,89

16/2010

14

22

16,56 mp

18,17 mp

34,89

16/2010

15

23

29,64 mp

32,48 mp

34,89

16/2010

16

25

25,53 mp

27,95 mp

34,89

16/2010

17

26

24,75 mp

27,15 mp

34,89

16/2010

18

27

15,22 mp

19,91 mp

34,89

16/2010

Nota : Din valoare imobil s-a scăzut valoarea de teren și apoi s-a calculat redevența conform HG 884/2004.

P.F.A. MIRCEA MIHUT

BRAȘOV str. NEGOIU nr. 5 ap. nr. 5

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE seria B nr. 1775449

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 21269240/06.03.2007 NR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERȚULUI F08/468/16.05.2006 AUTORIZAȚIE nr. 914/10.05.2006

TEL. 0268/416002 sau 0724020996

REPREZENTATA PRIN ing. MIRCEA MIHUT EXPERT EVALUATOR ATESTAT A.N.E.V.A.R. LEGITIMAȚIE NR. 8577

RAPORT DE EVALUARE nr. 16/.2010

BENEFICIAR: JUDEȚUL BRAȘOV, B-dul Eroilor nr. 5.

EXECUTANT: Expert evaluator ing. MIRCEA MIHUT autorizat A.N.E.V.A.R. leg. nr. 8577.

OBIECTUL: Reconfigurarea Raportului nr. 16/2010 ca urmare a lucrării de dezlipire cadastrala a spatiilor din cadrul Policlinicii Stomatologice “DIACONU CORESI” din Brașov str. Diaconu Coresi nr. 1. Actuala lucrare se refera la spatiile amplasate la: subsol, parter, etajul 1, etajul II si teren de 527 mp. fara a se avea in vedere mansarda.

Conține: /^^- pag, din care !3B> Anexe

P.F.A. MIRCEA MIHUT

BRAȘOV str. NEGOIU nr 5 ap. Nr. 5 CERTIFICAT de ÎNREGISTRARE seria B nr. 1775449

C.U.1.21269240/06.03.2007

NR. de ORDINE in REGISTRUL COMERȚULUI F08/468/16.05.2006

AUTORIZAȚIE NR. 914/10.05.2006

TEL. 0268/416002 sau 0724020996

CĂTRE:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Stimați domni:

Prezenta adresa, insoteste Raportul de Evaluare nr. 16/2010 prin care s-a estimat valoarea de piața pentru 23 cabinete stomatologice si cabinete de libera practica situate in incinta Policlinicii Stomatologice din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1.

Evaluarea s-a efectuat in septembrie 2010, iar la data prezentei respectivul raport reconsidera valorile de piața in urma dezlipirii cadastrale a spatiilor concesionate

Scopul evaluării, asa cum a fost solicitat de dvs este de a se estima o anumita valoare pentru imobilul respectiv, valoare care poate sa constituie o baza de negociere in vederea stabilirii prețului de tranzacționare a componentelor acestuia.

In conformitate cu scopul mai sus declarat, tipul de valoare adecvata este valoarea de piața.

Pentru estimarea acestei valori s-a utilizat, ca procedee de lucru, abordarea prin comparația de piața si abordarea prin capitalizarea veniturilor.

Motivația adoptării acestei abordări este prezentata detaliat in raport.

Valoarea de piața estimata si recomandata de evaluator este:

Vp = 3.962.120 LEI respectiv 926.180 EURO

din care teren

Vp t = 671.830 LEI respectiv 157.050 EURO

Valorile estimate nu conțin TVA.

Detalii privind suprafețele individuale si valorile pentru fiecare cabinet in parte inclusiv cota de teren aferenta sunt prezentate in raport.

Cu deosebit respect.


Brașov 07.03.2012

ANEXA nr. 20

CALCULUL VALORII DE PIAȚA A CABINETELOR SI LABORATOARELOR DE TEHNICA DENTARA DE LA POLICLINICA STOMATOLOGICA DIACONU CORESI

NR. CRT.

CABINET NR.

SUPRAFAȚA UTILA

COTA DIN PARTI COMUNE GENERALE

COTA PARTE TEREN

VALOARE

VALOARE TOTALA / DIN CARE VALOARE TEREN

mp

mp

mp

COLOANA 2x1.300 (EURO)

COLOANA 3x600 (EURO)

COLOANA 4x298 (EURO)

(EURO)

0

1

2

3

4

5

6

7

PARTER CF

1

1

15.47

26,24

20,87

20.111

15.744

6.219

35.855/6.219

2

2

14.09

23,88

18,98

18.317

14.328

5.656

32.645 / 5.656

3

3

13.30

22,57

17,92

17.290

13.542

5.340

30.832/5.340

4

4

21.67

39,38

31,69

28.171

23.628

9.444

51.799/9.444

5

RX

27.50

46,63

37,10

35.750

27.978

11.057

63.728/11.057

TOTAL

92,03

158,70

126,56

119.639

95.220

37.716

214.859 / 37.716

ETAJ I CF

6

10

28,19

32,80

30,34

36.647

19.680

9.042

56.327/9.042

7

12

17,06

19,80

18,30

22.178

11.880

..5453;

34.058 / 5.453

8

14A

15,41

17,80

16,58

20.033

10.680

4.941

30.713/4.941

9

14

15,47

17,76

16,49

20.111

10.656

4.914

30.767/4.914

10

15

15,47

17,76

16,49

20.111

10.656

4.914

30.767 / 4.914

11

16A

12,66

14,63

13,59

16.458

8.778

4.050

25.236/4.050

12

16

12,73

14,71

13,70

16.549

8.826

4.083

25.375/4.083

13

18

25,36

29,40

27,31

32.968

17.640

8.138

50.608/8.138

TOTAL

142,35

164,66

152,80

185.055

98.796

45.535

283.851/45.535

ETAJ II CF

14

LAB2/1 *

25,48

34,22

29,59

25.480

20.532

8.818

46.012/8.818

15

LAB2/2 *

26,00

34,91

30,19

26.000

20.946

8.997

46.946/8.997

16

LAB2/3 •

26,09

35,04

30,31

26.090

21.024

9.034

47.114 / 9.034

17

LAB2/4 •

10,16

13,63

11,78

10.160

8.178

3.510

18.338/3.510

18

20 •

29,24

32,03

29,87

29.240

19.218

8.901

48.458/8.901

19

22

16,56

18,17

16,89

21.528

10.902

5.033

32.430/5.033

20

23

29,64

32,48

30,27

38.532

19.488

9.020

58.020/9.020

21

25

25,53

27,95

26,09

33.189

16.770

7.775

49.959/7.775

22

26

24,75

27,15

25,28

32.175

16.290

7.534

48.465/7.534

23

27

15,22

19,91

17,37

19.786

11.943

5.177

31.729/5.177

TOTAL

228,67

275,49

247,64

262.180

165.291

73.799

427.471/73.79!»

TOTAL GENERAL

463,05

598,85

527,00

566.873

359.307

157.050

926.180/157.050

OBSERVAȚIE: La Etajul II spatiile marcate cu * sunt spatii nemodernizate, avand valoare de piața unitara de 1.000 EURO/mp, după cum este specificat in

SINTEZA EVALUĂRII

Proprietatea evaluata: Imobil de utilitate publica in care funcționează Policlinica Stomatologica „DIACONU CORESI”.

Adresa: str. Diaconu Coresi nr. 1, Mun. Brașov,

Proprietar: Conform extraselor CF JUDEȚUL BRAȘOV

Beneficiarul raportului: JUDEȚUL BRAȘOV Data inspecției si evaluării: septembrie 2010

Act de proprietate: Documente puse la dispoziție de beneficiarul raportului Tipul valorii: Valoare de piața

Informații privind proprietatea: Imobil cu structura S+P+2E +M avand o suprafața utila de 1.375,90 mp, cu cca 75 incaperi (cabinete stomatologice, cabinete de tehnica dentara, camere de sterilizare, săli de așteptare, holuri, vestiare, grupuri sanitare, subsol, mansarda, si altele) cu teren de 527 mp. Fata de raportul intocmit in 2010 actuala lucrare ia in considerare la solicitarea beneficiarului, spatiile situate la S+P+2E fara MANSARDA.

Date privind localizarea: Proprietatea se situează in zona Centrului Istoric al Mun. Brașov, Zona Pietonala in vecinătatea Pieței Sfatului.

Abordarea evaluării:

Evaluatorul estimează valoarea de piața utilizând:

  • -  Abordarea prin comparația vânzărilor, - Metoda comparației directe.

  • -  Abordarea prin capitalizarea veniturilor - Metoda capitalizării directe Opinia evaluatorului: Evaluatorul este de părere ca valoarea de piața recomandata este cea estimata prin abordarea prin comparația de piața, - Metoda comparației directe. Fata de aceasta opțiune, evaluatorul face următoarele precizări:

  • -  Construcția este de utilitate publica cu o vechime de peste 70 de ani.

De cca 50 de ani a fost transformata in Policlinica Stomatologica a municipiului si tot astfel funcționează si astazi, deci deține un brend care este intim legat de istoria contemporana a municipiului.

Imobilul concesionat după 2000 a suferit modernizări semnificative in spatiile de utilitate exclusiva (cabinete stomatologice concesionatele cheltuiala acestora si mult mai puțin semnificative in spatiile de utilitate parțial comuna si in afara spatiilor destinate accesului publicului, restul spatiilor de utilitate generala (si aici ma refer la subsol, mansarda, poduri, dar si la fațada construcției, luminator, terasa), se afla intr-o stare de depreciere avansata. In aceeași categorie se pot include si spatiile ocupate in momentul de fata de cabinetele de libera practica, respectiv laboratoarele de tehnica dentara, unde pur si simplu podeaua unor incaperi este deteriorata in asa măsură incat exista pericol real de prăbușire si accidente.

In cadrul evaluării imobilul a fost asimilat cu spatii de prestări servicii, comerciale sau administrative dar nici unul din acestea nu deține o structura asemanatoare celui supus evaluării. In cazul de fata ne confruntam cu următoarea situație: 43 % spatii de utilitate exclusiva, (cabinete, laboratoare), 57 % spatii de utilitate comuna, (săli de așteptare, holuri, camere de sterilizare, casa scărilor, holuri, subsol, vestiare). Din acest considerent evaluatorul, după estimarea unei valori de piața pentru imobil, a considerat ca este oportun sa diferențieze valoarea unitara rezultata pe cele doua categorii de spatii. Astfel s-a ajuns la un algoritm de calcul care este prezentat in ANEXA 17 din raport. De asemeni in aceasta anexa s-a avut in vedere si faptul ca anumite spatii de utilizare r--. ' exclusiva au suferit modificări sau modernizări si altele nu, fapt care a impus o diferențiere a valorii unitare si pentru aceste categorii.

In varianta abordării prin capitalizarea veniturilor, s-a procedat in același mod cu chiriile care au fost de asemeni diferențiate pe doua categorii de spatii.

Evaluatorul estimează de asemeni ca peste 50 % din spatiile utile ale construcției care in momentul de fata este inchiriata, nu sunt, supuse regimului de închiriere. Pentru spatiile care sunt închiriate chiriile se situează mult sub nivelul practicat pe piața imobiliara.

In aceste condiții evaluatorul a estimat valoarea de piața a imobilului prezentat mai sus astfel:

Vp = 3.962.120 LEI respectiv 926.180 EURO

din care teren

Vp.t = 671.830 LEI respectiv 157.050 EURO

Valoarea estimata nu include TVA

Curs BNR: = 4,2779 LEI/EURO

Valoarea este valabila in condițiile specificate in raport.

Detalii privind valoarea de piața care revine fiecărui cabinet cu spatiile comune si terenul aferent sunt prezentate in ANEXA 20, la raport.