Hotărârea nr. 191/2012

Hotărârea.nr.191 – privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului de Psihiatrieși Neurologie Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar – doamnaMesaroș Oana Andreea-, contractul de închiriere a imobilului situat în Brașov, str. MihaiEminescu, nr. 18, cu destinația de Spital de Psihiatrie și Neurologie, aflat în prezent înfolosința Secției de Psihiatrie a Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov


România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.191

din data 3.04.2012

- privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar - doamna Mesaroș Oana Andreea-, contractul de închiriere a imobilului situat în Brașov, str. Mihai Eminescu, nr. 18, cu destinația de Spital de Psihiatrie Neurologie, aflat în prezent în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 2972/3.04.2012, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului-Compartimentul Patrimoniu, privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar - doamna Mesaroș Oana Andreea-, contractul de închiriere imobilului situat în Brașov, str. Mihai Eminescu, nr. 18, cu destinația de Spital de Psihiatrie și Neurologie, aflat în present, în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Văzând Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 328/07.04.2010, precum și Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2113/21.10.2011;

Având în vedere dispozițiile art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile H.G.R. nr. 1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din Romania si ale art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor apartinand minorităților naționale din Romania, cu modificările și completările de H.G.R. nr. 343/2007;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă împuternicirea managerului Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar - doamna Mesaroș Oana Andreea-, contractul de închiriere imobilului situat în Brașov, str. Mihai Eminescu, nr. 18, cu destinația de Spiatal de Psihiatrie și Neurologie, aflat în prezent în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov..

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism Spitalului de Psihiatrie și Ne


L-Amenajarea Teritoriului-Compartiment Patrimoniu și managerului Brașov.

PREȘE Aristotel CContrasem nează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu