Hotărârea nr. 194/2012

Hotărârea.nr.194 – privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetelemedicale situate în imobilul – Policlinica Spitalului Clinic de Copii cu sediul în Brașov,str. Nicopole, nr.45, concesionate în baza HG nr.884/2004


România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.194

din data de 03.04.2012

- privind recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale situate în imobilul -

Policlinica Spitalului Clinic de Copii cu sediul în Brașov, str.Nicopole, nr.45, concesionate în baza HG nr.884/2004

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 03.04.2012

Analizând referatul nr.3625/30.03.2012 întocmit de Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune recalcularea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale situate în imobilul Policlinica Spitalului Clinic de Copii cu sediul în Brașov, str.Nicopole, nr.45 - concesionate în baza HG nr.884/2004, conform Raportului de evaluare nr. 1594/2011 întocmit de evaluator autorizat SC REVALTEX SRL Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.4 alin.(3) din HG. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale și art.91 alin.(l) lit.c și alin.(4) lit.a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - începând cu 01.01.2012 se aprobă cuantumul redevenței la suma de 11,35 euro/mp/an pentru cabinetele medicale situate în imobilul - Policlinica Spitalului Clinic de Copii cu sediul în Brașov, str.Nicopole, nr.45, concesionate în baza HG nr.884/2004, în conformitate cu suprafețele modificate așa cum rezultă din Raportul de evaluare nr. 1594/2011 întocmit de evaluator autorizat SC REVALTEX SRL Brașov, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art2. - Noua valoare a redevenței va face obiectul unui act adițional pentru fiecare contract de concesionare.

Art.3. - Plata redevenței se va face de către concesionar anual, în lei la cursul euro stabilit de BNR pentru ziua în care se face plata, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Redevența obținută prin concesionare constituie venit la bugetul județului Brașov.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Economică.

PREȘEDU

Aristotel Ci


E, seu


■< *

•. t

VA


t , -

V ■

/A


■* A

! a

.'•-A


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu