Hotărârea nr. 190/2012

Hotărârea.nr.190 – privind aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene“George Barițiu” Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar –Camera de Comerț și Industrie Brașov, contractul de închiriere asupra spațiului – terenși construcții, situate în Brașov, str. B-dul Eroilor, nr. 35, aflat în folosința BiblioteciiJudețene “George Barițiu” Brașov.


RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.ro Website: www.judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.190

din data 3.04.2012

- privind aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar - Camera de Comerț și Industrie Brașov, contractul de închiriere asupra spațiului - teren și construcții, situate în Brașov, str. B-dul Eroilor, nr. 35. aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 3 aprilie 2012;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 3174/3.04.2012, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului-Compartimentul Patrimoniu privind împuternicirea directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar -Camera de Comerț și Industrie Brașov, contractul de închiriere asupra spațiului - teren și construcții, situate în Brașov, str. B-dul Eroilor, nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov;

Văzând Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 379/30.05.2011 privind soluționarea notificării nr. 529/14.08.2001 depusă de Camera de Comerț și Industrie Brașov, conform prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, precum și considerentele și dispozițiile sentinței civile nr. 220/2007 pronunțată de Tribunalul Brașov, în dosarul nr. 2853/62/2006;

Având în vedere dispozițiile art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile H.G.R. nr. 1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din Romania si ale art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor apartinand minorităților naționale din Romania, cu modificările și completările de H.G.R. nr. 343/2007;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă împuternicirea directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov să stabilească clauzele și să încheie cu actualul proprietar - Camera de Comerț și Industrie Brașov, contractul de închiriere asupra spațiului - teren și construcții, situate în Brașov, str. B-dul Eroilor, nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George JJarițiu” Brașov.

Art.2. - Președintele Cqpsrfiului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri nism și Amenajarea Teritoriului-Compartiment Patrimoniu și Directorul ge Barițiu” Brașov

PREȘE Aristotel CauteContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu fiii-