Hotărârea nr. 195/2012

Hotărârea.nr.195 – privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetelemedicale situate în imobilul din str. Gospodarilor, nr.9, municipiul Brașov, concesionateîn baza HG nr.884/2004


Consiliul Județean Brașov

CodF-16

HOTĂRÂREA NR.195

din data de 03.04.2012

- privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale situate în imobilul din str. Gospodarilor, nr.9, municipiul Brașov, concesionate în baza HG nr.884/2004

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.04.2012

Analizând referatul nr.3624/30.03.2012 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale situate în imobilul din str. Gospodarilor, nr.9, municipiul Brașov, concesionate în baza HG nr.884/2004, conform Raportului de evaluare nr.l595A/2011 întocmit de evaluator autorizat SC REVALTEX SRL Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.4 alin.(3) din HG. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale și art.91 alin.(l) lit.c și alin.(4) lit.a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu 01.01.2012 se aprobă cuantumul redevenței la suma de 9,25 euro/mp/an pentru cabinetele medicale situate în imobilul din str. Gospodarilor, nr.9, municipiul Brașov, concesionate în baza HG nr.884/2004, în conformitate cu suprafețele modificate așa cum rezultă din Raportul de evaluare nr.l595A/2011 întocmit de evaluator autorizat SC REVALTEX SRL Brașov, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. - Noua valoare a redevenței va face obiectul unui act adițional pentru fiecare contract de concesionare.

Art.3. - Plata redevenței se va face de către concesionar lunar, în lei la cursul euro stabilit de BNR pentru ziua în care se face plata.

Art.4. - Redevența obținută prin concesionare constituie venit la bugetul județului Brașov.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.